SFS 1961:436

610436.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1961 ⬢ Nr 436�442

Utkom från trycket den 20 jalil961

Nr 436

Lag

om församlingsstyrelse;

given Stockholms slott den 2 juni 1961.

I

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

t V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g I;: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 kap. Allmänna bestämmelser

;

1 §⬢

Denna lag äger tillämpning å de territoriella församlingarna i riket,

j

Beträffande icke-territoriell församling skola lagens bestämmelser gälla i

^

tillämpliga delar; dock må, om församlingen så beslutar, i stället tillämpas

den ordning som förut varit övlig.

2 §.

1 mom. Församling äger att själv vårda sina angelägenbeter, såvitt icke

bandbavandet därav enligt denna lag eller särskild författning tillkommer

annan.

^

Med församlings angelägenbeter avses frågor om:

a) anskaffande av ocb vård om kyrka, begravningsplats, församlingsbus,

tjänstebostäder ocb annan för kyrldigt ändamål avsedd egendom;

b) åtgärder till främjande av .gudstjänstliv ocb kyrklig förkunnelse i

övrigt samt av kristen verksamhet bland barn ocb ungdom, ålderstigna,

t)

sjuka ocb andra, som äro i behov avmmvårdnad; samt

c) avlöningsförmåner åt präst, kyrkomusiker ocb annan personal.

Angående vissa på församling ankommande angelägenbeter är särskilt

stadgat.

2 mom. Om Konungen för särskilt fall så förordnar, skall begravnings­

plats anskaffas eller vårdas av borgerlig kommun.

3 §.

1 mom. Bilda två eller flera församlingar ett pastorat, skola de, om

Konungen ej annorlunda förordnar, utgöra kyrklig samfälligbet för band-

bavande av de angelägenbeter som enligt lag ocb författning ankomma pä

pastoratet.

Om Konungen så förordnar, äger samfälligbet som nyss sagts vårda även

annan församlingsangelägenhet av ekonomisk natur. Sådant förordnande

1 Prop. 1961; 70; KU 16; Rskr 342.

272 -618000. SvensJ: författningssamling 1961, Nr 436�442

¬

background image

10é2

1961 . Nr 436

må meddelas endast under förutsättning att församlingarna samtyckt där­

till eller åtgärden finnes vara påkallad av betydande allmänt behov.

[5

Församlingar må även eljest förenas till kyrklig samfällighet för hand- < ssf

havande av en eller flera ekonomiska församlingsangelägenlieter. Om bil- ^

dande av dylik samfällighet förordnar Konungen. Förordnande må meddelas '

endast under förutsättning som i andra stycket sägs.

^

2 mom. I Stockholm skola de territoriella församlingarna utgöra kyrklig ;

samfällighet med uppgift att handhava de angelägenheter, som i detta ;

moment sägs.

Samfälligheten har att handlägga frågor om

a) kostnaderna för kontanta avlöningsförmåner åt präster och kyrko- >

musiker,-

b) vården om sådan egendom, som är avsedd för bestridande av de under f i

a) angivna kostnaderna; samt

'

c) den allmänna kyrkoavgiften.

Samfälligheten äger på framställning bevilja församling anslag motsva­

rande högst kostnaderna för kontanta avlöningsförmåner åt annan personal

än präster och kyrkomusiker samt fyra femtedelar av kostnaderna för an- ^

skaffande av och vård om kyrka, församlingshus, pastorsexpedition och f I

tjänstebostäder jämte vad därtill hör.

Samfälligheten äger jämväl handlägga annan fråga av ekonomisk natur, b

om den är gemensam f�r samtliga församlingar.

Samfälligheten äger ock att på uppdrag av församling med bindande ver- l!

lean för församlingen genom kollektivavtal eller annorledes enhetligt reglera

anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i församlingens tjänst, vilkas

villkor det icke anlcommer på statlig myndighet att fastställa. Samfällig- ;j

heten må förbehålla sig sådan rätt, då den beviljar församling anslag, var- '

med avlöningskostnader skola bestridas.

|

3 mom. 1 Göteborg skola de territoriella församlingarna utgöra kyrklig [; IHI

samfällighet med uppgift att handhava alla församlingsangelägenheter av I

ekonomisk natur.

; 'iyi

4 § .

I! ?

iv®

Församlings beslutanderätt utövas av kyrkofulLmäktige eller å kyrko-

stämma.

Förvaltning och verkställighet tillkomma församlingens kyrkoråd och

övriga nämnder.

5 § .

f

1 mom. I församling med mera än 1 000 invånare skall beslutanderätten I

utövas av kyrkofullmäktige. Vad nu sagts skall dock ej gälla församling, ,

som ingår i den kyrkliga samfälligheten i Göteborg, samt, om Konungen för

särskilt fall så förordnar, ej heller församling annorstädes, som ingår i an-

nan kyrklig samfällighet än som avses i 3 § 1 mom. första stycket.

> '

Har i församling, där enligt första stycket kyrkofullmäktige finnas, invå-

narantalet nedgått till 1 000 eller därunder, skall beslutanderätten fortfa­

rande utövas av kyrkofullmäktige, om ej fullmäktige besluta annorlunda.

2 mom. Församling med 1 000 invånare eller därunder äger uppdraga

beslutanderätten åt kyrkofullmäktige. Förslag om upphävande av sådant

beslut må ej väckas i kyrkofullmäktige förrän fyra år förflutit sedan full­

mäktige trädde i verksamhet och skall, om det godkännes, Ullämpas från

utgången av del år, då allmänna fullmäktigval nästa gång förrättas.

3 mom. Beslut om införande eller avskaffande av kyrkofullmäktige skall

ofördröjligen anmälas hos länsstyrelsen och domkapitlet.

¬

background image

1961 . Nr 436

1043

6 §.

I Stockholms kyrkliga samfällighet så ock i annan kyrklig samfällighet,

som ej handhar alla församlingsangelägenheter av ekonomisk natur, utövas

beslutanderätten av församlingsdelegerade.

I den kyrkliga samfälligheten i Göteborg ocJi annan kyrklig samfällighet,

som handhar alla ekonomiska församlingsangelägenheter, utövas beslutan­

derätten av samfällighetens kyrkofullmäktige.

Förvaltning och verkställighet inom samfällighet tillkomma kyrkoråd och

övriga nämnder.

7 §.

Fordras särskilda föreskrifter om tillämpning av denna lag med avseende

å kyrklig samfällighet eller beträffande handläggning av ärenden, som äro

gemensamma f�r två eller flera församlingar, ^dlka icke utgöra kyrklig

samfällighet, meddelas sådana föreskrifter av Konungen.

2 kap. Om kyrkofullmäktige

Församling

8 §.

1 mom. I församling i Stockholm bestämmes kyrkofullmäktiges antal i

förhållande till follonängden sålunda, att

församling med 10 000 invånare eller därunder utser 15�25,

församling med över 10 000 till och med 20 000 invånare utser 20�30,

församling med över 20 000 till och med 40 000 invånare utser 25�35,

samt

församling med över 40 000 invånare utser 30�40.

2 mom. I annan församling bestämmes kyrkofullmäktiges antal i för­

hållande till folkmängden sålunda, att

församling med 2 000 invånare eller därunder utser 15�20,

församling med över 2 000 till och med 5 000 invånare utser 15�25,

församling med över 5 000 till och med 10 000 invånare utser 20�30,

samt

församling med över 10 000 invånare utser 25�40.

3 mom. Kyrkofullmäktige besluta, med iakttagande av vad i 1 och 2

mom. är sagt, huru många fullmäktige skola utses för församlingen; dock

ankommer det å kyrkostämma att besluta härom, då fullmäktige första

gången skola utses. Om beslutet skall länsstyrelsen ofördröjligen under­

rättas.

Har beslut fattats om ändring av kyrkofullmäktiges antal, skall försam­

lingen ändock intill utgången av det år, då allmänna fullmäktigval nästa

gång skola förrättas, företrädas av fullmäktige till det antal, som tidigare

blivit bestämt.

Om bestämmande av kyrkofullmäktiges antal, då beslut därom påkallas

av ändring i ecklesiastik indelning, är särskilt stadgat.

9 §.

Rösträtt vid val av kyrkofullmäldige tillkommer envar inom församlingen

mantalsskriven svensk medborgare, som är medlem av svenska kyrkan och

som senast under nästföregående kalenderår uppnått tjuguett års ålder och

ej är omyndig. Varje röstberättigad äger en röst.

Den som är kyrkoskriven i icke-territoriell församling äger ej rösträtt vid

val av kyrkofullmäktige i annan församling.

⬢L-dv .

¬

background image

1044

1961 . Nr 436

m

Om upprättande av röstlängd och om röstlängdens bindande verkan stad-}

gas i kommunala vallagen.

t

10 §.

;

Kyrkofullmäktige väljas bland de röstberättigade, som äro boende inom

församlingen ocb uppnått tjugu tre års ålder. Den som är omyndig eller i

konkurstillstånd kan ej väljas till fullmäktig.

Landshövding, landssekreterare, landskamrerare ocb biskop må icke utses

till kyrkofullmäktige. Vad nu sagts om landshövding, landsselcreterare och

landskamrerare skall såvitt avser Stockholm i stället gälla överståthållaren *

ocb underståtbållaren samt kanslidirektörerna ocb skattedirektören \ad

itt

överståtbåll ar ämbetet.

Kommer kyrkofullmälttig efter valet i den ställning, att han ej längre är f ' j röi di

valbar, frånträder han omedelbart sitt uppdrag.

f (

Den som uppnått sextio års ålder må avsäga sig uppdrag att vara kyrko-'

fullmäldig. Eljest må ej någon avsäga sig sådant uppdrag med mindre han (Q�

uppgiver hinder, vilket godkännes av fullmäktige.

jiaivi

11 §.

.

Kyrkofullmälitige väljas för fyra år, räknade från ocb med den 1 januari

året näst efter det, då valet skett. Där val sker första gången ocb icke äger

rum under år, då allmänna val av fullmäktige förrättas, skall valet dock ej J

avse längre tid än till utgången av det år, då sådana allmänna val nästa

gång skola äga rum.

Om val av kyrkofullmälitige i anledning av ändring i ecklesiastik indel­

ning är särskilt stadgat.

12 §.

1 mom. För val av kyrkofullmäktige må församling i Stockholm indelas

i valkretsar, om i församlingen skola utses mera än trettio fullmäktige.

Församling utom Stockholm med mera än 10 000 invånare må indelas i

valkretsar, där så befinnes lämpligt. Annan församling utom Stockholm må

ej indelas i valkretsar, såframt icke till följd av församlingens särskilt bety­

dande utsträckning eller liknande förhållanden synnerliga skäl föreligga

därtill.

Valbarhet är ej inskränkt inom valkrets.

clåo

2 mom. Vid valkretsindelning iakttages, att varje krets kan berälcnas

komma att utse minst tio fullmäktige med tillämpning av vad i följande

stycke sägs; att delar av samma by eller hemman ej utan synnerliga skäl

förläggas till olika valkretsar; att varje valkrets skall kunna omslutas med

en sammanhängande gränslinje; att antalet fullmäktige för hela försam­

lingen kan beräknas bliva lika fördelat på de särskilda valkretsarna i den

mån det utan olägenhet kan ske; samt att valkretsarna såvitt möjligt sam­

manfalla med valkretsarna vid kommunal- eller stadsfullmäktigrml.

I varje valkrets väljes, efter kretsens i mantalslängden upptagna befolk­

ning för året näst före den fyraårsperiod, som valet gäller, en fullmäktig for

varje fullt tal, motsvarande det som erhålles, då församlingens för samma år/

i mantalslängden upptagna folkmängd delas med antalet fullmäktige för

hela församlingen. Därest det antal fullmäktige, som med tillämpning ay

denna regel skall utses, icke uppgår till det för församlingen bestämda an^

talet, skola för ernående av detta antal de valkretser, vilkas folkmängd mest

överskjuter de tal, som enligt den angivna regeln äro bestämmande för f

mäktiges antal inom valkretsarna, vara berättigade att var för sig i ordn'

efter överskottens storlek välja ytterligare en fullmäktig. �ro överskot

talen lika f�r två eller flera valkretsar, avgöres företrädet genom lottning.

3 mom. Om indelning i valkretsar äga, efter därom av kyrkorådet iip

'vini

¬

background image

1961 . Nr 436

1045

gjort förslag, fullmäktige göra framställning hos länsstyrelsen. Utan före­

gående framställning må länsstyrelsen förordna om sådan indelning, se-

j d an tillfälle beretts fullmäktige att avgiva yttrande i ärendet.

I,

Beslut om indelning i valkretsar skall meddelas senast två månader

före ingången av det kalenderår, under vilket beslutet skall träda i tillämp-

i ning. Det antal fullmäktige, varje valkrets skall utse, fastställes av läns-

^ styrelsen det år, då valet skall äga rum, före april månads utgång med gil-

tigbet för den period valet avser. Uppgår därvid i någon valkrets det antal

fullmäktige, som kretsen äger utse enligt i 2 mom. andra stycket angivna

^ grunder, icke till tio, skall antalet, med motsvarande jämkning av antalet

[, ful lmälitige i övriga kretsar, likväl bestämmas till tio; ocb skall i sådant fall

valkretsindelningen omprövas före nästa val.

f

13 §.

~

Om valdistrikt ocb valdag samt vals kungörande, förrättande ocb avslu­

tande, så ock om förfarandet, när kyrkofullmälttig avgår f�re den bestämda

tjänstgöringstidens utgång, stadgas i kommunala vallagen,

jj

Beträffande församling i Stockholm skall därutöver gälla, att annat än

Vj allmänt val skall äga rum å sön- eller helgdag, som överståtbållarämbetet

bestämmer, samt att kungörelse om val skall anslås å församlingens anslags-

tavla ocb införas i ortstidningar.

14 §.

s Kyrkofullmäktige välja varje år för nästkommande kalenderår bland sig

en ordförande ocb en vice ordförande samt, då fullmäktige så besluta, jäm­

väl en andre vice ordförande. Underrättelse om dessa val, med angivande av

»-de valdas namn ocb postadress, skall ofördröj ligen insändas till länsstyrelsen

lit! för intagande i länskungörelserna samt till domkapitlet,

äi För året näst efter det, då val av kyrkofullmäktige ägt rum, skall ord-

itdiförandevalet hållas i januari månad; dock skall ordförandevalet hållas i

sira december månad det år fullmälctigvalet ägt rum, om val av församlings-

HlJdelegerade då skall ske. Intill dess ordförande blivit vald utövas ordförande­

skapet av den som fullmälctige därtill särskilt utsett.

�ro både ordförande ocb vice ordförande hindrade att inställa sig vid

;j3tfullmäktiges sammanträde, äga fullmälftige utse annan ledamot att för till-

;jjSfället föra ordet. Intill dess så skett, utövas ordförandeskapet av den till

jTgtjänstgöringstiden äldste bland fullmäktige eller, där två eller flera full-

g^mäktige ba lika lång tjänstgöringstid, av den bland dessa, som är till lev-

],,jjnadsåren äldst.

([yrs

15 §⬢

Kyrkofullmäktigsammanträde skall hållas å ställe, som fullmälUige be-

fjil stämt.

16 §.

i lki 1 mom. Sammanträden skola av kyrkofullmäktige hållas enligt ordning,

lotscsom bes tämmes av fullmälUige. Sammanträde skall ock hållas, när länssty-

liaitrelsen eller domkapitlet därom förordnar eller visitationsföiTättare, kyrko-

(jEpådet eller de flesta av fullmäktige det begära eller ordföranden finner det

#aödigt.

^ 2 mom. Vid sammanträde före utgången av juni månad fattas beslut i

idefanledning av berättelsen om föregående årets räkenskaper ocb förvaltning.

ujC Vid sammanträde i oktober månad fastställes församlingens utgifts- ocb

övfr>nkomststat.

oil0 Vid sammanträde f�re utgången av december månad förrättas val till de

^befattningar inom församlingen, vilka vid årets slut bliva lediga.

¬

background image

1046

1961 . Nr 436

17 §.

1 mom. Kungörelse om kyrkcfullmäktigsammanträde, innehållande upp

gift om tid och ställe för sammanträdet och de ärenden, som därvid skola

behandlas, utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för honom, av vice ord

föranden. Då sammanträde skall hållas första gången, sedan beslutanderä ,

ten uppdragits åt fullmäktige, utfärdas kungörelsen av den senast valde ord^^

föranden i kyrkostämman eller, vid hinder för honom, av den senast valde

^dce o rdföranden.

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdet anslås å en av för­

samlingen på lämplig plats anordnad anslagstavla (församlingens anslags­

tavla) och, därest kyrkofullmälctige så beslutat, jämväl annorstädes. Kun­

görelsen skall ock senast fyra dagar före sammanträdet delgivas envar

fullmäktig.

Därjämte skall tillkännagivande om tid och ställe för sammanträde samt,

därest kyrkofullmäktige så bestämt, om de ärenden, som skola behandlas,

införas i en eller flera ortstidningar senast en vecka före sammanträdet. Vid

sammanträde före utgången av december månad avgöres för nästföljande

kalenderår, i vilken eller ^^lka tidningar tillkännagivande skall införas. Där

vid böra väljas sådana tidningar, som genom spridning inom olika grupper

av församlingsborna bringa tillkännagivandet till de flestas kännedom.

Har vid fattandet av beslut i ämnet förslag om tillkännagivandets införande

i annan ortstidning än sådan, som omfattas av beslutet, varit under om­

röstning och därvid erhållit minst en tredjedel av de i omröstningen delta­

gandes röster, skall tillkännagivandet införas jämväl i denna tidning.

Den omständigheten att kungörelse om sammanträde icke blivit anslagen

annorstädes än å församlingens anslagstavla eller att tillkännagivande ej

blivit infört i tidning utgör ej hinder för sammanträdets hållande.

2 mom. Fordrar ärende så skyndsam handläggning, att kungörande icke

medhinnes i den ordning, som stadgas i 1 mom., må sammanträde för ären­

dets behandling ändock hållas, därest senast söckendagen före sammanträ­

det kungörelse, innehållande uppgift som i sagda moment avses, anslagits

å församlingens anslagstavla och delgivits envar kyrkofullmäktig.

3 mom. Kungörelse må, i stället för att delgivas kyrkofullmäktig inom

tid, som sägs i 1 eller 2 mom., översändas till honom med posten så tidigt,

att den kan antagas komma honom tillhanda inom samma tid.

18 §.

Kyrkofullmäktige må ej handlägga ärende, såvida icke flera än hälften

av dem äro tillstädes. �r tillstädesvarande fullmäktig enligt vad i 19 § eller

77 § andra stycket sägs hindrad att deltaga i visst ärende, utgör ej den om­

ständigheten, att till följd därav antalet av de deltagande icke överstiger

hälften av fullmäktiges hela antal, hinder för ärendets handläggande.

19 §.

Kyrkofullmäktig må ej deltaga i behandling av ärende, som personligen

rör honom eller någon honom närstående, som sägs i 4 kap. 13 § 2. rätte­

gångsbalken om jäv emot domare.

Om hinder att deltaga i val av revisor eller revisorssuppleant och i beslut ⬢

med anledning av revisoremas granskning stadgas i 77 § andra stycket.

20 § .

J

Varje kyrkofullmäktig äger en röst.

Vid kyrkofullmäktigsammanträde äga kyrkorådets ordförande eller vice :

ordförande samt kyrkoherden, ändå att de icke äro fullmäktige, att vara '

tillstädes och deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Sådan rätt till-

¬

background image

. Nr 436

1047

kommer jämväl ordförande eller \dce ordförande i annan församlingens

nämnd eller beredning vid behandling av ärende, som beretts av nämnden

eller beredningen, ävensom \nd besvarande av interpellation, som fram­

ställts till nämndens eller beredningens ordförande. Dylik rätt äger ock revi­

sor vid granskning av den av honom avgivna revisionsberättelsen.

Efter därom av kyrkofullmäktige för varje fall fattat beslut må i försam­

lingens tjänst anställd befattningshavare vara tillstädes vid sammanträde

för att tillbandagå fullmäktige med erforderliga upplysningar.

21 §.

Kyrkofullmäktige skola meddela beslut i ärende, som hänskjutits till

dem av högre myndighet, ävensom i fråga, som väckts genom framställning

av kyrkorådet eller annan församlingens nämnd eller genom motion av

fullmäktig.

22 §.

De ärenden, som företagas till avgörande av kyrkofullmäktige, skola vara

vederbörligen beredda ajv k 3rrkorådet eller annan nämnd eller beredning, dit

ärendet efter sin beskaffenhet hör, eller av en eller flera särsldlt för sådan

beredning utsedda personer. Innan ärende, som beretts annorledes än av den

nämnd eller beredning,, dit ärendet efter sin beskaffenhet hör, företages till

avgörande, skall tillfälle lämnas nämnden eller beredningen att avgiva ytt­

rande däröver. Kyrkorådet skall städse givas tillfälle att yttra sig över

ärende, som beretts annorledes än av rådet.

Val må dock av kyrkofullmäktige förrättas utan föregående beredning.

Detsamma gäller om avgörande av ärende, som fordrar skyndsam hand­

läggning och icke avser utgift eller anvisning av medel därtill eller avhän-

dande av församlingen tillhörig egendom eller efterskänkande av någon för­

samlingens rättighet.

23 §.

Kan ärende, som handlägges å kyrkofullmäktigsammanträde, icke å den

utsatta dagen bringas till slut, skall sammanträdet fortsättas å annan dag.

Om sammanträdets fortsättande skall, därest fullmäktige så besluta, kun­

görelse i vanlig ordning utfärdas. Beslutes icke sådan kungörelse, har ord­

föranden att, innan sammanträdet upplöses, bestämma och för de närva­

rande tillkännagiva tid för det fortsatta sammanträdet.

Om fortsättande och avslutande av valförrättning, när val är proportio­

nellt, gäller vad därom är särskilt stadgat.

Begäres vid ärendes behandling å kyrkofullmäktigsammanträde bordlägg­

ning av ärendet ooh förenar sig minst en tredjedel av de näm^arande därom,

skall ärendet uppskjutas till annan dag, som ordföranden har att bestämma

och i vanlig ordning kungöra.

Bordläggning må ej, såvida icke beslut därom fattas med vanlig röstöver-

\akt, ske i fråga om val eller mera än en gång i samma ärende.

24 §.

Ordföranden åligger att å kyrkofullmäktigsammanträde framställa ären­

dena till överläggning samt att tillse, att ej andra frågor företagas till av­

görande än de som finnas angivna i kungörelsen om sammanträdet.

Fråga, som fordrar skyndsam handläggning, må med iakttagande av vad

i 22 § är stadgat, ändå att den ej angivits i kungörelsen, företagas till avgö­

rande å sammanträdet, där samtliga närvarande kyrkofullmäktige besluta,

att den skall upptagas.

25 §.

Sedan överläggningen i ett ärende förklarats avslutad, framställer ord­

föranden proposition så avfattad, att den kan besvaras med ja eller nej.

¬

background image

1048

1961 . Nr

Ordföranden tillkännagiver därefter, huru enligt hans uppfattning beslu­

tet utfallit, och befäster detsamma, där ej omröstning begäres, med klubb­

slag.

si?

Begäres omröstning, sltall den A^erkställas efter upprop och utom vid val

ske öppet. Där ej för särskilda fall annorlunda stadgas, bestämmes utgången

genom enkel pluralitet av de avgivna rösterna. Falla rösterna lika för olika

meningar, skiljer vid val lotten mellan lika rösttal, men blir i övriga fall

den mening beslut, som ordföranden biträder. Vid omröstning för tillsät- ^

tände av tjänstebefattning skall förfaras såsom vid val.

Val av församlingsdelegerade, ävensom i Stockholms kyrkliga samfällig- i;

het suppleanter, av kyrkoråd och sådan församlingens nämnd, som sägs i

SBI

57 § 2 mom., samt av revisorer och revisorssuppleanter, som avses i 77 §,

så ock av två eller flera personer för särskild beredning av ärenden, som 'r

tio-1. rti

skola företagas till avgörande av kyrkofullmäktige, skall vara proportio­

nellt, därest det begäres av minst så många väljande, som motsvara det

tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal perso­

ner valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val

är särskilt stadgat.

U

26 §.

rjsI5r

Vill kyrkofullmäktig till ordföranden i kyrkorådet eller annan försam- ':JI-

lingens nämnd eller beredning framställa interpellation i ämne, som tillhör

fullmäktiges handläggning, skall interpellationen, skriftligen avfattad, av­

el

lämnas till fullmäktiges ordförande före det sammanträde, vid vilket den

iti

är avsedd att framställas. Fullmäktige besluta utan föregående ö^^erlägg-

ning, huru\'ida interpellationens framsitällande skall medgivas. Lämnas

sådant medgivande, bör interpellationen hesvaras senast vid näsfa sam-

manträde.

27 §.

Ordföranden skall vid kyrkofullmäktigsammanträde föra eller på sitt an-

svar låta föra protokoll.

isr

Protokollet skall innehålla förteckning å närvarande ledamöter samt för

varje ärende, efter en kortfattad redogörelse för dess beskaffenhet, angiva

^

däri framställda förslag och yrkanden, som ej återkallats, samt av kyrko-

fullmäktige i ärendet fattat beslut, ävensom, där omröstning ägt rum, redo-

görelse för propositionsordningen och uppgift om huru många röstat för

eller emot. Har omröstning skett öppet, skall i protokollet angivas, huru en-

var röstat.

^

Justering av protokollet verkställes senast tio dagar efter sammanträdet i

å tid, som ordföranden bestämmer och vid sammanträdet tillkännagiver, av

ordföranden jämte minst två därtill för varje gång av kyrkofullmäktige , i)i'

utsedda närvarande ledamöter. Justering må ock verkställas av fullmäktige t

antingen genast eller vid nästa sammanträde. Protokollet underskrives, med /

anteckning om justeringen, av ordföranden och de utsedda justeringsmän- ^ j'-fu

nen eller, där justeringen verkställts av fullmäktige, av ordföranden och

'sii

minst två vid sammanträdet närvarande ledamöter.

-

Senast å andra dagen efter det protokollet justerats skall genom ordföran-

dens försorg justeringen och det ställe, där protokollet finnes tillgängligt,

tillkännagivas å församlingens anslagstavla. Tillkännagivandet skall vara

försett med uppgift å den dag det anslagits. Det må ej avlägsnas före ut­

gången av stadgad hesvärstid. Bevis om dagen för justeringens tillkännagi­

vande skall tillika åtecknas protokollet eller särskilt utfärdas.

,

ai l

¬

background image

1961 . Nr 436

10^9

28 §.

Den som vid kyrkofulimäklicjsammanträde deltagit i avgörandet av ären­

de äger anföra reservation mnt det fattade beslutet. Reservation skall an­

mälas innan sammanträdet avslutas samt, om den närmare utvecklas, av­

fattas skriftligen och avgivas sist vid justeringen av protokollet.

29 §.

Så snart kyrkofullmäktiges protokoll blivit Justerat, skall avskrift av

protokollet överlämnas till kyrkorådet och utdrag därav tillställas de övriga

nämnder, åt vilka verkställighet av fullmäktiges beslut uppdragits.

Kyrkofullmäktiges protokoll och andra arkivhandlingar skola förvaras

i kyrkoarkiv. I fråga om vården av nämnda protokoll och arkivhandlingar

skall gälla vad som finnes föreskrivet om sådant arkiv.

Den som med begagnande a-v sin rätt enligt tryckfrihetsförordningen tagit

avskrift av kyrkofullmäktiges protokoll äger att utan avgift få avskriftens

riktighet bestyrkt.

30 §.

Kyrkofullmäktiges förhandlingar skola vara offentliga; dock må fullmäk­

tige för visst ärende besluta, att överläggningen skall hållas inom stängda

dörrar.

Ordföranden vakar �ver ordningen vid kyrkofullmäktigsammanträde

samt kan varna och, efter förutgången varning, låta utvisa envar, som för­

håller sig oskickligt. Uppstår oordning, som ordföranden icke kan avstyra,

äger han upplösa sammanträdet.

31 §.

f mom. Kyrkofullmäktige må besluta, att fullmäktiges ordförande skall

åtnjuta anmde för med uppdraget förenat arbete. Arvodets belopp skall

bestämmas för högst ett år i sänder och må icke överstiga vad som är

skäligt med hänsyn till göromålens omfattning och art. Fullmäktige äga ock

för ett år i sänder med visst belopp bevilja ersättning åt ordföranden för

utgifter, som för församlingens räkning påkallas vid uppdragets fullgörande.

Enligt kyrkofullmäktiges bestämmande må, där våglängden mellan full-

mäktigs liemAust och fullmäktiges sammanträdeslokal är större än tre kilo­

meter, resekostnadsersättning vid deltagande i fullmäktiges sammanträde

utgå till fullmäktig. I den mån resa lämpligen kan företagas med järnväg,

buss, spårvagn eller fartyg, må ei'sättningen ej överstiga avgiften för andra

klass plats på järnväg, plats i buss eller spårvagn eller salongsplats på far­

tyg. För resa med eget motorfordon må ersättning utgå efter de grunder,

som fullmäktige med beaktande av vad som nu sagts bestämma. I intet fall

må ersättningen överstiga lägsta avgiften för taxebil.

Där kyrkofullmäktig är bosatt på så stort avstånd från fullmäktiges sam­

manträdeslokal, att resan fram eller åter måste företagas å särskild dag, må

fullmäktige besluta, att ersättning för resdag skall utgå efter de grunder,

som fullmäktige bestämma.

S mom. Kyrliofullmäktige äga besluta, att till ledamot av beredning skall

utgå ersättning i enlighet med de bestämmelser, som jämlikt 59 § gälla för

ledamot av kyrkorådet eller annan församlingens nämnd.

Kyrklig samfällighet

32 §.

1 mom. I den kyrkliga samfälligheten i Göteborg är kyrkofullmäktiges

antal sextio.

273�618000. .Syen.s7f författningssamling 1961, Nr 436 ~ 442

¬

background image

1050

1961 . Nr 4

2 mom. Skola kyrkofullmäktige utses för amian kyrklig samfällighet, an-

F

kommer på Konungen att bestämma fullmäktiges antal.

ita

3 mom. Av det för samfällighet bestämda antalet fullmäktige skall vai'je

i samfälligheten ingående församling utse en samt därutöver det antal, som ' åii

belöper på församlingen efter den berälmingsgrunden, att en fullmäktig

⬢(3

utses för varje befolkningstal motsvarande det som erhålles, då samfällig-

ijlii

hetens hela folkmängd delas med det återstående antalet fullmäktige för

;

hela samfälligheten. Därest det antal fullmäktige, som med tillämpning av J TCI

nämnda regel bör utses, icke uppgår till det för samfälligheten bestämda j Fj

antalet, skola för ernående av detta antal de församlingar, vilkas folkmängd ^ i "

mest överskjuter omförmälda taJ, vara berättigade att var för sig välja yt- ?

lerligare en fullmäktig. Antalet fullmäktige, som i enlighet med dessa före- ? ^ |

slrriher skola utses av varje församling, bestämmes av länsstyrelsen i god

^

tid före valet.

⬢ t

33 §.

Beträffande fullmäktige i kyrklig samfällighet skall i övrigt vad i 9�31 §§

är stadgat med avseende å fullmäktige i församling äga motsvarande till-

Vti

lämpning, dock med iakttagande av följande särskilda bestämmelser.

; i g

a) Vid val av fullmäktige skall varje i samfälligheten ingående församling f i

utgöra en valkrets. Konungen äger förordna, att valbarheten skall vara in- , [

skränkt inom församling.

j .

b) Vad som stadgas om kyrkoråd skall avse samfällighetens kyrkoråd.

i'

c) Kungörelser och tillkännagivanden skola anslås å en av samfälligheten

på lämplig plats anordnad anslagstavla (samfällighetens anslagstavla).

'

d) Då fullmäktige i kyrklig samfällighet första gången skola samman- .

träda, utfärdas kungörelse därom av ordföranden i kyrkofullmäktige i den ⬢

till follonängden största av de i samfälligheten ingående församlingarna , ^

eller, \nd hinder för honom, av vice ordföranden i samma församlings full- ; ^

mäktige. Därest fullmäktige icke finnas i nämnda församling, utfärdas kun- ⬢ '

görelsen av ordföranden i församlingens kyi-kostämma eller, vid hinder för : '

honom, av stämmans vice ordförande.

'' p

e) Vid sammanträde med fullmäktige i kyrklig samfällighet äger, utom i? ;

personer som avses i 20 § andra stycket, jämväl ordförande eller vice ord- !

förande i församlings kyrkoråd, ändå att han icke är fullmäktig, att vid ⬢ ^

behandling av fråga, som angår församlingen särskilt, vara tillstädes och : '

deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Där samfälligheten omfattar j

församlingar tillhörande olika pastorat, tillkommer rätten för kyrkoherde '

att vara tillstädes och deltaga i överläggningarna den av församlingarnas

kyrkoherdar, som domkapitlet därtill utser. I Göteborgs kjTkliga samfällig- ' '

het skall sådan rätt tillkomma två av församlingarnas kyrkoherdar.

f) Avskrift av fullmäktiges protokoll skall efter verkställd justering till­

ställas även kyrkoråd i församling, som ärende angår. Om Konungen så

förordnar, äga fullmäktige förvara protokoll och andra arkivhandlingar

annorstädes än i kyrkoarkiv.

3(D

f

3 kap. Om kyrkostämma

34 §.

Beträffande rösträtt å kyrkostämma skall vad i 9 § stadgas om rösträtt

vid val av kyrkofullmäktige äga motsvarande tillämpning.

35 §.

Röstberättigad må genom fullmakt till annan röstberättigad överlåta sin

talan och rösträtt å kyrkostämma.

t !""(j

i

i

¬

background image

1961 . Nr 436

1051

Fullmakt skall vara ställd till viss person samt av utställaren underskri­

ven med angivande av den dag underskrivandet skett. �& fullmakten skall

tillika vara av två vittnen tecknat bevis, att densamma egenhändigt under-

skri^^ts av utställaren å den dag fullmakten utvisar samt att namnet på

den person, till ^dlken fullmakten är ställd, då fanns utsatt å fullmakten.

�r fullmakt ej så underskriven och bevittnad, som nu är sagt, är den ogilL

Fullmakt äger icke giltighet under längre tid än trettio dagar efter dagen

för utfärdandet.

Ej må någon på grund av fullmakt föra talan eller utöva rösträtt för mera

än en röstberättigad.

36 §.

1 mom. Kyrkostämman väljer bland de röstberättigade en ordförande

och en vice ordförande,

2 mom. I avseende å valbarhet till ordförande och vice ordförande, ver­

kan av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse skall vad i 10 §

stadgas om kyrkofullmäktig äga motsvarande tillämpning.,

3 mom. Ordförande och vice ordförande utses för fyra kalenderår. Avgår

den valde under uppdragstiden, utses i hans ställe annan för den återstående

delen av samma tid.

Underrättelse om ordförandeval, med angivande av de valdas namn och

postadress, skall ofördröjligen insändas till länsstyrelsen för intagande i

länskungörelserna samt till domkapitlet.

37 §.

Beträffande kyrkostämma skall vad i 15 §, 16 § 2 mom., 17 § 1 mom,

samt 19�80 §§ är stadgat med avseende å kyrkofullmäktige och deras sam­

manträden äga motsvarande tillämpning, dock med iakttagande av följande

särskilda bestämmelser.

a) Vad som stadgas om fullmäktig skall i stället avse röstberättigad.

b) Kyrkostämmor skola hållas enligt ordning, som beslutes å stämma.

Kyrkostämma skall ock hållas, när länsstyrelsen eller domkapitlet därom

förordnar eller \dsitationsförrättare eller kj^rkoråd det begär eller ordföran­

den finner det nödigt.

c) Fordrar ärende så skyndsam handläggning, att kungörande icke med-

hinnes i den ordning, som stadgas i 17 § 1 mom., må kjrkostämma för ären­

dets behandling ändock hållas, därest senast fyra söckendagar före stämman

kungörelse, innehållande uppgift som i sagda moment avses, anslagits å

församlingens anslagstavla.

d) K3frkostämmas förhandlingar skola alltid vara offentliga.

e) �ven i annat ärende än val och tillsättande av tjänstebefattning skall

sluten omröstning företagas, om det begäres.

f) Kyrkostämmas protokoll behöver icke innehålla förteckning å stämmo­

deltagarna, och ej heller behöver i protokollet angivas, huru envar vid öppen

omröstning röstat.

38 §.

Kyrkostämma må besluta, att stämmans ordförande skall åtnjuta arvode

för med uppdraget förenat arbete. Arvodets belopp skall bestämmas för

högst fyra år i sänder och må icke överstiga vad som är slcäligt med hänsyn

till göromålens omfattning och art. Stämman äger ock för fyra år i sänder

med visst belopp bevilja ersättning åt ordföranden för utgifter, som för

församlingens räkning påkallas vid uppdragets fullgörande.

Kyrkostämma äger besluta, att till ledamot av beredning skall utgå er­

sättning i enlighet med de bestämmelser, som jämlikt 59 § gälla för l edamot

av kyrkorådet eller annan församlingens nämnd.

¬

background image

c

1052

1961 . Nr 436

4 kap. Om församlingsdelegerade

39 §.

1 mom. I Stockholms kyrldlga samfällighet bestämmes antalet försam­

lingsdelegerade sålunda, att varje församling utser en delegerad och därut­

över ytterligare en för varje påbörjat tjugutusental invånare i församlingen.

Suppleanter utses till lika antal som delegerade.

2 mom. Skola församlingsdelegerade utses för annan kyrklig samfällighet,

bestämmes delegerades antal i förhållande till folkmängden i samfälligheten

sålunda, att

samfällighet med 2 000 invånare eller därunder utser 15�30,

samfällighet med över 2 000 till och med 5 000 invånare utser 20�35,

samfällighet med över 5 000 till och med 20 000 invånare utser 25�40,

samfällighet med över 20 000 till och med 40 000 invånare utser 35�50,

samt

samfällighet med över 40 000 invånare utser 45�60.

Då delegerade i dylik samfällighet första gången skola utses, böra för­

samlingarna, med iakttagande av vad nu är sagt, träffa överenskommelse

om delegerades antal samt ofördröjligen underrätta länsstyrelsen därom.

Kunna församlingarna ej enas, bestämmer länsstyrelsen antalet.

Församlingsdelegerade äga själva besluta om ändring av antalet delege­

rade. Har sådant beslut fattats, skall samfälligheten ändock intill utgången

av det år, då allmänna kyrkofullmäktigval nästa gång skola förrättas,

företrädas av delegerade till det antal, som tidigare blivit bestämt. Om be­

slutet skall länsstyrelsen ofördröjligen underrättas.

Det antal församlingsdelegerade, som skall utses för varje i samfälligheten

ingående församling, bestämmes av länsstyrelsen efter de grunder, som

stadgas i 32 § 3 mom.

40 §.

1 mom. Församlingsdelegerade, ävensom i Stockholms kyrkliga samfällig­

het suppleanter, utses av kyrkofullmäktige i varje församling eller, om så­

dana icke finnas i församlingen, av kyrkostämman. Sker ej val av supplean­

ter proportionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i vilken suppleanter­

na skola inkallas till tjänstgöring.

2 mom. I avseende å valbarhet till församlingsdelegerad, verkan av val­

barhetens upphörande och rätt till avsägelse skall vad i 10 § stadgas om

kyrkofullmäktig äga motsvarande tillämpning; dock skall i Stockholm val­

barhet vara inskränkt inom församling.

Vad om församlingsdelegerad är stadgat gäller ock om suppleant.

3 mom. Församlingsdelegerade och suppleanter väljas för fyra år, räknade

från och med den 1 januari året näst efter det, då allmänna val av kyrko­

fullmäktige förrättats. Där val sker första gången och icke äger rum under

år, då allmänna val av fullmäktige förrättas, skall valet dock ej avse längre

tid än till utgången av det år, då sådana allmänna val nästa gång skola äga

rum.

Valet förrättas i december månad näst före ingången av det år, då tjänst­

göringstiden börjar. Då valet förrättas av kyrkofullmäktige samma år all­

männa val av fullmäktige ägt rum, utövas ordförandeskapet i de nyvalda

fullmäktige intill dess ordförande blivit vald av den som fullmäktige därtill

särskilt utsett.

Avgår församlingsdelegerad före den bestämda tjänstgöringstidens ut­

gång, anställes fyllnadsval för den återstående delen av sagda tid; dock skall

¬

background image

1961 . Nr 436

1053

i Stockholms kyrkliga sanifällighet för delegerad, som utsetts vid proportio­

nellt val, inkallas den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna be­

stämda ordningen bör inträda, ocb skall den sålunda inkallade tjänstgöra

under den tid, som återstått för den avgångne.

41 §.

Beträffande församlingsdelegerade skall i övrigt vad i 14�31 §§ är stad­

gat med avseende å kyrkofullmäktige äga motsvarande tillämpning, dock

med iakttagande av följande särskilda bestämmelser.

a) Vad som stadgas om kyrkoråd skall avse samfälligbetens kyrkoråd.

b) Kungörelser ocb tillkännagivanden skola anslås å en av samfälligbeten

på lämplig plats anordnad anslagstavla (samfälligbetens anslagstavla).

c) Då delegerade första gången skola sammanträda, utfärdas kungörelse

av ordförande, som i 33 § under d) sägs.

d) Vid sammanträde med delegerade äger, utom personer som avses i

20 § andra stycket, jämväl ordförande eller vice ordförande i församlings

kyrkoråd, ändå att ban icke är delegerad, att vid behandling av fråga, som

angår församlingen särskilt, vara tillstädes ocb deltaga i överläggningarna

men ej i besluten. Där samfälligbeten omfattar församlingar tillhörande

olika pastorat, tillkommer rätten för kyrkoherde att vara tillstädes ocb del­

taga i överläggningarna den av församlingarnas kyrkoherdar, som domka­

pitlet därtill utser. I Stockholms kyrkliga samfälligbet skall sådan rätt till­

komma två av domkapitlet utsedda kyrkoherdar.

e) Avskrift av delegerades protokoll skall efter verkställd justering till­

ställas även kyrkoråd i församling, som ärende angår. I Stockholms kyrkliga

samfälligbet må delegerades protokoll och andra arkivhandlingar förvaras

annorstädes än i kyrkoarkiv.

5 kap. Om kyrkoråd ocli övriga nämnder m. m.

Församling

42 §.

I församling skall såsom dess styrelse finnas ett kyrkoråd.

Två eller flera församlingar må, ändå att de icke utgöra kyrklig sam­

fälligbet, förena sig om gemensamt kyrkoråd eller ock, med bibehållande av

de särskilda kyrkoråden, utse gemensamt kyrkoråd för vård om viss eller

vissa angelägenbeter.

Ingår församling i kyrklig samfälligbet, som handhar alla församlings-

angelägenbeter av ekonomisk natur, må Konungen på framställning av för­

samlingen besluta, att kyrkoråd ej skall finnas i församlingen.

43 §.

Kyrkorådet skall hava omsorg om församlingslivet ocb verka för dess

utveckling, leda förvaltningen av församlingens angelägenbeter samt hava

inseende över �vriga nämnders verksamhet. Rådet skall med uppmärksam­

het följa de frågor, som kunna inverka på församlingens ekonomiska ställ­

ning, samt bos kyrkofullmäktige eller kyrkostämman ocb övriga nämnder

ävensom bos andra myndigbeter göra de framställningar, som finnas på­

kallade.

Kyrkorådet bar vidare:

a) att, såsom i 22 § sägs, bereda ärenden, som skola förekomma till be­

handling bos kyrkofullmäktige eller å kyrkostämma;

b) att handhava församlingens drätsel ocb därvid självt förvalta kyrkans

¬

background image

1054

1961 . Nr 436

och församlingens egendom, i den mån ej sådan förvaltning uppdragits åt

annan nämnd eller eljest tillkommer annan;

c) att ombesörja verkställighet av kyrkofullmäktiges eller kyrkostäm­

mans beslut, i den mån ej verkställigheten uppdragits åt annan;

d) att självt eller genom ombud föra församlingens talan i alla mål och

ärenden, där detta icke på grund av lag eller beslut av kyrkofullmäktige el­

ler kyrkostämman ankommer på annan; samt

e) att i övrigt fullgöra de uppdrag, som av kyrkofullmäktige eller kyrko­

stämman överlämnas till rådet.

Kyrkorådet bar ock att taga befattning med de ärenden, ^dlkas bandlägg­

ning enligt särskilda författningar ankommer på rådet.

Kyrkorådet äger att från församlingens ö^Tiga nämnder samt dess bered­

ningar och befattningshavare infordra de yttranden och upplysningar, som

erfordras för fullgörande av rådets uppgifter.

44 §.

/ mom. Kyrkoherden är ledamot av kyrkorådet.

1 annexförsamling må kyrkoherden för den tid övriga ledamöter inväljas

i rådet förordna i pastoratet tjänstgörande präst att i kyrkoherdens ställe

vara ledamot av rådet. Om sådant förordnande skall kyrkoherden under­

rätta kjTkofullmäktiges eller kyrkostämmans ordförande.

Hava församlingar tillhörande olika pastorat gemensamt kyrkoråd, för­

ordnar domkapitlet en av .församlingarnas k3frkoherdar att vara ledamot i

rådet och en annan att vid hinder för honom vara ledamot i hans ställe.

2 mom. övriga ledamöter i kyrkorådet jämte suppleanter för dem väljas

av kyrkofullmäktige eller, där sådana ej finnas, av kyrkostämman till det

antal, som bestämmes av fullmäktige eller stämman. Antalet ledamöter, däri

inberäknat ledamot som avses i 1 mom., må dock icke vara under fem.

Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall tillika bestämmas den

ordning i vilken suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

3 mom. I kyrkoråd, som är gemensamt för två eller flera församlingar,

bestämmes antalet ledamöter i rådet och det antal, som skall utses av varje

församling, genom överenskommelse mellan församlingarna. Varje försam­

ling skall vara företrädd av minst en ledamot. Kunna församlingarna ej

enas, bestämmer länsstyrelsen antalet ledamöter i rådet och det antal, som

skall utses av varje församling.

45 §.

I avseende å valbarhet till ledamot eller suppleant i kj^korådet och ver­

kan av valbarhetens upphörande ävensom rätt för vald ledamot eller supp­

leant att avsäga sig uppdraget skall vad i 10 § är stadgat om kyrkofull-

mäktig äga motsvarande tillämpning; dock må utom personer, som avses i

andra stycket av nämnda paragraf, ej heller i församlingens tjänst anställd

befattningshavare, som förestår någon rådet underställd förvaltning, utses

till ledamot eller suppleant.

46 §.

Ledamöter och suppleanter i kyrkorådet, vilka avses i 44 § 2 mom., väljas

för fyra år, räknade från och med den 1 januari året näst efter det, då valet

skett. Valet skall förrättas i december månad året näst efter det, då all­

männa val av kyrkofullmälctige ägt rum.

Avgår ledamot, som utsetts vid proportionellt val, under den för honom

bestämda tjänstgöringstiden, inkallas till ledamot den suppleant, som enligt

den mellan suppleanterna bestämda ordningen bör inträda; den sålunda

inkallade tjänstgör under den tid, som återstått för den avgångne. Avgår

¬

background image

1961 . Nr 436

1055

annan vald ledamot, anställes fyllnadsval för den återstående delen av

tj änstgöringstiden.

47 §.

Av kyrkofullmäktige eller, där sådana ej finnas, av kyrkostämman utses

bland ledamöterna i kyrkorådet en ordförande och en vice ordförande att

tjänstgöra den tid, för vilken i 44 § 2 mom. avsedda ledamöter blivit invalda

i rådet; dock skall kyrkoråd som avses i 42 § andra stycket inom sig utse

ordförande och vice ordförande.

Underrättelse om dessa val, med angivande av de valdas namn och post­

adress, skall ofördröjligen insändas till länsstyrelsen för intagande i läns­

kungörelserna samt till domkapitlet.

�ro både ordföranden och vice ordföranden hindrade att inställa sig vid

sammanträde med kyrkorådet, äger rådet utse annan ledamot att för till­

fället föra ordet.

48 §.

Kyrkorådet sammanträder å det ställe och å de tider rådet bestämmer

och däremellan så ofta ordföranden finner det nödigt, ävensom då ledamot,

som avses i 44 § 1 mom., eller minst halva antalet av rådets övriga leda­

möter för uppgivet ändamål gör framställning därom.

49 §.

Suppleanterna i kyrkorådet höra i den vid valet bestämda ordningen kal­

las till tjänstgöring, i den mån det erfordras till följd av hinder för ledamot

eller vid uppkommen ledighet, som ännu ej kunnat fyllas, efter ledamot,

som icke utsetts vid proportionellt val.

Suppleant äger rätt att även eljest närvara vid rådets sammanträden och

skall alltid underrättas om tid för sammanträde.

50 §.

Kyrkorådet må ej handlägga ärende, såvida icke flera än hälften av le­

damöterna äro tillstädes.

Vad i 19 § första stycket stadgas om jäv för kyrkofullmäktig skall äga

motsvarande tillämpning med avseende å ledamot i kyrkorådet. Vid be­

handling av ärende, vari ledamot är jävig, skall ledamoten avträda,

51 §.

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut skall vad därom för kyrko­

fullmäktige är stadgat i 25 § äga motsvarande tillämpning med avseende å

kyrkorådet.

52 §.

Vad som är stadgat i 27 § om förande av protokoll vid kyrkofullmäktiges

sammanträde och om protokollets innehåll samt i 28 § om reservation skall

äga motsvairande tillämpning med avseende å protokoll och reservation vid

sammanträde med kyrkorådet.

Justering av kyrkorådets protokoll verkställes senast tio dagar efter sam­

manträdet av ordföranden jämte minst en därtill för varje gång av rådet

utsedd närvarande ledamot. Justering må ock verkställas av rådet antingen

genast eller vid nästa sammanträde.

Tillkännagivande om verkställd justering skall ske i den i 27 § föreskrivna

ordningen.

Den som med begagnande av sin rätt enligt tryckfrihetsförordningen tagit

avskrift av kyrkorådets protokoll äger att utan avgift få avskriftens riktig­

het bestyrkt.

¬

background image

1056

1961 . Nr 436

53 §.

Kyrkorådet skall på lämpligt sätt kungöra varest och på vilka tider till

rådet ställda framställningar emottagas.

Kyrkorådets skriftväxling ombesörjes av ordföranden eller under hans

inseende.

54 §.

Kyrkvärdar väljas av kyrkorådet bland ledamöterna och suppleanterna i

rådet för den tid de blivit valda till ledamöter eller suppleanter.

Kyrkorådet utser för vai'je kalenderår inom eller utom sig en kassaför­

valtare, där ej rådets medelsförvaltning är ordnad på ett sätt, som gör sådan

kassaförvaltare obehövlig.

55 §.

Om ansvar och skadeståndsskjddigbet för ledamot av kyrkorådet, som

vid fullgörandet av sitt uppdrag åsidosätter vad enligt lag eller författning,

reglemente, särskild föreskrift eller uppdragets beskaffenhet honom åligger,

gäller vad i allmän lag stadgas.

56 §.

1 mom. Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman må besluta att med kyr­

korådets medelsförvaltning skall sammanföras medelsförvaltning, som enligt

särskilda författningar tillkommer andra församlingens nämnder. Innan be­

slut meddelas om sådan centralisering av medelsförvaltningen, skola veder­

börande nämnder böras i ärendet.

2 mom. Kyrkorådet må, om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman så be­

slutar, uppdraga åt särskild inom rådet bildad avdelning eller åt ledamot

av rådet eller åt i församlingens tjänst anställd befattningshavare att å rå­

dets vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden, vilkass beskaffenhet skall

angivas i fullmäktiges eller stämmans beslut; dock må framställning eller

yttrande till fullmälctige eller stämman icke beslutas annorledes än av rå­

det samfällt.

Beslut, vilket fattais på grund av uppdrag, som avses i detta moment,

skall anmälas vid kyrkorådets nästa sammanträde.

57 §.

1 mom. Angående nämnder för vissa i särskilda författningar angivna

förvaltnings- eller verkställigbetsbestyr gäller vad därom för varje fall finnes

stadgat.

2 mom. För bandbavande av särskilda förvaltnings- eller verloställigbets-

bestyr i övrigt må församling tillsätta de nämnder, som finnas erforderliga.

Beträffande dylik nämnd skall vad i 44 § 2 mom. andra stycket, 45 §,

46 § andra stycket, 48�53 §§, 54 § andra stycket, 55 § och 56 § 2 mom. är

föreskrivet med avseende å kyrkoråd äga motsvarande tillämpning.

58 §.

Protokoll och andra arkivhandlingar tillhörande kyrkorådet samt försam­

lings övriga nämnder skola förvaras i kyrkoarkiv. I fråga om vården av

nämnda protokoll och arkivhandlingar skall gälla vad som finnes föresltrivet

om sådant arkiv.

59 §.

1 mom. Vald led.amot av kyrkorådet och ledamot av annan församlingens

nämnd skola, därest kyrkofullmäktige eller kyrkostämman så beslutar, för

deltagande i sammanträde eller förrättning inom församlingen i församling­

ens angelägenhet åtnjuta gottgörelse av församlingens medel i form av dag­

traktamente. Dagtraktamente må ej överstiga tio kronoa- för sammanträdes-

eller förrättningsdag; dock må med avseende ä särskilt tidskrävande sam-

¬

background image

1961 . Nr 436

1057

nianträde eller förrättning eller där det eljest finnes påkallat av särskilda

förhållanden traktamentet sättas till högre belopp.

DäT väglängden mellan ledamotens hemvist och sammanträdes- eller för­

rättningsstället är större än tre kilometer, må kyrkofullmäktige eller kyrko­

stämman ock besluta, att resekostnadsersättning skall utgå till ledamoten

enligt de grunder, som i 31 § 1 mom. andra stycket äro stadgade för där

avsedda fall.

�r ledamot, som avses i första stycket, bosatt på så stort avstånd från

sammanträdes- eller förrättningsstället, att resan fram eller åter måste före­

tagas å särskild dag, må kyrkofullmäktige eller kyrkostämman besluta, att

ersättning för resdag skall utgå efter de grunder, som fullmäktige eller stäm­

man bestämmer.

2 mom. Ersättning för resa, som enligt uppdrag i församlingens angelä­

genhet företages utom församlingen av ledamot av kyrkorådet eller annan

församligens nämnd, må, om kyrkofullmäktige eller kyrkostämman så be­

slutar, utgå efter särskild grund.

3 mom. Efter kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans bestämmande må

till sådan ledamot av kyrkorådet eller annan församlingens nämnd, som ut­

setts till ordförande eller eljest i viss befattning inom rådet eller nämnden

eller efter särskilt uppdrag utför arbete av mera betydande omfattning, utgå

dels arvode för med uppdraget förenat arbete och dels ersättning med visst

belopp för utgifter, som för församlingens räkning påkallas vid uppdragets

fullgörande. Beloppet av arvode eller ersättning för utgifter skall bestämmas

för högst fju-a år i sänder. Arvode må icke överstiga vad som är skäligt med

hänsyn till göromålens omfattning och art.

Stockholms kyrkliga samfällighet

60 §.

Kyrkorådet i Stocldiolms kyrkliga samfällighet skall leda förvaltningen

av samfällighetens angelägenheter och hava inseende över övriga nämnders

verksamhet. Det skall med uppmärksamhet följa de frågor, som kunna in­

verka på samfällighetens ekonomiska ställning samt hos församlingsdelege-

rade och övriga nämnder ävensom hos andra myndigheter göra de fram­

ställningar, som finnas påkallade. Bestämmelserna i 43 § andra�fjärde

styckena skola äga motsvarande tillämpning beträffande samfällighetens

kyrkoråd, dock med iakttagande av att vad som sägs om församling och

kyrkofullmäktige i stället skall avse samfälligheten och församlingsdelege-

rade.

På samfällighetens kyrkoråd skall jämväl ankomma att förvalta egendom

som avses i 3 § 2 mom. andra stycket under b), i den mån ej dylik förvalt­

ning uppdragits åt annan nämnd eller eljest tillkommer annan.

61 §.

1 mom. Församlingsdelegerades ordförande och vice ordförande äro leda­

möter av samfällighetens kyrkoråd och utöva där enahanda befattningar.

Delegerade välja bland sig övriga ledamöter i rådet jämte suppleanter för

dessa till det antal delegerade bestämma. Hela antalet ledamöter må dock

icke vara under elva. Valet avser kalenderår och skall förrättas å det sam­

manträde, vid vilket delegerades ordförande utses.

Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall tillika bestämmas den ord­

ning, i vilken suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

2 mom. Vid sammanträde med samfällighetens kyrkoråd äger ordförande

eller vice ordförande i församlings kyrkoråd, ändå att han icke är ledamot

274�618000. Suensk författningssamling 1961, Nr 436�442

¬

background image

1058

1961 . Nr 436

av rådet, att, såvitt rör fråga som angår församlingen,, vara tillstädes och

deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

3 mom. Om församlingsdelegerade så besluta, må samfälligbetens kyrko­

råd uppdraga åt vederbörande församlings kyrkoråd eller annan dess nämnd

att i fråga om förvaltningen av fast egendom, som avses i 3 § 2 mom. andra

stycket under b), fullgöra uppgifter, som eljest ankomma på samfälligbe­

tens kyrkoråd.

62 §.

Beträffande samfälligbetens kyrkoråd och övriga nämnder skall i övrigt

vad i 45 §, 46 § andra stycket, 47 § tredje stycket, 48�53 §§, 54 § andra

stycket, 55 §, 56 § 2 mom. samt 57�59 §§ är stadgat gälla i tillämpliga

delar, dock med iakttagande av följande särskilda bestämmelser.

a) Vad som sägs om församling och kyrkofullmäktige skall i stället avse

samfälligheten ocii församlingsdelegerade.

b) Kungörelser och tillkännagivanden skola anslås å samfällighetens an­

slagstavla.

c) Samfällighetens kyrkoråd har att hålla församlingarna underrättade

om frågor av större ekonomisk räckvidd samt äger att från församlingarnas

kyrkoråd infordra de yttranden och upplysningar som erfordas för fullgö­

rande av rådets uppgifter.

d) Församlingsdelegerade må giva samfällighetens kyrkoråd annan be­

nämning än kyrkoråd.

e) Protokoll och andra arkivhandlingar må förvaras annorstädes än i

kyrkoarkiv.

Annan kyrklig samfälligliet

63 §.

1 mom. Kyrkorådet i annan kyrklig samfälligliet än den i Stockholm skall

leda förvaltningen av samfällighetens angelägenheter och hava inseende

över övriga nämnders verksamhet. Det skall med uppmärksamhet följa de

frågor, som kunna inverka på samfällighetens ekonomiska ställning samt

hos samfälliglietens fullmäktige eller församlingsdelegerade och övriga nämn­

der ävensom hos andra myndigheter göra de framställningar, som finnas

påkallade. Bestämmelserna i 43 § andra�fjärde styckena skola äga mot­

svarande tillämpning beträffande samfällighetens kyrkoråd, dock med iakt­

tagande av att vad som sägs om församling och kyrkofullmäktige i stäl­

let skall avse samfälligheten och dess fullmäktige eller församlingsdele­

gerade.

Finnes icke kyrkoråd i församling, som ingår i kyrklig samfälligliet, har

samfällighetens kyrkoråd att fullgöra alla de uppgifter som enligt denna

lag ankomma på kyrkoråd i församling.

2 mom. Beträffande samfällighetens kyrkoråd och övriga nämnder m. m.

skall i övrigt vad i 44�59 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning, dock

med iakttagande av följande särskilda bestämmelser.

a) Vad som sägs om församling och kyrkofullmäktige skall i 'Stället avse

samfälligheten och dess fullmäktige eller församlingsdelegerade.

b) I den kyrkliga samfälligheten i Göteborg skola i samfällighetens kyr­

koråd samtliga ledamöter utses genom val.

c) Utgöres annan samfällighet än den i Göteborg av församlingar tillhö­

rande olika pastorat, förordnar domkapitlet en av församlingarnas kyrko­

herdar att vara ledamot i samfällighetens kyrkoråd och en annan att "sdd

hinder för honom vara ledamot i hans ställe.

d) Vid val av samfällighets kyrkoråd bör tillses, att om möjligt varje

församling blir företrädd i rådet.

⬢ >

⬢ OD

i iS-

¬

background image

1961 ⬢ Nr 436

1059

e) Kungörelser och tillkännagivanden skola anslås å sanifällighetens an-

slagstavla.

i

f) Sanifällighetens kyrkoråd har att hålla församlingarna underrättade

Ii om (frågor av större ekonomisk räckvidd samt äger att från församlingarnas

kj''rkoråd infordra de yttranden som erfordras för fullgörande av rådets upp­

gifter.

g) Om Konungen så förordnar, äger samfällighetens kyrkoråd uppdraga

if åt .församlings kyrkoråd eller annan dess nämnd att verkställa beslut, som

{) samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelegerade fattat eller att för-

valta anslag, som enligt fastställd stat eller särskilt beslut blivit anvisat åt

församlingen.

'f

II) Samfällighetens fullmäktige eller församlingsdelegerade må giva sam-

' fällighetens kyrkoråd annan benämning än kyrkoråd.

i) Om Konungen så förordnar, må protokoll och andra arkivhandlingar

förvaras annorstädes än i kyrkoarkiv.

a
~

6 kap. Om drätsel

Församling

Inledande bestämmelser

64 §.

Om vård om och förvaltning av kyrka och kyrkoegendom samt av medel,

som stå under myndighets särskilda inseende, om särskild revision av kyr­

kans räkenskaper samt om kollektmedel gäller vad särskilt är stadgat.

J

65 § .

Vad församling tillhör i fast eller lös egendom bör så förvaltas, att för­

samlingens förmögenhet ej minskas.

Medel, som församling uppburit såsom vederlag för anläggningstillgång

eller på grund av försäkring av sådan tillgång, må tagas i anspråk endast

för återbetalning av lån, som upptagits för förvärv av tillgången, eller för

anskaffande av annan dylik tillgång.

Såsom anläggningstillgång skall anses fast egendom, så ock lös egendom,

avsedd att stadigvarande innehavas av församlingen.

66 §.

Församlings medelsbehov skall, i den mån det ej fylles på annat sätt, täc­

kas med församlingsskatt.

67 §.

Beslut om anslag skall tillika innefatta anvisning av medel för anslagets

täckande.

Beviljas anslag att täckas genom utdebitering under mer än fem år, skall

beslutet underställas länsstyrelsens prövning.

Utgifts- och inkomststat

68 §.

Församling skall årligen upprätta en utgifts- och inkomststat för det näst-

följande kalenderåret.

�& statens utgiftssida skola upptagas:

a) det belopp, vartill nästföregående års underskott enligt avslutade rä­

kenskaper uppgått;

¬

background image

\

1060

1961 . Nr 436

b) de anslag, som erfordras för b estridande av tidigare beslutade utgifter > il

för nästföljande år, så ock de belopp, som ytterligare anslås i samband med ila'

statens fastställande, däribland även ett anslag för oförutsedda behov.

iilB

Statens inkomstsida skaU upptaga:

a) det belopp, vartill nästföregående års överskott enligt avslutade räken-

piD

skaper uppgått;

b) de inkomster, som i anledning av tidigare fattade beslut eller på annan

grund kunna påräknas under det nästföljande året, så ock det belopp, som

ytterligare erfordras, ävensom sättet för täckande av detta medelsbehov.

%

Hinder möter ej för församling att besluta, att vad av särskilt anslag icke

förbrukas under det år, för vilket anslaget beviljats, må användas för avsett

ändamål under det därpå följande året. Vad som återstår av anslaget vid ,

sistnämnda års utgång må församlingen reservera f�r samma ändamål för f

ytterligare ett år; och äger församlingen sedermera fatta enahanda beslut

för ett år i sänder.

69 §.

Förslag till utgifts- och inkomststat skall före september månads utgång

uppgöras av kyrkorådet. För detta ändamål skola församlingens ö^Tiga

nämnder före den 1 september, där ej annan tid bestämmes av kyrkorådet, f

till rådet ingiva sina särskilda statförslag för det nästföljande året.

Innan förslaget till utgifts- och inkomststat uppgöres, skall kyrkorådet

samråda med kommunens styrelse.

Förslaget till utgifts- och inkomststat skall från och med dagen för kun­

görandet av det kyrkofullmälttigsammanträde eller den kyrkostämma, var­

vid staten skall fastställas, vara offentligen tillgängligt på lämpligt ställe.

!a

iTllllI

!

SiU

som tillkännagives i kungörelsen.

i ^

På nämnda sammanträde eller stämma upptages statförslaget till gransk­

ning och fastställelse. Därvid skola anslag till utgifter, om vilka fullmäktige

eller stämman icke tidigare fattat beslut, samt därmed sammanhängande

frågor särskilt bliva föremål f�r överläggning och avgörande.

iiiM

rii

Fondbildning

a ti]

70 §.

1 mom. Församling äger avsätta medel till:

a) pensionsfond för beredande av pension eller därmed jämförligt under­

stöd åt personer i församlingens tjänst eller deras efterlevande;

-tis i

⬢å

!K!.

b) kassaförlagsfond för tillgodoseende av församlingens behov av rörelse-

kapital;

1

c) allmän investeringsfond för anskaffande av anläggningstillgångar för

församlingens behov; samt

d) särskild investeringsfond för anskaffande av i avsättningsbeslutet an­

given anläggningstillgång.

2 mom. Församling äger i samband med fastställande av utgifts- och in- /

ststaten avsätta medel till skatteregleringsfond eller taga i anspråk me-

komststaten avsätta medel till skatteregleringsfond eller taga i ansprj

del ur sådan fond.

Beslut att taga medel ur fonden i ansprålt. må ej avse mer än en tredjedel

av det högsta belopp, vartill fonden beräknas uppgå vid utgången av det år

beslutet fattas eller uppgått vid utgången av något av de två närmast före-

gående åren.

71 §. .

^

Med Konungens medgivande må församling:

a) avsätta medel till fond för tillgodoseende av annat särskilt behov än

i 70 § 1 mom. sägs; och

¬

background image

1961 . Nr 436

1061

J

b) taga i anspråk medel ur fond för annat ändamål än det för vilket

J fon den är avsedd ocli, såvitt angår skatteregleringsfond, i vidare mån än i

70 ⬢§ 2 mom. stadgas.

(,

72 §.

Hava medel, som församling uppburit såsom vederlag för anläggningstill-

j[ gång eller på grund av försäkring av sådan tillgång, icke före utgången av

1 det år, varunder de influtit, anvisats för ändamål, som sägs i 65 § andra

i stycket, skola medlen, där ej annat är särskilt föreskrivet, avsättas till all-

^ mä n investeringsfond.

j

överskottsmedel å lån, som församling upptagit med Konungens tillstånd

, ocli som ej i sin helhet åtgått för det med lånet avsedda ändamålet, skola

^ av sättas till allmän investeringsfond, där ej annat föreskrivits vid tillstån-

3^ dets beviljande.

Om församlings skyldighet att i andra fall än i denna paragraf sägs av­

sätta medel till fond är särskilt stadgat.

i;

i

Lånerätt

^

73 §.

;

f mom. Församling äger upptaga lån intill ett sammanlagt belopp mot­

svarande för varje å församlingen belöpande skattekrona enligt den under

^ nästföregående år fastställda taxeringen en utdebitering av en krona. På

ansökan av församling äger dock Konungen, där skäl därtill äro, för en

" tid av högst tio år åt gången medgiva att församlingen må, utan ytterligare

^ tillstånd, upptaga lån intill ett sammanlagt belopp motsvarande viss högre

utdebitering än nu sagts.

;;

Lån, som avses i första stycket, skall vara ställt att återbetalas inom fem

I år och, därest lånetiden är mer än ett år, att årligen avbetalas; dock må

' församling vid förvärv av intecknad egendom övertaga betalningsansvar

även för isådan i egendomen intecknad gäld, som är ställd att betalas inom

längre tid eller i annan ordning.

Församling äger ock upplaga lån, vilket enligt uttryckligt beslut skall

användas för att gälda äldre lån och återbetalas inom de betalningsterminer,

som gälla för det äldre lånet.

Med lån avses i detta moment även borgen.

2 mom. Församling äger jämväl upptaga lån av statsmedel, som av Ko­

nungen beviljats församlingen, så ock, i den omfattning och på de villkor

'l Konungen bestämmer, lån av statsmedel och kyrkofondsmedel, som bevil­

jats församlingen av statlig myndighet.

74 §.

s

Med Konungens medgivande må församling upptaga lån eller ingå borgen

även i andra fall än i 73 § sägs.

i

Medels förvaltning

.

75 §.

;

Penningar och värdehandlingar, som kyrkorådet eller annan församling­

ens nämnd för församlingens eller annans räkning har om händer, skola

så förvaras och redovisas, att de icke sammanblandas med andra penningar

och värdehandlingar.

Penningmedel, som ej erfordras för nära förestående utbetalningar, skola

för församlingens räkning insättas hos bank eller centralkassa för jord­

brukskredit eller å postgirokonto eller anbringas i sådana tillgångar, i ⬢\411ca

¬

background image

1062

1961 ⬢ Nr 436

00

förmyndare äger utan överförmyndarens tillstånd anbringa omyndigs me­

del.

,

Med länsstyrelsens medgivande må församling anbringa penningmedel

även på annat sätt än nu sagts.

o

7 6 §

? mom. Det åligger kyrkorådet att föra fortlöpande räkenskaper över de

medel det har om händer.

Annan församlingens nämnd, som omhänderhar medel, skall föra räken-

skaper i enlighet med av kyrkorådet givna anvisningar och årligen före den ...

1 mars, där ej rådet bestämmer annan tid, till rådet avlämna redovisning

för sin förvaltning under nästföregående kalenderår.

Sedan sådan redovisning skett, skall kyrkorådet inom tid, som bestämmes J

av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman, dock före den 1 april, samman-f '

fatta och avsluta församlingens räkenskaper för nämnda kalenderår.

' ⬢

2 mom. Kyrkoråd som avses i 42 § andra stycket skall årligen aA^giva

redovisning till de församlingar, för vilka rådet är gemensamt. Sådan redo-

ä ill

visning skall läranas före den 1 mars året näst efter det år redoAdsningen

avser. Har församling icke eget kyrkoråd, skall redovisningen lämnas före i -yMll'

^

^

^

^

den 1 april.

(

Revision

77 §.

Av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman skola årligen utses tre eller fle­

ra revisorer samt lika många suppleanter för granskning av det nästföljande l) ^jij

årets förvaltning.

|', /fj

Den, Aulken såsom ledamot eller suppleant i kyrkorådet eller eljest är i

redoAisningsskyldig till församlingen, eller sådan den redoA�sningsskyldige »

närstående, som sägs i 4 kap. 13 § 2. rättegångsbalken om jäv emot domare, k

må icke vara revisor eller reAisorssuppleant för granskning av förvaltniaig, f

som omfattas av redovisningsskyldigheten, ej heller deltaga i A^al av revisor ;

eller revisorssuppleant för granskning av sådan förvaltning eller i beslut

med anledning av granskningen.

i

Revisorerna äga att när som helst inventera de penningmedel och värde- ' f

handlingar, som kyrkorådet eller annan församlingens nämnd omhänderhar, :

samt taga del av räkenskaper och andra handlingar, som beröra förvall- j

ningen.

"

Vad i 55 § sägs om ansv^ar och skadeståndsskyldighet för ledamot i kyrko-

rådet äger avseende jämväl å revisor.

h Ij,

Kyrkofullmäktige eller kyrkostämman må besluta, att till revisor skall .

utgå ersättning i enlighet med de bestämmelser, som jämlikt 59 § gälla för j

ledamot av kyrkorådet eller annan församlingens nämnd.

^

78 §.

^

Revisorerna skola avgiva berättelse, innehållande redogörelse för resulta- ⬢

tet av deras granskning med uttalande, huruvida anmärkning beträffande (

räkenskapernas förande eller förvaltningen i �Auigt föreligger eller icke. '

Framställes anmärkning, skall anledningen till denna angivas i berättelsen.

Revisionsberättelse skall ock innehålla särskilt uttalande, huruvida ansvars-

frihet för förvaltningen tillstyrkes eller icke,

79 §.

.

..

.

'iiä'

Revisionsberättelse skall senast den 1 maj avlämnas till kyrkofullinäk-

alkt

tiges eller kyrkostämmans ordförande. Berättelsen skall jämte de förkla-

Uij

ringar över framställda anmärkningar, som ordföranden infordrar, fram-

ht|(

läggas till granskning och avgörande hos fullmäktige eller stämman vid

MV

i il

¬

background image

1961 . Nr 436

1063

sammanträde före utgången av juni månad; dock må, där fullmäktige eller

stämman så bestämt, ärendet företagas vid sammanträde senare under

året.

80 §.

På beslut av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman ankommer, huruvida

j framställd anmärkning skall förfalla och ansvarsfrihet för förvaltningen

meddelas eller laga åtgärd för bevarande av församlingens rätt skall ^^d-

1 tagas. Anställes ej talan å den förvaltning revisionsberättelse avser inom ett

5 å r frän det berättelsen framlades å fullmäktigsammanträde eller stämma,

j skall så anses, som om ansvarsfrihet blivit beviljad. Utan hinder av att

ansvarsfrihet beviljats må talan föras på grund av brottslig handling, där

s ej ansvarsfriheten uppenbarligen avsett även den handlingen.

'

Kyrklig samfälligliet

;

SI §.

^

Beträffande kyrklig samfällighets drätsel skall vad i 64�80 §i§ är stadgat

med avseende å församlings drätsel äga motsvarande tillämpning, dock med

" iakttagande av följande särskilda bestämmelser.

a) Vad som sägs om församlingens kyrkofullmäktige samt dess kyrkoråd

och övriga nämnder skall i stället avse samfällighetens fullmäktige eller

församlingsdelegerade samt dess kyrkoråd och övriga nämnder.

b) I förekommande fall skola församlingarnas kyrkoråd, inom tid som

] bestämmes av samfällighetens k3Tkoråd, till detta ingiva sina särskilda

^ förslag avseende anslag för det nästföljande året.

c) Församlingskyrkoråd, som omhänderhar medel för samfällighetens

⬢ räkning, skall årligen inom tid som bestämmes av samfällighetens kyrkoråd

^ till detta avlämna redovisning för sin förvaltning under nästföregående ka-

lenderår.

ti

^

7 kap. Om församlingsskatt

82 §.

'

Församlingsskatt skall utom i de fall, för vilka annorlunda är i lag eller

2 författning föreskrivet, utgå såsom allmän kommunalskatt.

Den som är kyrkoskriven i icke-territoriell församling är icke skyldig att

erlägga församlingsskatt till den territoriella församling, inom vilken han är

' manitaJsslo-iven.

I

Angående -vdss li ndring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svens-

I ka kyrkan är särskilt stadgat,

i

83 §.

Kyrkorådet åligger att, sedan församlingens utgifts- och inkomst stat

fastställts, ofördröjligen giva kommun, i kälken församlingen är belägen,

, del av heslutet. På sätt i kommunallagen är stadgat har kommunens sty-

I relse därefter att underrätta länsstyrelsen och vederbörande lokala skatte­

myndighet, för debitering och uppbörd av församlingsskatt.

84 §.

!

Församling äger av statsverket uppbära församlingsskatt med belopp,

motsvarande vad som skulle utgå på grundval av det antal skattekronor

och skatteören, som vid taxering för visst år påföras de till församlingen

skattskyldiga, efter det belopp för skattekrona och skatteöre, som hestämts

I

till utdebitering för nästföregående år. Har skattskyldig enligt lagen den

26 oktober 1951 om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke till­

hör svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen

¬

background image

1064

1961 . Nr

eller har dödsbo enligt 75 § kommunalskattelagen medgivits befrielse från

att erlägga skatt till församlingen, skall belopp, som församlingen eljest

ägde uppbära av statsverket, nedsättas i motsvarande mån.

Församlingen äger av statsverket såsom förskott uppbära det belopp,

som på grundval av taxeringsnämnds beslut visst år rörande taxering till

0

kommunal inkomstslcatt beslutats till utdebitering för nästkommande år.

Vad sålunda beslutats till utdebitering ingår i församlingens fordran hos

statsverket vid ingången av året näst efter det, då beslutet fattades. För­

skottet a^näknas mot den församlingsskatt, som församlingen äger upp­

bära av statsverket på grundval av taxeringen under året efter det, då för-

skottet enligt bestämmelserna i nästfoljande stycke utanordnas.

0

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran bos stats- i ,

verket enligt första och andra styckena, skall länsstyrelsen under samma h ji'

år utanordna till kommun, i vilken församlingen är belägen, med en sjätte- ⬢' - iäi

del å åttonde dagen i var och en av månaderna januari, mars, maj, juli,

september och november. �r församlingens fordran icke uträknad vid ut-

bil''

betalningstillfället i januari månad, skall vid detta tillfälle ulibetalas sam­

ma belopp som utbetalades i november månad nästföregående år; dock må

länsstyrelsen, då särskilda skäl föranleda därtill, förordna att utbetalning r iCi,«i

skall ske med annat belopp. Därest det i januari månad utbetalade beloppet K R i i:

icke motsvarar en sjättedel av församlingens fordran, skall härav betingad ⬢ é

jämkning ske av det belopp, som utbetalas i mars månad. Kommunen skall j

därefter avlämna medlen till kyrkorådet.

;

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för

Irsi.

nästföregående år upprättad redovisning över församlingen tillkommande '

"

och till församlingen utanordnad församlingsskatt.

a.ijä

Närmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av Konungen j 4 "

eller den myndighet Konungen förordnar.

; irea

85 §.

I

Vad i 83 och 84 §§ är stadgat med avseende å församling skall äga mot-

svarande tillämpning beträffande kyrklig samfälligbet.

,

86 §.

Beträffande församling i Stockholm och Stockholms kyrkliga samfälligbet

skola gälla följande särskilda bestämmelser.

a) Det åligger samfälligbetens kyrkoråd och varje församlings kjnkoråd

i-i l'j

att, sedan utgifts- och inkomststat fastställts, ofördröjligen underrätta över-

ståtbållarämbetet och den lokala skattemyndigheten om det belopp för

alé

skattekrona och skatteöre, som bestämts till utdebitering för nästkommande p

år. Samtidigt skall överståtbållarämbetet underrättas om det 'Sammanlagda . ⬢ f ili

belopp, som för nämnda år beslutats till utdebitering på grundval av det

löpande årets taxering till kommunal inkomstskatt. Om debitering och upp­

börd av församlingsskatt gäller vad därom särskilt är stadgat.

b) Belopp, som avses i 84 § tredje stycket, skola utanordnas direkt till

församlingen eller samfälligheten.

äa

Bj^kap. Om underställning och besvär

87 §.

Om beslut, som skola underställas Konungens prövning, sägs i 71 och

74 §§.

_

^

[äli

Beslut, som skall underställas Konungens prövning, skall insändas till

pi

länsstyrelsen, vilken det åligger att �verlämna handlingarna, jämte eget

%

yttrande, till Konungen.

I;H

¬

background image

1961 ⬢ Nr 436

1065

88 §.

Om hesliit, som skola underställas länsstyrelsens prövning, sägs i 67

och 75 §§.

Underställt beslut skall antingen oförändrat fastställas eller ogillas. Väg­

ras fastställelse, skall skäl därför uppgivas.

�ver vägrad fastställelse må församlingen föra klagan hos Konungen.

89 §.

1 mom. över beslut av kyrkofullmäktige eller kyrkostämma må, där ej

annat är särskilt föreskrivet, besvär anföras hos länsstyrelsen. Sådan klagan

må grundas endast därå, att beslutet

icke tillkommit i laga ordning,

står i strid mot allmän lag eller författning eller annorledes �verskrider

deras befogenJiet, som fattat beslutet, eller

kränker Idagandens enskilda rätt eller eljest vilar på orättvis grund.

Besvären skola hava inkommit till länsstyrelsen inom tre veckor från

den dag, då verkställd justering av det över beslutet förda protokollet till­

kännagivits å församlingens anslagstavla. Besvären skola vara åtföljda av

överklagade beslutet jämte bevis om dagen för justeringens tillkännagi­

vande.

Länsstyrelsen skall inhämta domkapitlets yttrande över besvären, såvida

det icke är uppenbart, att sådan åtgärd är obehövlig.

2 mom. I fråga om besvär över beslut av kyrkoråd eller annan försam­

lingens nämnd skola, där ej annat är särskilt stadgat, bestämmelserna i 1

mom. äga motsvarande tillämpning. Mot beslut av rent förberedande eller

verkställande art må talan ej föras.

3 mom. Rätt att anföra besvär enligt 1 och 2 mom. tillkommer envar,

som är kyrkoskriven inom församlingen, ävensom var och en, vilken, utan

att vara kyrkosltriven inom församlingen, har att till denna enligt taxering

till kommunal inkomstskatt utgöra församlingsskatt.

90 §.

Hava besvär anförts hos länsstyrelsen, äger länsstyrelsen, om skäl därtill

äro, förbjuda överklagade beslutets verkställighet.

Grundas besvären därpå, att klagandens enskilda rätt blivit kränkt ge­

nom beslutet, och bliva besvären godlcända, gäller rättelsen till förmån för

den som klagat, men står beslutet i övrigt fast, utan så är, att det finnes

strida mot allmän lag eller författning eller eljest vila på orättvis grund,

då länsstyrelsen må förordna om upphävande av beslutet i dess helhet.

91 §.

I länsstyrelsens utslag må, där icke för vissa frågor annorlunda är särskilt

stadgat, ändring sökas hos Konungen senast inom tre veckor från den dag,

då klaganden erhöll del av beslutet; dock äger menighet som klagar åtnjuta

två veckor längre besvärstid än nu sagts.

92 §.

Vad i 87�91 §§ är stadgat med avseende å församling, dess fullmäktige

och nämnder skall äga motsvarande tillämpning beträffande kyrklig sam-

fällighet, dess fullmäktige eller församlingsdelegerade och nämnder.

275�618000. Stfen.'tk författningssamling 1961, Nr 436�442

¬

background image

1066

1961 . Nr 436 o

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytternier

.

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Ecklesiastikdepartementet)

RAGNAR EDENMAN

!£3il

i .' ésSif

: 'A

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.