SFS 1973:442

730442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om äEdring i lagen (1961: 436) om församlingsstyrelse;
given Stockholms slott den 5 juni 1973.

SFS 1973: 442

Utkom från trycket

den 19 ju ni 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­
dagen^, funnit gott förordna, att 84 § lagen (1961: 436) om församlings-
styrelse^ skall ha nedan angivna lydelse.

84 § Församling äger av statsverket uppbära församlingsskatt med

belopp, motsvarande vad som skulle utgå på grundval av det antal skat­

tekronor och skatteören, som vid taxering för visst år påföras de till för­

samlingen skattskyldiga, efter det belopp för skattekrona och skatteöre,
som bestäm ts till utdebitering för nästföregående år. Vid beräkningen av

antalet skattekronor och skatteören beaktas dock icke sådana som be­
stämmas enligt 2 § lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Har skattskyldig

enligt lagen (1951: 691) om viss lindring i skattskyldigheten för den
som icke tillhör svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till
församlingen eller har dödsbo enligt 75 § kommunalskattelagen (1928:
370) medgivits befrielse från att erlägga skatt till församlingen, skall

belopp, som församlingen eljest ägde uppbära av statsverket, nedsättas
i motsvarande mån.

Församlingen äger av statsverket såsom förskott uppbära det belopp,

1 Prop. 1973:49, SkU 30, rskr 199.

2 L agen omtryckt 1972: 228.

56-SFS 1973

881

¬

background image

SFS 1973:442

som på grundval av taxeringsnämnds beslut visst år rörande taxering

till kommunal inkomstskatt beslutats till utdebitering för nästkommande
år. Vid beräkningen av förskottsbeloppet beaktas dock icke skattekronor

och skatteören som bestämmas enligt 2 § lagen med särskilda bestäm­

melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Vad

sålunda beslutats till utdebitering ingår i församlingens fordran hos

statsverket vid ingången av året näst efter det, då beslutet fattades. För­
skottet avräknas mot den församlingsskatt, som församlingen äger upp­

bära av statsverket på grundval av taxeringen under året efter det, då

förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

statsverket enligt första och andra styckena, skall länsstyrelsen under

samma år utanordna till kommun, i vilken församlingen är belägen,

med en sjättedel å åttonde dagen i var och en av månaderna januari,

mars, maj, juli, september och november. �r församlingens fordran icke
uträknad vid utbetalningstillfället i januari månad, skall vid detta till­

fälle utbetalas samma belopp som utbetalades i november månad näst­
föregående år; dock må länsstyrelsen, då särskilda skäl föranleda där­
till, förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Därest det i

januari månad utbetalade beloppet icke motsvarar en sjättedel av för­

samlingens fordran, skall härav betingad jämkning ske av det belopp,
som utbetalas i mars månad. Kommunen skall därefter avlämna medlen

till kyrkorådet.

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för

nästföregående år upprättad redovisning över församlingen tillkomman­
de och till församlingen utanordnad församlingsskatt.

Närmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av Ko­

nungen eller den myndighet Konungen förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974 och tillämpas första

gången i fråga om församlingsskatt som påförs på grundval av 1975 års
taxering.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

ALVA MYRDAL
(Utbildningsdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.