SFS 1979:1162

791162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:1162

om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse;

utkom frsn iryckd

utHirdmi den 20 dece mber 1979.

Mnligt fiksdagens beslut' föreskrivs att 84 S lagen (1961: 436) om försam-

iincsstyrelse® skall ha nedan angivna lydelse.

f54 § 3 Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära för­
samlingsskatt nted belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval

av antalet skattekronor och skalteören I församlingen vid de t föregående

Arets (taxerin gsåret) ta.vering. beräknat efter den skattesats som bar be-

stämts för året före taxeringsåret. Har skåttskyldig enligt lagen (1951: 691}

om viss lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan
åtnjutit lindring i skattsky ldigheten till församlingen, skall belopp, som För­
samlingen annars skulle ha varit berättigad att uppbära av s taten, nedsät­

tas i motsvarande mån.

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott upp­

bära ett belopp so m motsvarar produkten av den skattesats som har beslu­

tats för året och del antal skattekronor och skatteören, som enligt taxe­

ringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommunal

inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i
församlingens fo rdran hos staten vid ingången av året efter det år, då be­
slutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt, som för­
samlingen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under
året efter det. då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke

utan ord nas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos sta­

ten enligt första och andra styckena, skall länsstyrelsen under samma är
utanordna til! kommun, i vilken församlingen är belägen, med en sjättedel
på åttonde dag en i var och en av månaderna januari, mars, maj. juli. sep­
tember och november. �r församlingens fordran inte uträknad vid utbetal­

ningstillfället i jan uari månad, skall vid detta tillfälle utbetalas samma be­
lopp som utbetalades I november månad föregående ar. När särskilda skäl

föranleder del får länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med
annat belopp. Om det belopp som utbetalades t januari månad inte motsva­

rar en sjättedel av församlingens fordran, skall den jämkning som föran­
leds härav ske i fråga om d et belopp som utbetalas i mars månad. Kommu­

nen skall däre fter avlämna medlen till kyrkorådet.

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till fö rsamlingen överlämna för

nästföregående år upprättad redovisning över församlingen tillkommande
och till församlingen utanordnad församlingsskatt.

Närmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av regering­

en eller den myndighet regeringen förordnar.

den 28 december 19.

' Prop. 1979/80:58. SkU 20. rskr 137.
' Lagen omtryckt 1976: 500 .

2895

Senaste lydelse 1979: 391.

¬

background image

SFS 1979:1162

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1980. �ldre bestämmelser om b

räkning av skatteunderlag gäller fortfarande i fråga om å ren 1980 och

På reger ingens vägnar

KARL BOO

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.