SFS 1992:652

920652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskil­

da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

m. m.'' skall ha följande lydelse.

' Prop. 1991/92:93. SkU19. rskr. 269.

- La gen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

1354

' Senaste lydelse 1991:1945.

SFS 1992:652 Lag

i

utkom från trycket

O"! ändring 1 lagen (1965:269) med särskilda

,n

den 23 juni 1 992

bestämmelser om kommuns och annan menighets

"

utdebitering av skatt, m. m.;

^

4 §' Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu-

nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av

antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt skattemyndighe­

tens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående
årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har be-

^

stämts för året före taxeringsåret.

S

Har enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) annan

ir

skattesats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till

b

grund för utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i sam­

band med att budgeten fastställdes.

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

tj

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen r örande det före­
gående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skattskyl-

diga. Det nu nämnda beloppet ingår i kommunens fordran hos staten vid

ingången av året näst efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas

¬

background image

mot den kommunalskatt, som kommunen har rätt att uppbära av staten på

SFS 1992:652

grundval av taxeringen under året efter det år, då förskottet utanordnas

enligt bestämmelserna i femte stycket. Vid avräkningen för taxeringsåren

1991 och 1992 skall s kattesatsen justeras med de belopp som anges i 2 §

lagen (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat

huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade.

�r antalet hos skattemyndigheten registrerade folkbokförda invånare i

kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var
vid mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt
tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i ko mmunens invånarantal

mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens

fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september lämna kommunen

uppgift om det invånarantal och det däremot svarande beräknade antalet

skattekronor och skatteören, som skall ligga till grund för ökningen av

förskottet.

Belopp, som vid ingången a v ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, fördelas med en tolftedel på vaije kalendermånad.

Vad som återstår, sedan avräkning har skett enligt 52 § uppbördslagen
(1953:272), 16 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bo­

stadstillägg till folkpension, 12 § lagen (1984:668) om uppbörd av soci­
alavgifter från arbetsgivare, 8 § lagen (1987:560) om skatteutjämningsav­

gift, 4 § lagen (1987: 561) om särskild skatteutjämningsavgift och 6 § lagen

(1991:1148) om mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av

ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade,
skall skattemyndigheten utanordna till kommunen den 20 i månaden. �r

kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i mån aderna
januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på

samma belopp som utbetalningen i decem ber månad det föregående året.

När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att
utbetalningen skall g rundas på ett annat belopp. Om något av de belopp

som utbetalningen i månaderna januari och februari grundats på inte

motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning som
föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i ma rs månad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i

fråga om landstingsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1355

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.