SFS 1991:1152

911152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1152 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring I lagen (1965:269) med särskilda

den 9 juli 1991

bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m. m.;

utfördad den 27 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskil­

da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

m. m.^ skall ha följande lydelse.

4 §' Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära kommu­

nalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av

antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt skattemyndighe­

tens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående

årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har be­
stämts för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 § kommunallagen (1977:179) annan skattesats slut­

ligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för utbetal­

ningen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att
budgeten fastställdes.

Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt

skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det före­

gående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skattskyl­

diga. Det nu nämnda beloppet ingår i k ommunens fordran hos staten vid

ingången av året näst efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas
mot den kommunalskatt, som kommunen har rätt att uppbära av staten på

grundval av taxeringen under året efter det år, då förskottet utanordnas
enligt bestämmelserna i femte stycket. Vid avräkningen för taxeringsåren

1991 och 1992 skall skatte satsen justeras med de belopp som anges i 2 §

lagen (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat

huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade.

�r antalet hos skattemyndigheten registrerade kyrkobokförda invånare i

kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var

vid mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt
tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal
mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens

fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Skattemyndigheten

skall senast den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånar­
antal och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatte­

ören, som skall ligga till grund för �knin gen av förskottet.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten

enligt denna paragraf, fördelas med en tolftedel på varje kalendermånad.

2068

' Prop. 1990/91:150, SoU25, rskr. 384.

' Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

' Senaste lydelse 1990:353.

ii

¬

background image

Vad som återstår, sedan avräkning har skett enligt 52 § uppbördslagen

SFS 1991:1152

(1953:272), 16 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bo­
stadstillägg till folkpension, 9 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialav­

gifter från arbetsgivare, 8 § lagen (1987:560) om ska tteutjämningsavgift,
4§ lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift och 6§ lagen
(1991:1148) om mellank ommunal kostnadsutj ämning med anledning av

ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade,

skall skattemyndigheten utanordna till komm unen den 20 i månaden. � r
kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i m ånaderna
januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på

samma belopp som utbetalningen i dece mber månad det föregående året.

När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att
utbetalningen skall grundas på ett annnat belopp. Om någ ot av de b elopp

som utbetalningen i månaderna januari och februari grundats på inte

motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning so m
föranleds av detta ske i frå ga om utbetalningen i mars månad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvaran de sätt i

fråga om landstingsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

På regeringens vägnar

ALLAN LARSSON

Bengt-�&ke Nilsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.