SFS 1992:1584

921584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1584

om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen

Utkom från trycket

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns den 30 december 1992

och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 17 decembe r 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskil­

da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

m.m. i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:652) om än dring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.

4 § Vad som i denna paragraf sägs om kommun och kommunalskatte­

medel tillämpas också i f råga om landsting och landstingsskattemedel.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten

uppbära preliminära kommunalskattemedel med et t belopp som motsva­
rar produkten av antalet skattekronor i kommunen enligt skattemyndighe­

tens beslut enligt 4 kap. 2§ taxeringslagen (1990:324) om taxering till
kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den

' Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93: FiU2, rskr. 1992/93:119.

3741

¬

background image

,.' 't' •

SFS 1992:1584

skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfakto­

rer enligt tredje stycket som har fastställts i december året före beskatt­

ningsåret.

I december varje å r skall regeringen, eller den myndighet regeringen

bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den

ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattnings­

året. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret

och beskattningsåret.

Vad som återstår, sedan avräkning har skett enlig t 52 § up pbördslagen

(1953:272), 16 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bo­
stadstillägg till folkpension, 12 § lagen (1984:668) om uppbörd av soc ial­
avgifter från arbetsg ivare och 8 § lagen (1987:560) om skatteutjämnings­
avgift, skall skattemyndigheten fördelat per månad utanordna till kommu­

nen den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som

enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs m ed

allmän helgdag inte skall medräkn as. Är kommunens fordran inte uträk­

nad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall

utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetal­
ningen i decem ber månad det föregående året. När särskilda skäl föranle­

der det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grun­
das på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i

månaderna januari och februari grundats på inte motsvarar en tolftedel av
kommunens fordran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga

om utbetalningen i mars månad.

En delavräkning av de preliminära kommunalskattemedlen skall ske när

den årliga taxeringen under beskattnin gsåret har avslutats. Delavräkning-

en sker med utgå ngspunkt i ett belopp motsvarande pro dukten av sk atte­

underlaget enlig t nämnda taxering, den skattesats som har beslutats för
beskattningsåret och uppräkningsfaktom för beskattningsåret {omräknade

preliminära kommun alskattemedel). Om detta belopp överstiger det be­

lopp som kommunen har uppburit enligt andra stycket, skall skattemyn­
digheten betala ut överskjutande belopp till kommunen. I motsatt fall skall

kommunen återbetala mellanskillnaden. Utbetalning eller återbetalning

skall göras i januari året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga

taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av

skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats

för beskattningsåret utgör de slutlig a kommunalskattemedlen. Om des sa

överstiger de omräknade prelimiminära kommunalskattemedlen enligt
femte stycket skall skattemyndigheten betala ut överskjutande bel opp till

kommunen. I motsatt fall skall kommunen återbetala mellanskillnaden.

Utbetalning eller återbetalnin g skall göras i januari andra året efter be­

skattningsåret.

3742

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.