SFS 1973:442

730442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:XIEUFE+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:24px;line-height:36px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:20px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:EGLZAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:22px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WXYDVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:568px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14">om �Edring i lagen (1961: 436) om f�rsamlingsstyrelse; <br/>given Stockholms slott den 5 juni 1973. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973: 442 </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 ju ni 1973 </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft16">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�<br/>dagen^, funnit gott f�rordna, att 84 � lagen (1961: 436) om f�rsamlings-<br/>styrelse^ skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">84 � F�rsamling �ger av statsverket uppb�ra f�rsamlingsskatt med </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">belopp, motsvarande vad som skulle utg� p� grundval av det antal skat�</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">tekronor och skatte�ren, som vid taxering f�r visst �r p�f�ras de till f�r�</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft16">samlingen skattskyldiga, efter det belopp f�r skattekrona och skatte�re, <br/>som best�m ts till utdebitering f�r n�stf�reg�ende �r. Vid ber�kningen av </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft15">antalet skattekronor och skatte�ren beaktas dock icke s�dana som be�<br/>st�mmas enligt 2 � lagen (1965: 269) med s�rskilda best�mmelser om <br/>kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Har skattskyldig </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft16">enligt lagen (1951: 691) om viss lindring i skattskyldigheten f�r den <br/>som icke tillh�r svenska kyrkan �tnjutit lindring i skattskyldigheten till <br/>f�rsamlingen eller har d�dsbo enligt 75 � kommunalskattelagen (1928: <br/>370) medgivits befrielse fr�n att erl�gga skatt till f�rsamlingen, skall </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft17">belopp, som f�rsamlingen eljest �gde uppb�ra av statsverket, neds�ttas <br/>i motsvarande m�n. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsamlingen �ger av statsverket s�som f�rskott uppb�ra det belopp, </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1973:49, SkU 30, rskr 199. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">2 L agen omtryckt 1972: 228. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">56-SFS 1973 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:778px;white-space:nowrap" class="ft12">881 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1973:442 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">som p� grundval av taxeringsn�mnds beslut visst �r r�rande taxering </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft24">till kommunal inkomstskatt beslutats till utdebitering f�r n�stkommande <br/>�r. Vid ber�kningen av f�rskottsbeloppet beaktas dock icke skattekronor </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">och skatte�ren som best�mmas enligt 2 � lagen med s�rskilda best�m�</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Vad </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">s�lunda beslutats till utdebitering ing�r i f�rsamlingens fordran hos </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft25">statsverket vid ing�ngen av �ret n�st efter det, d� beslutet fattades. F�r�<br/>skottet avr�knas mot den f�rsamlingsskatt, som f�rsamlingen �ger upp�</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">b�ra av statsverket p� grundval av taxeringen under �ret efter det, d� </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rskottet enligt best�mmelserna i n�stf�ljande stycke utanordnas. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">statsverket enligt f�rsta och andra styckena, skall l�nsstyrelsen under </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">samma �r utanordna till kommun, i vilken f�rsamlingen �r bel�gen, </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">med en sj�ttedel � �ttonde dagen i var och en av m�naderna januari, </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft25">mars, maj, juli, september och november. �r f�rsamlingens fordran icke <br/>utr�knad vid utbetalningstillf�llet i januari m�nad, skall vid detta till�</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft25">f�lle utbetalas samma belopp som utbetalades i november m�nad n�st�<br/>f�reg�ende �r; dock m� l�nsstyrelsen, d� s�rskilda sk�l f�ranleda d�r�<br/>till, f�rordna att utbetalning skall ske med annat belopp. D�rest det i </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">januari m�nad utbetalade beloppet icke motsvarar en sj�ttedel av f�r�</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft25">samlingens fordran, skall h�rav betingad j�mkning ske av det belopp, <br/>som utbetalas i mars m�nad. Kommunen skall d�refter avl�mna medlen </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21">till kyrkor�det. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">L�nsstyrelsen skall senast den 8 mars till f�rsamlingen �verl�mna f�r </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft25">n�stf�reg�ende �r uppr�ttad redovisning �ver f�rsamlingen tillkomman�<br/>de och till f�rsamlingen utanordnad f�rsamlingsskatt. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">N�rmare f�reskrifter ang�ende dylik redovisning meddelas av Ko�</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft21">nungen eller den myndighet Konungen f�rordnar. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974 och till�mpas f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft26">g�ngen i fr�ga om f�rsamlingsskatt som p�f�rs p� grundval av 1975 �rs <br/>taxering. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholms slott den 5 juni 1973. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21">(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft25">ALVA MYRDAL <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

om �Edring i lagen (1961: 436) om f�rsamlingsstyrelse;
given Stockholms slott den 5 juni 1973.

SFS 1973: 442

Utkom fr�n trycket

den 19 ju ni 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�
dagen^, funnit gott f�rordna, att 84 � lagen (1961: 436) om f�rsamlings-
styrelse^ skall ha nedan angivna lydelse.

84 � F�rsamling �ger av statsverket uppb�ra f�rsamlingsskatt med

belopp, motsvarande vad som skulle utg� p� grundval av det antal skat�

tekronor och skatte�ren, som vid taxering f�r visst �r p�f�ras de till f�r�

samlingen skattskyldiga, efter det belopp f�r skattekrona och skatte�re,
som best�m ts till utdebitering f�r n�stf�reg�ende �r. Vid ber�kningen av

antalet skattekronor och skatte�ren beaktas dock icke s�dana som be�
st�mmas enligt 2 � lagen (1965: 269) med s�rskilda best�mmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Har skattskyldig

enligt lagen (1951: 691) om viss lindring i skattskyldigheten f�r den
som icke tillh�r svenska kyrkan �tnjutit lindring i skattskyldigheten till
f�rsamlingen eller har d�dsbo enligt 75 � kommunalskattelagen (1928:
370) medgivits befrielse fr�n att erl�gga skatt till f�rsamlingen, skall

belopp, som f�rsamlingen eljest �gde uppb�ra av statsverket, neds�ttas
i motsvarande m�n.

F�rsamlingen �ger av statsverket s�som f�rskott uppb�ra det belopp,

1 Prop. 1973:49, SkU 30, rskr 199.

2 L agen omtryckt 1972: 228.

56-SFS 1973

881

background image

SFS 1973:442

som p� grundval av taxeringsn�mnds beslut visst �r r�rande taxering

till kommunal inkomstskatt beslutats till utdebitering f�r n�stkommande
�r. Vid ber�kningen av f�rskottsbeloppet beaktas dock icke skattekronor

och skatte�ren som best�mmas enligt 2 � lagen med s�rskilda best�m�

melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Vad

s�lunda beslutats till utdebitering ing�r i f�rsamlingens fordran hos

statsverket vid ing�ngen av �ret n�st efter det, d� beslutet fattades. F�r�
skottet avr�knas mot den f�rsamlingsskatt, som f�rsamlingen �ger upp�

b�ra av statsverket p� grundval av taxeringen under �ret efter det, d�

f�rskottet enligt best�mmelserna i n�stf�ljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r f�rsamlingens fordran hos

statsverket enligt f�rsta och andra styckena, skall l�nsstyrelsen under

samma �r utanordna till kommun, i vilken f�rsamlingen �r bel�gen,

med en sj�ttedel � �ttonde dagen i var och en av m�naderna januari,

mars, maj, juli, september och november. �r f�rsamlingens fordran icke
utr�knad vid utbetalningstillf�llet i januari m�nad, skall vid detta till�

f�lle utbetalas samma belopp som utbetalades i november m�nad n�st�
f�reg�ende �r; dock m� l�nsstyrelsen, d� s�rskilda sk�l f�ranleda d�r�
till, f�rordna att utbetalning skall ske med annat belopp. D�rest det i

januari m�nad utbetalade beloppet icke motsvarar en sj�ttedel av f�r�

samlingens fordran, skall h�rav betingad j�mkning ske av det belopp,
som utbetalas i mars m�nad. Kommunen skall d�refter avl�mna medlen

till kyrkor�det.

L�nsstyrelsen skall senast den 8 mars till f�rsamlingen �verl�mna f�r

n�stf�reg�ende �r uppr�ttad redovisning �ver f�rsamlingen tillkomman�
de och till f�rsamlingen utanordnad f�rsamlingsskatt.

N�rmare f�reskrifter ang�ende dylik redovisning meddelas av Ko�

nungen eller den myndighet Konungen f�rordnar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974 och till�mpas f�rsta

g�ngen i fr�ga om f�rsamlingsskatt som p�f�rs p� grundval av 1975 �rs
taxering.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

ALVA MYRDAL
(Utbildningsdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.