SFS 1990:353

900353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:353 Lag

Utkom från trycket

den 11 ju ni 1990

om ändring i lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering

av skatt, m.m.^

dels att i I, 3, 5 och 6 §§ ordet "länsskattemyndighet" i olika böjnings­

former skall bytas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form,

dels att 4 och 4 a §§ skall ha följande lydelse.

4

Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu­

nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av
antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt skattemyndighe­

tens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående

årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har be­
stämts för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977:179) annan skattesats slut­

ligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalr

664

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

' Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1977: 191

1 § 1988:493

3§ 1986:1315

5§ 1986:1315

6§ 1986: 1315.

' Senaste lydelse 1987:564.

¬

background image

ingen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att

SFS 1990:353

budgeten fastställdes.

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvar ar produkten av den skattesa ts som har
beslutats for året och det antal skattekronor och skatteören , som enligt

skattemyndighets beslut enligt 4 kap . 2 § taxeringslagen rörande det före­

gående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skattslcyl-
diga. Det nu nämnda belo ppet ingår i k ommunens fordran hos staten vid

ingången av året näst efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas
mot den kommunalskatt, som kommunen har rätt att uppbära av staten på
grundval av taxeringen under året efter det år, då förskottet utanordnas
enligt bestämmelserna i femte stycket.

Är antalet hos skattemyndigheten registrerade kyrkobokförda invånare i

kommunen vid mitten av augusti månad taxerin gsåret större än det var
vid mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt
tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i komm unens invånarantal
mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kom munens

fordran hos st aten och avräk nas enligt tredje stycket. Skattemyndigheten
skall senast den 10 se ptember lämna kommunen uppgift om det invånar ­
antal och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatte­

ören, som skall ligga till grund for ökningen av forskottet.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna para graf, fördelas med en tolft edel på vaije kale ndermånad.

Vad som återstår, sedan avräkning har skett enligt 52 § uppbördslagen
(1953:272), 16 § lag en (1962:3 92) om hustrutillägg och kommun alt bo­

stadstillägg till folkpension, 9 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialav­
gifter frå n arbetsgivare, 8 § lagen (1987:5 60) om skatteu tjämningsavgift
och 4 § lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift, skall skatte­

myndigheten utanordna till kommunen den 20 i månaden. Är kommunens

fordran inte uträknad vid utbeta lningstillfallena i månadern a januari och
februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på samm a belopp
som utbeta lningen i decemb er månad det föregående året. När särskilda
skäl föranleder det får skattemyndigheten dock fÖrordna att utbetalningen
skall grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalning­
en i månaderna januari och februari grundats på inte motsvarar en tolfte­
del av kommunens fordran, skall den jämlcning som föranleds av detta ske
i fråga om utbetalningen i m ars månad.

Vad som har sag ts om kom munalskatt tillämpas på motsv arande sätt i

fråga om landstingsskatt.

4 a §•' Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära
församlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grund­

val av antalet skattekronor och skatteören i f örsamlingen enligt skattemyn­

dighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregå­

ende årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skatte sats som har

bestämts fÖr året före taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen

(1951:691) om viss lindri ng i skatts kyldigheten för den som inte tillhö r

svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen, skall

" Senaste lydelse 1988:190,

665

¬

background image

SFS 1990:353

belopp, som församlingen annars skulle ha varit berättigad att uppbä

staten, nedsättas i motsvarande män.

^ f

Har enligt 10 kap. 4§ församlingslagen (1988:180) annan skattesats

slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för,

utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i saraband med att
budgeten fastställdes.

, ,

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produlcten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det

föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skatt­

skyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i församlingens fordran hos staten

vid ingången av året efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas
mot den församlingsskatt, som församlingen har rätt att uppbära av staten

på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestäm­
melserna i n ästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall skattemyndigheten under samma år

utanordna till församlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalendermå­
nad. Är församlingens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i
månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma
belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När

särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att.

utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som
utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel

av församlingens fordran, skall de n jämkning som föranleds härav ske i

fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpas på motsvarande sätt i fråga

om kyrklig samfallighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Bestämmelserna i 4 § första

och tredje styckena samt 4a § första och tredje styckena tillämpas från och

med den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Curt Rispe
(Finansdepartementet)

666

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.