SFS 1991:1152

911152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:INXZCZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:ANDIZU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:INXZCZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:25px;font-family:SRLCBB+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:INXZCZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:INXZCZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:21px;font-family:INXZCZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:22px;font-family:INXZCZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1991:1152 Lag </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>oiH �ndring I lagen (1965:269) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 9 juli 1991 </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>best�mmelser om kommuns och annan menighets </b></p> <p style="position:absolute;top:125px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>utdebitering av skatt, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 27 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskil�</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft12">da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">m. m.^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">4 �' Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kommu�</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundval av </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">antalet skattekronor och skatte�ren i kommunen enligt skattemyndighe�</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">tens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) vid det f�reg�ende </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft15">�rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har be�<br/>st�mts f�r �ret f�re taxerings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">Har enligt 4 kap. 4 � kommunallagen (1977:179) annan skattesats slut�</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">ligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund f�r utbetal�</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft15">ningen l�ggas den utdebitering som har best�mts i samband med att <br/>budgeten fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">Kommunen �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft15">uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har <br/>beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen r�rande det f�re�</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">g�ende �rets taxering till kommunal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyl�</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft12">diga. Det nu n�mnda beloppet ing�r i k ommunens fordran hos staten vid </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft15">ing�ngen av �ret n�st efter det �r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas <br/>mot den kommunalskatt, som kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p� </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft15">grundval av taxeringen under �ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas <br/>enligt best�mmelserna i femte stycket. Vid avr�kningen f�r taxerings�ren </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft12">1991 och 1992 skall skatte satsen justeras med de belopp som anges i 2 � </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen (1991:1149) om s�rskild skattev�xling med anledning av �ndrat </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">�r antalet hos skattemyndigheten registrerade kyrkobokf�rda inv�nare i </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">kommunen vid mitten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det var </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft15">vid mitten av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat enligt <br/>tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i kommunens inv�narantal <br/>mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommunens </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">fordran hos staten och avr�knas enligt tredje stycket. Skattemyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft15">skall senast den 10 september l�mna kommunen uppgift om det inv�nar�<br/>antal och det d�remot svarande ber�knade antalet skattekronor och skatte�</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">�ren, som skall ligga till grund f�r �knin gen av f�rskottet. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt denna paragraf, f�rdelas med en tolftedel p� varje kalenderm�nad. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">2068 </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:150, SoU25, rskr. 384. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">' Lagen omtryckt 1973:437. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1990:353. </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:694px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>ii </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som �terst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1152 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft22">(1953:272), 16 � lagen (1962:392) om hustrutill�gg och kommunalt bo�<br/>stadstill�gg till folkpension, 9 � lagen (1984:668) om uppb�rd av socialav�</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft22">gifter fr�n arbetsgivare, 8 � lagen (1987:560) om ska tteutj�mningsavgift, <br/>4� lagen (1987:561) om s�rskild skatteutj�mningsavgift och 6� lagen <br/>(1991:1148) om mellank ommunal kostnadsutj �mning med anledning av </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">�ndrat huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade, </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft22">skall skattemyndigheten utanordna till komm unen den 20 i m�naden. � r <br/>kommunens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m �naderna <br/>januari och februari, skall utbetalningarna dessa m�nader grundas p� </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">samma belopp som utbetalningen i dece mber m�nad det f�reg�ende �ret. </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft22">N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skattemyndigheten dock f�rordna att <br/>utbetalningen skall grundas p� ett annnat belopp. Om n�g ot av de b elopp </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">som utbetalningen i m�naderna januari och februari grundats p� inte </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft22">motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den j�mkning so m <br/>f�ranleds av detta ske i fr� ga om utbetalningen i mars m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som har sagts om kommunalskatt till�mpas p� motsvaran de s�tt i </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om landstingsskatt. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1991. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">ALLAN LARSSON </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft20">Bengt-�ke Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1152 Lag

Utkom fr�n trycket

oiH �ndring I lagen (1965:269) med s�rskilda

den 9 juli 1991

best�mmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 27 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskil�

da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

m. m.^ skall ha f�ljande lydelse.

4 �' Kommun �r ber�ttigad att under visst �r av staten uppb�ra kommu�

nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utg� p� grundval av

antalet skattekronor och skatte�ren i kommunen enligt skattemyndighe�

tens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) vid det f�reg�ende

�rets (taxerings�ret) taxering, ber�knat efter den skattesats som har be�
st�mts f�r �ret f�re taxerings�ret.

Har enligt 4 kap. 4 � kommunallagen (1977:179) annan skattesats slut�

ligt fastst�llts �n den som har best�mts tidigare, skall till grund f�r utbetal�

ningen l�ggas den utdebitering som har best�mts i samband med att
budgeten fastst�lldes.

Kommunen �r ber�ttigad att under visst �r av staten s�som f�rskott

uppb�ra ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats f�r �ret och det antal skattekronor och skatte�ren, som enligt

skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen r�rande det f�re�

g�ende �rets taxering till kommunal inkomstskatt har p�f�rts de skattskyl�

diga. Det nu n�mnda beloppet ing�r i k ommunens fordran hos staten vid

ing�ngen av �ret n�st efter det �r, d� beslutet fattades. F�rskottet avr�knas
mot den kommunalskatt, som kommunen har r�tt att uppb�ra av staten p�

grundval av taxeringen under �ret efter det �r, d� f�rskottet utanordnas
enligt best�mmelserna i femte stycket. Vid avr�kningen f�r taxerings�ren

1991 och 1992 skall skatte satsen justeras med de belopp som anges i 2 �

lagen (1991:1149) om s�rskild skattev�xling med anledning av �ndrat

huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade.

�r antalet hos skattemyndigheten registrerade kyrkobokf�rda inv�nare i

kommunen vid mitten av augusti m�nad taxerings�ret st�rre �n det var

vid mitten av augusti m�nad tv� �r tidigare, skall f�rskott, ber�knat enligt
tredje stycket, �kas i f�rh�llande till �kningen i kommunens inv�narantal
mellan de angivna tidpunkterna. S�dant �kat f�rskott ing�r i kommunens

fordran hos staten och avr�knas enligt tredje stycket. Skattemyndigheten

skall senast den 10 september l�mna kommunen uppgift om det inv�nar�
antal och det d�remot svarande ber�knade antalet skattekronor och skatte�

�ren, som skall ligga till grund f�r �knin gen av f�rskottet.

Belopp, som vid ing�ngen av ett �r utg�r kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, f�rdelas med en tolftedel p� varje kalenderm�nad.

2068

' Prop. 1990/91:150, SoU25, rskr. 384.

' Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

' Senaste lydelse 1990:353.

ii

background image

Vad som �terst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen

SFS 1991:1152

(1953:272), 16 � lagen (1962:392) om hustrutill�gg och kommunalt bo�
stadstill�gg till folkpension, 9 � lagen (1984:668) om uppb�rd av socialav�

gifter fr�n arbetsgivare, 8 � lagen (1987:560) om ska tteutj�mningsavgift,
4� lagen (1987:561) om s�rskild skatteutj�mningsavgift och 6� lagen
(1991:1148) om mellank ommunal kostnadsutj �mning med anledning av

�ndrat huvudmannaskap f�r service och v�rd f�r �ldre och handikappade,

skall skattemyndigheten utanordna till komm unen den 20 i m�naden. � r
kommunens fordran inte utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m �naderna
januari och februari, skall utbetalningarna dessa m�nader grundas p�

samma belopp som utbetalningen i dece mber m�nad det f�reg�ende �ret.

N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skattemyndigheten dock f�rordna att
utbetalningen skall grundas p� ett annnat belopp. Om n�g ot av de b elopp

som utbetalningen i m�naderna januari och februari grundats p� inte

motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den j�mkning so m
f�ranleds av detta ske i fr� ga om utbetalningen i mars m�nad.

Vad som har sagts om kommunalskatt till�mpas p� motsvaran de s�tt i

fr�ga om landstingsskatt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1991.

P� regeringens v�gnar

ALLAN LARSSON

Bengt-�ke Nilsson

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.