SFS 1992:1583

921583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1583 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i la gen (1992:341) om ändring i lagen

den 30 december 1992 (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns

och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebiteri ng

3740

' Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93: FiU2, rskr. 1992/93:119.

¬

background image

av skatt, m. m. i deras ly delse enligt lagen (1992:341) om ändring i nämn-

SFS 1992:1583

da lag skall ha följande lydelse.

1 § Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

bestämmas i förhållande till det antal skattekronor, som enligt skattemyn­

dighetens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxeringen
det år skattesatsen skall fastställas.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) eller 19

kap. 7 § tredje stycket kyrkolagen (1992:300) någon annan skattesats slut­
ligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall den nya skattesatsen

om möjligt bestämmas med hänsyn till det antal skattekronor som har

påförts de skattskyldiga vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas.

3 § Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner, landsting,

församlingar och kyrkliga samfälligheter redovisa den skatt för det föregå­

ende året som tillkommer kommunen, landstinget, församlingen eller den

kyrkliga samfalligheten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om

sådan redovisning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september varje år lämna kom­

muner, landsting, församlingar och kyrkliga samfälligheter uppgift om det

beräknade antal skattekronor som avses i 1 § första stycket.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.