SFS 1991:1945

911945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ZTKUJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:ZTKUJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:XHLWCD+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MUYOUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:623px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1945 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>001 �ndring 1 lagcn (1965:269) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 30 december 1991 best�mmelscr om kommuns och annan menighets </b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>utdehitering av skatt, m.m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 19 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskil�</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, <br/>m. m.^ skal! ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kommu�</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">nalskatt med belo pp som motsva rar vad som s kulle utg� p� g rundval av </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">antalet skattekronor och skat te�ren i kommunen enligt sk attemyndighe�</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">tens beslut enligt 4 k ap. 2 � taxeringslagen (1990:324) vid d et foreg�ende </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft16">�rets (taxerings�ret) taxer ing, ber�knat efter den skattesats som har be �<br/>st�mts for �ret fore taxerings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">Har enligt 8 kap. 9 � an dra stycket kom munallagen (199 1:900) annan </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">skattesats slut ligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, ska ll till </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1991/92:38, FiUlO, rskr. 108. </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">^ Lagen omtryckt 1973:437. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft13">Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft13">3552 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">' Senaste lydelse 1991: 1678. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20">gfund f�r utbe talningen l�ggas den utdebitering s om har best�m ts i sam- </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1945 </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20">band med att budgeten fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen �r ber�ttigad at t under visst �r av staten s�som f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattes ats som har </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enl igt </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen r�rande det f�re�</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft25">g�ende �rets taxering till kommunal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyl�<br/>diga. Det nu n�mnda belo ppet ing�r i kommunens fordran hos staten vid <br/>ing�ngen av �ret n�st efter det �r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">mot den kommunalskatt, som kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p� </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft24">grundval av taxerin gen under �ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas <br/>enligt best�mmelserna i femte stycket. Vid avr�kningen f�r taxerings�ren </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">1991 och 1992 s kall skattesatsen justeras med de belop p som anges i 2 � </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (1991:1149) om s�rskild skattev�xling med anledning av �ndrat </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">�r antalet hos skattem yndigheten registrerade folkbokf�rda inv�nare i </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft20">kommunen vid mitten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det var </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft24">vid mitten av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat enligt <br/>tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i komm unens inv�narantal <br/>mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommunens <br/>fordran hos staten och avr�knas enligt tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">Skattemyndigheten skall senast den 10 september l�mna kommunen </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgift om det inv�narantal oc h det d�remot svarande be r�knade antalet </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft20">skattekronor och skatte�ren, som skall ligga till grund f�r �kningen av </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rskottet. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt denna pa ragraf, f�rdelas med en tolf tedel p� vaije kalend erm�nad. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som �terst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft25">(1953:272), 16 � la gen (1962:3 92) om hustrutill�gg och kommunalt bo�<br/>stadstill�gg till folkpension, 9 � lagen (1984:668) om uppb�rd av socialav�<br/>gifter fr�n arbe tsgivare, 8 � lagen (1987:560 ) om skatteutj�mningsavgift, </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">4� lagen (1987:561) om s�rskild skatteutj�mningsavgift och 6� lagen </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft25">(1991:1148) om mellankom munal kostnadsutj�mning med anled ning av <br/>�ndrat huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade <br/>skall skattemyndigheten utanordna till kommunen den tredje vardagen </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft20">r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag som enligt 2 � lagen (1930:173) </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">om be r�kning av lagstadgad tid j�mst�lls med allm�n helgd ag inte skal l </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft25">medr�knas. �r kommunens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�lle-<br/>na i m�naderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa m�nader <br/>grundas p� sarnma belopp som utbetalningen i december m�nad det f�re�<br/>g�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skattemyndigheten dock </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat belopp. Om n�got av <br/>de belopp som utbetalningen i m�naderna januari och februari grundats p� <br/>inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den j�mkning </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft20">som f�ranleds av detta ske i f r�ga om utbetalningen i mars m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som har s agts om kommunalskatt till�mpas p� motsvarande s�tt i </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om landstingsskatt. </p> <p style="position:absolute;top:1185px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft21">112-SFS 1991 </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:719px;white-space:nowrap" class="ft22">3553 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1991:1945 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft32">Bengt-�ke Nilsson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1945 Lag

Utkom fr�n trycket

001 �ndring 1 lagcn (1965:269) med s�rskilda

den 30 december 1991 best�mmelscr om kommuns och annan menighets

utdehitering av skatt, m.m.;

utf�rdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskil�

da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m. m.^ skal! ha f�ljande lydelse.

4

Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kommu�

nalskatt med belo pp som motsva rar vad som s kulle utg� p� g rundval av

antalet skattekronor och skat te�ren i kommunen enligt sk attemyndighe�

tens beslut enligt 4 k ap. 2 � taxeringslagen (1990:324) vid d et foreg�ende

�rets (taxerings�ret) taxer ing, ber�knat efter den skattesats som har be �
st�mts for �ret fore taxerings�ret.

Har enligt 8 kap. 9 � an dra stycket kom munallagen (199 1:900) annan

skattesats slut ligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, ska ll till

' Prop. 1991/92:38, FiUlO, rskr. 108.

^ Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3552

' Senaste lydelse 1991: 1678.

background image

gfund f�r utbe talningen l�ggas den utdebitering s om har best�m ts i sam-

SFS 1991:1945

band med att budgeten fastst�lldes.

Kommunen �r ber�ttigad at t under visst �r av staten s�som f�rskott

uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattes ats som har

beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enl igt

skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen r�rande det f�re�

g�ende �rets taxering till kommunal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyl�
diga. Det nu n�mnda belo ppet ing�r i kommunens fordran hos staten vid
ing�ngen av �ret n�st efter det �r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas

mot den kommunalskatt, som kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p�

grundval av taxerin gen under �ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas
enligt best�mmelserna i femte stycket. Vid avr�kningen f�r taxerings�ren

1991 och 1992 s kall skattesatsen justeras med de belop p som anges i 2 �

lagen (1991:1149) om s�rskild skattev�xling med anledning av �ndrat

huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade.

�r antalet hos skattem yndigheten registrerade folkbokf�rda inv�nare i

kommunen vid mitten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det var

vid mitten av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat enligt
tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i komm unens inv�narantal
mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommunens
fordran hos staten och avr�knas enligt tredje stycket.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september l�mna kommunen

uppgift om det inv�narantal oc h det d�remot svarande be r�knade antalet

skattekronor och skatte�ren, som skall ligga till grund f�r �kningen av

f�rskottet.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten

enligt denna pa ragraf, f�rdelas med en tolf tedel p� vaije kalend erm�nad.

Vad som �terst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen

(1953:272), 16 � la gen (1962:3 92) om hustrutill�gg och kommunalt bo�
stadstill�gg till folkpension, 9 � lagen (1984:668) om uppb�rd av socialav�
gifter fr�n arbe tsgivare, 8 � lagen (1987:560 ) om skatteutj�mningsavgift,

4� lagen (1987:561) om s�rskild skatteutj�mningsavgift och 6� lagen

(1991:1148) om mellankom munal kostnadsutj�mning med anled ning av
�ndrat huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade
skall skattemyndigheten utanordna till kommunen den tredje vardagen

r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag som enligt 2 � lagen (1930:173)

om be r�kning av lagstadgad tid j�mst�lls med allm�n helgd ag inte skal l

medr�knas. �r kommunens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�lle-
na i m�naderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa m�nader
grundas p� sarnma belopp som utbetalningen i december m�nad det f�re�
g�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skattemyndigheten dock

f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat belopp. Om n�got av
de belopp som utbetalningen i m�naderna januari och februari grundats p�
inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den j�mkning

som f�ranleds av detta ske i f r�ga om utbetalningen i mars m�nad.

Vad som har s agts om kommunalskatt till�mpas p� motsvarande s�tt i

fr�ga om landstingsskatt.

112-SFS 1991

3553

background image

SFS 1991:1945

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Bengt-�ke Nilsson
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.