SFS 1965:269

650269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 269

Lag

med särskilda bestämmelser om kommmis ocli arman m enigbets

utdebitering av skatt;

gwen Slockholms slolt den 3 Juni 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds uåde, Sveriges, Götes oth

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^ luimi

gott förordna som följer.

Koinmuns och annan menighets utdebitering av skatt skall bestämmfisi

förhållande till det antal skattelcronor och skatteören, som vid n ärmast (ö-

rcgående års taxering påförts dc skattskyldiga, med tillägg av det acW

slcattelo-onor, som staten skall tillskjuta enligt förordningen den 3 j oai

19G5 (nr 268) om skatteiitjämningsbldrag.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medd^

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, ock s kall til­

lämpas första gången vid fastställande av utdebitering för år 1966.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till 5^®^^

•\dsso hava Vi detta med egen hand underskri-\at och med Vårt kungi.

bekräfta låtit.

Stockholms slott den .3 Juni 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. £•

^ Prop. 1965;.13; BevU 29; Rskr 227.

Nr 268 och 2GQ,'/«Stockholm 1965. Kun gl. Bok t ryekeriel, P.A.Norstedt

¬

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

,955 . Nr 270

Uitom ixän txycket den 21 juni 1965

I

I !

}• •

! :-.Ti

'V ,! !
• ..'jr •

' i •

• V i''

il

. !?• v,'-

i!'= :• •

!.•

]

•!

1

: i

I.

•1 •• I'ir;-

• . .! 1* I

i'l:

i I.

: (

I

• 1

' i••

I t i
• : i.:

I

J

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.