SFS 2017:728 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

170728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

2

ska ha följande lydelse.

1 §

3

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och lands-

tings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravnings-
avgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) ska bestämmas i förhål-
lande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara för-
värvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfaran-
delagen (2011:1244) det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas.
Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds ut-
tag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-
fund.

Om enligt 11 kap. 11 § andra stycket kommunallagen (2017:725) någon

annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidi-
gare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med hän-
syn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om
slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år skatte- eller av-
giftssatsen ska fastställas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 1973:437.

3 Senaste lydelse 2011:1300.

SFS 2017:728

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.