SFS 1991:1678

911678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1678 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagen (1965:269) med särskilda

den 19 december 1991 bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, ra. m.;

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1965:2 69) med

särskilda bestämmelser om komm uns och annan menighets utdebitering

av skatt, m.m.^

dels att 1, 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i la gen skall föras in en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

' Prop. 1991/92:17, KU6,rskr. 31.

' Lagen omtryckt 1973:437.

3108

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

•|

¬

background image

1 §' Skattesatsen for kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

SFS 1991:1678

bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som

enligt skattemyndighetens beräkning kommer att påforas de skattskyldiga

vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas, öltat med det antal

skattekronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen
(1988:491) om skatteutjämningsbidrag.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) eller 10

kap. 4 § tredje stycket församlingslagen (1988:180) någon annan skattesats
slutligt fastställs än den som har bestämts tidigare, skall den nya skattesat­
sen om möjligt bestämmas med hänsyn till det antal skattekronor och
skatteören som har påforts de skattskyldiga vid taxeringen det år som

skattesatsen skall fastställas.

3 §" Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner och
landsting redovisa den skatt for det foregående året som tillkommer kom­

munen eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om

sådan redovisning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september varje år lämna kom ­

muner, landsting, forsamlingar och kyrkliga samfälligheter uppgift om det
beräknade antalet skattekronor och skatteören som avses i 1 § första styc­
ket.

3 a § När en kommun eller ett landsting har fastställt budgeten, skall

kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underrätta skatte­
myndigheten om den skattesats som har bestämts for det följande året.

Om skattes atsen inte har fastställts fore oktober månads utgång, skall

styrelsen genast underrätta skattemyndigheten om styrelsens forsl ag till

skattesats. Har någo n annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall
styrelsen genast underrätta skattemyndigheten och riksskatteverket om

den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har fastställts fÖre novem­

ber månads utgång, skall, så snart skattesatsen för den preliminära skatten

har fastställts, skattemyndigheten underrättas om skattesatsen.

I andra kommuner än Stockholms kommun skall styrelsen också under­

rätta skattemyndigheten om beslu t av församlingar eller kyrkliga samfäl­

ligheter inom kommunen om skattesatsen för det följande året.

4 §' Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu­

nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle ut gå på grundva l av

antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt skattemyndighe­

tens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det före gående
årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har be­
stämts för året före taxeringsåret.

Har enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommu nallagen (1991:900 ) annan

skattesats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till
grund för utbetalningen läg gas den utdebiterin g som har bestämts i sam­

band med att budge ten fastställdes.

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

' Senaste lydelse 1990:353.

^ Senaste lydelse 1990:353.

^ Senaste lydelse 1991; 1152.

3109

¬

background image

^ •

- •i-' v

SFS 1991:1678

uppbära ett belopp som motsvarar prod ukten av den ska ttesats som har

beslutats for året och det antal skattekronor och skatteöre n, som enlig t

skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det före­
gående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påforts de skattsltyl-

diga. Det nu nämnda b eloppet ingår i kom munens fordran hos staten vid

ingången av året näst efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas
mot den kommunalskatt, som kommunen har rätt att uppbära av staten på

grundval av taxe ringen under året efter det år, då forskottet utanordnas
enligt bestämmelserna i femte stycket. Vid avräkningen for taxeringsåren

1991 och 1992 skall skattesatsen justeras med de belop p som anges i 2 §
lagen (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat
huvudmannaskap for service och vård för äldre och handikappade.

Är antalet hos s kattemyndigheten regis trerade folkbokforda invånare i

kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var

vid mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt

tredje stycket, ökas i forhållande till ökningen i komm unens invånarantal
mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens

fordran hos s taten och avräknas enligt tredje stycket. Skattemyndigheten
skall senast den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånar­
antal och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatte­
ören, som skall ligga till grund fÖr ökningen av förskottet.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna par agraf, fördelas med e n tolftedel på vaij e kalendermånad.

Vad som återstår, sedan avräkning har skett enligt 52 § uppbördslagen
(1953:272), 16 § lagen (1962 :392) om hustrutillägg och kommunalt bo­

stadstillägg till folkpension, 9 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialav­
gifter från arbetsgivare, 8 § lagen (1987:560) om skat teutjämningsavgift,
4§ lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift och 6§ lagen
(1991:1148) om mellan kommunal kostnadsutjämning med anledn ing av
ändrat huvudmannaskap fÖr service och vård för äldre och handikappade,
skall skattemyndigheten utanordna till ko mmunen den 20 i månaden. Är

kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfallena i månaderna

januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på

samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året.

När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock fÖrordna att
utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om någ ot av de bel opp

som utbetalningen i månaderna januari och februari grundats på inte

motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämk ning som

föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i mar s månad.

Vad som har s agts om kom munalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt.

Denna lag träder i kraft den I januari 199 2.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Femlund

3110

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.