SFS 1979:1161

791161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^

SFS 1979:1161

om ändring i lagen (1965:269) med särskUda

bestämmelser om kommuns och annan menighets

denILecembertU

utdebitering av skatt, m. m.;

utlyrdiid den 20 decem ber 1979,

Enligt riksdiigens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1965: 269) med sär­

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av

skall. m. m.^

elvis att 2 S skall up phöra att gälla.

(Ivh att 1. 3 och 4

skall ha nedan angivna lydelse.

I

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall

bestämmas i förhålland e till det antal skattekronor och skatteören. som en­

ligt länsstyre lsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxe­

ringen det år skattesatsen skall fastställas, ökat med del antal skattekro­
nor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1979: 362) om skat-
tcutjäniningsbidrag.

Om enligt 4 kap. 4 S andra stycket kommunallagen (1977:179) annan

skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts tidigare, skall den nya

skattesatsen om möjligt bestämmas med hä nsyn till det antal skattekronor
och skalteören som har påförts de skattskyldiga vid taxeringen det år skat­

tesatsen skall f astställas.

3 §' Länsstyrelsen skall senast den 10 sep tember varje år lämna kom­

mun. landstingskommun och församling uppgift om det beräknade antalet

skattekronor och skatleören som avses i I § fö rsta stycket.

4 ii'' Kommun är berättigad att under visst år av .staten uppbära kommu­

nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av an­
talet skattekronor och skatteören i kommunen vid det föregående årets

(taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har bestUmis

för året före ta xeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 § kom munallagen (1977:179) annan skattesats slutligt

fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetalning­
en läg gas den utdebitering som har bestämts i sa mband med att budgeten
fastställdes.

Kommun är berättigad att under visst år av staten såsom förskott uppbä­

ra ett belopp som m otsvarar produkten av den skattesats som har beslutats

för aret och det antal skattekronor och skatteören, som enligt taxerings­

nämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommunal in-

' [åop. 1979/80:58. SkU 20. rskr 137.

' Lagen omtryckt 1973:437.

•Soniisto lydelse av

rubrik 197 7- 19]

31 ^

1076.

^ Renaste lydelse 1979; 392.

, Senasie lydelse 1976; 198.

-BQ,

oi;naste lydelse 197 9; 392.

¬

background image

SFS 1979:1161

komstskatl har påförts de skattskyldiga. Det nu namnda beloppet ings^j
Lmmunens fordran hos staten vid ingång en av å ret nast efter d et år, då
beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskat t, som kom-

munen har rä tt att uppbära av staten på grundval av taxeringen underårei

efter det år. då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i fem te styc.

tict

Är antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invå nare i kom.

munen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det varvid mit­
ten av aug usti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt tredje

stycket, ökas i förhålland e till ökning en i kommunens invånarantal mel an
de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kom munens fordran

hos staten och avrä knas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall senast

den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det
däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören. som
skall ligga till grund för ökningen av för skottet.

Belopp, som vid in gången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till

kommunen med en sjättedel på åttonde dagen i var och en av m ånaderna

januari, mars. maj. juli. september och november. Är kommunens fordran

icke uträknad vid utbetalningstillfål let i januari månad, skall vi d detta til ­
fälle utbetalas samma belopp som har utbetalats i november månad det
föregående året. När särskilda skäl föranleder det får länsstyrelsen dock

förordna att utbetalning skall ske med ann at belopp. Om det be lopp som

utbetalades i januari månad icke motsvarar en sjättedel av kommunens
fordran, skall den jämkning som föranledes härav ske i fråg a om det be­

lopp. som utbetalas i mars måna d.

Vad som har sagts om kom munalskatt tillämpas på motsv arande sålt i

fråga om landstingsskatt. I fråga om församlingsskatt gäller däremot be­

stämmelserna i 84 § lagen (1961; 436) om församlingsstyrelse.

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser om be­

stämmande av utdebitering samt förskottsutbetalning av allmän k ommu­

nalskatt gäller fortfarande i fråga om åren 1980 och 1981.

På regeringens vägnar

2894

INGEMAR MUNDEBO

PerAnclow

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.