SFS 1991:1945

911945.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1945 Lag

Utkom från trycket

001 ändring 1 lagcn (1965:269) med särskilda

den 30 december 1991 bestämmelscr om kommuns och annan menighets

utdehitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskil­

da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m. m.^ skal! ha följande lydelse.

4

Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu­

nalskatt med belo pp som motsva rar vad som s kulle utgå på g rundval av

antalet skattekronor och skat teören i kommunen enligt sk attemyndighe­

tens beslut enligt 4 k ap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid d et foregående

årets (taxeringsåret) taxer ing, beräknat efter den skattesats som har be ­
stämts for året fore taxeringsåret.

Har enligt 8 kap. 9 § an dra stycket kom munallagen (199 1:900) annan

skattesats slut ligt fastställts än den som har bestämts tidigare, ska ll till

' Prop. 1991/92:38, FiUlO, rskr. 108.

^ Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3552

' Senaste lydelse 1991: 1678.

¬

background image

gfund för utbe talningen läggas den utdebitering s om har bestäm ts i sam-

SFS 1991:1945

band med att budgeten fastställdes.

Kommunen är berättigad at t under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattes ats som har

beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enl igt

skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det före­

gående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skattskyl­
diga. Det nu nämnda belo ppet ingår i kommunens fordran hos staten vid
ingången av året näst efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas

mot den kommunalskatt, som kommunen har rätt att uppbära av staten på

grundval av taxerin gen under året efter det år, då förskottet utanordnas
enligt bestämmelserna i femte stycket. Vid avräkningen för taxeringsåren

1991 och 1992 s kall skattesatsen justeras med de belop p som anges i 2 §

lagen (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat

huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade.

�r antalet hos skattem yndigheten registrerade folkbokförda invånare i

kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var

vid mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt
tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i komm unens invånarantal
mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens
fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september lämna kommunen

uppgift om det invånarantal oc h det däremot svarande be räknade antalet

skattekronor och skatteören, som skall ligga till grund för ökningen av

förskottet.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna pa ragraf, fördelas med en tolf tedel på vaije kalend ermånad.

Vad som återstår, sedan avräkning har skett enligt 52 § uppbördslagen

(1953:272), 16 § la gen (1962:3 92) om hustrutillägg och kommunalt bo­
stadstillägg till folkpension, 9 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialav­
gifter från arbe tsgivare, 8 § lagen (1987:560 ) om skatteutjämningsavgift,

4§ lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift och 6§ lagen

(1991:1148) om mellankom munal kostnadsutjämning med anled ning av
ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade
skall skattemyndigheten utanordna till kommunen den tredje vardagen

räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173)

om be räkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgd ag inte skal l

medräknas. �r kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfälle-
na i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader
grundas på sarnma belopp som utbetalningen i december månad det före­
gående året. När särskilda skäl föranleder det för skattemyndigheten dock

förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något av
de belopp som utbetalningen i månaderna januari och februari grundats på
inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning

som föranleds av detta ske i f råga om utbetalningen i mars månad.

Vad som har s agts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt.

112-SFS 1991

3553

¬

background image

SFS 1991:1945

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Bengt-�&ke Nilsson
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.