SFS 1977:191

770191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:191
Utkom från trvcket

om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmel­

ser om kommuns och annan menighets utdebitering av

den i zmai ly ??

skatt;

utfärdad den 21 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av

skatf^

dels att lagens rubrik skall ha nedan angivna lydelse.

dels att nuvarande 4 och 5 §§ skall betecknas 5 och 6
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 4 S. av nedan angivna lydel-

i

' Prop. I97.S/76:187. KU 1976/77: 25, rskr 1 48.

^ L agen omtryckt 1973:437.

511

¬

background image

SFS 1977:191

Lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m.m.

4 § Kommun är herälligad att för visst ar av staten uppbära kommunal­

skatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgä pä grundval av anta­

let skattekronor oeh skatteören i kommunen för året. beräknat efter den

skattesats som har bestämts för det föregäende äret. Vid beräkningen av
antalet skattekronor oeh skatteören beaktas bestämmelserna i 2 S.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977: 179) annan skattesats slutligt

fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalning­
en liiggas den utdebitering som har bestämts i sa mband med att budgeten
iäsislälldes.

Kommun är berättigad att av staten säsom förskott uppbära det belopp

som pä grundval av taxeringsnämnds beslut visst är (taxeringsår) rörande
taxering till kommunal inkomstskatt har beslutats till utdebitering för det
kommande äret. Vid beräkningen av förskottsbeloppet justeras antalet

skattekronor och skatteören enligt 2 §. Vad som har beslutats till utdebite­

ring ingår i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter

det ar. dä beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt,

som kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen

under året efter det år. dä förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i

femte styeket.

Ar antalet hos länsstv relsen registrerade kyrkobokförda invånare i kom­

munen vid mitten av augusti mänad taxeringsåret större än det var vid mit­

ten av augusti månad två är tidigare, skall förskott, beräknat enligt tredje

stycket, ökas i fö rhållande till ökningen i k ommunens invånarantal mellan
de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i k ommunens fordran

hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall senast

den 10 s eptember lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det
däremot svarande uppräknade skatteunderlag, som skall ligga till grund för
beräkningen.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till

kommunen med en sjättedel pä ättonde dagen i v ar och en av månaderna

januari, mars. maj. juli. september och november. Är kommunens fordran

icke uträknad vid utbetalningstillfället i ja nuari mänad. skall vid detta till­

fälle utbetalas samma belopp som har utbetalats i november månad det
föregående äret. När särskilda skäl föranleder det får länsstyrelsen dock

lorordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om det belopp som

utbetalades i januari manad icke motsvarar en sjättedel av kommunens

iördran. skall den jämkning som föranledes härav ske i f räga om det be­
lopp. som utbetalas i m ars mänad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tilliimpas pä motsvarande sätt i

fraga om landstingsskatt. I fråga om församlingsskatt giiller däremot be-

stfimmelserna i k4

lagen (1961: 43b) om iörsamlingssty relse.

Denna kig tr äder i kraf t den I juli 1977.
Besiiimmelserna i 4 i; fjärde stycket om (ikat förskott giiller i fråga om år

512

¬

background image

1977 endast om och till den del befolkningsökningen i kommunen eller

SFS 1977:191

landstingskommunen mellan de tidpunkter som anges i lagrummet översti­

ger en procent.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

G. Björne
(Budgetdepartementel)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.