SFS 1994:314 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 1994:314 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.
SFS 1994_314 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:314 </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">den 25 maj 1994 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda <br/>best�mmelser om kommuns och annan menighets <br/>utdebitering av skatt, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:141px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 maj 1994. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskil-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft18">da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, <br/>m. m. skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b>2 Vad som i denna paragraf s�gs om kommun och kommunalskatte-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft12">medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft12">En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft18">uppb�ra prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsva-<br/>rar produkten av antalet skattekronor i kommunen enligt skattemyndighe-<br/>tens beslut enligt 4 kap. 2� taxeringslagen (1990:324) om taxering till <br/>kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskattnings�ret, den <br/>skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de uppr�kningsfakto-<br/>rer enligt tredje stycket som har fastst�llts i december �ret f�re beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft12">nings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">I december varje �r skall regeringen, eller den myndighet regeringen </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft18">best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot den <br/>uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den <br/>ena skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings-<br/>�ret. Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret <br/>och beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som �terst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft18">(1953:272), 12 � lagen (1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n ar-<br/>betsgivare och 8 � lagen (1987: 560) om skatteutj�mningsavgift, skall skat-<br/>temyndigheten f�rdelat per m�nad utanordna till kommunen den tredje <br/>vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag som enligt 2� lagen <br/>(1930: 173) om ber�kning av lagstadgad tid j�mst�lls med allm�n helgdag </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft18">inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte utr�knad vid utbetal-<br/>ningstillf�llena i m�naderna januari och februari, skall utbetalningarna <br/>dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i december <br/>m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skatte-<br/>myndigheten dock f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat <br/>belopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari <br/>och februari grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens ford-</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft18">ran, skall den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalning-<br/>en i mars m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">En delavr�kning av de prelimin�ra kommunalskattemedlen skall ske n�r </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft18">den �rliga taxeringen under beskattnings�ret har avslutats. Delavr�kning-<br/>en sker med utg�ngspunkt i ett belopp motsvarande produkten av skatte-<br/>underlaget enligt n�mnda taxering, den skattesats som har beslutats f�r </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94: 173, bet. 1993/94: SfU 16, rskr. 1993/94:305. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1992: 1584. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">644 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">beskattnings�ret och uppr�kningsfaktorn f�r beskattnings�ret<i> (omr�knade </i></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>prelimin�ra kommunalskattemedel).</i> Om detta belopp �verstiger det be-</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft23">lopp som kommunen har uppburit enligt andra stycket, skall skattemyn-<br/>digheten betala ut �verskjutande belopp till kommunen. I motsatt fall skall <br/>kommunen �terbetala mellanskillnaden. Utbetalning eller �terbetalning <br/>skall g�ras i januari �ret efter beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft23">taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produkten av <br/>skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats <br/>f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunalskattemedlen. Om dessa <br/>�verstiger de omr�knade prelimin�ra kommunalskattemedlen enligt femte <br/>stycket skall skattemyndigheten betala ut �verskjutande belopp till kom-<br/>munen. I motsatt fall skall kommunen �terbetala mellanskillnaden. Utbe-<br/>talning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter beskatt-<br/>nings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft23">Nils Dexe <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1994:314 </b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft20">645 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:314

Utkom fr�n trycket

den 25 maj 1994

Lag
om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda
best�mmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m. m.;

utf�rdad den 11 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskil-

da best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m. m. skall ha f�ljande lydelse.

4 �2 Vad som i denna paragraf s�gs om kommun och kommunalskatte-

medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel.

En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten

uppb�ra prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsva-
rar produkten av antalet skattekronor i kommunen enligt skattemyndighe-
tens beslut enligt 4 kap. 2� taxeringslagen (1990:324) om taxering till
kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskattnings�ret, den
skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de uppr�kningsfakto-
rer enligt tredje stycket som har fastst�llts i december �ret f�re beskatt-

nings�ret.

I december varje �r skall regeringen, eller den myndighet regeringen

best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot den
uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings-
�ret. Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret
och beskattnings�ret.

Vad som �terst�r, sedan avr�kning har skett enligt 52 � uppb�rdslagen

(1953:272), 12 � lagen (1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n ar-
betsgivare och 8 � lagen (1987: 560) om skatteutj�mningsavgift, skall skat-
temyndigheten f�rdelat per m�nad utanordna till kommunen den tredje
vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag som enligt 2� lagen
(1930: 173) om ber�kning av lagstadgad tid j�mst�lls med allm�n helgdag

inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte utr�knad vid utbetal-
ningstillf�llena i m�naderna januari och februari, skall utbetalningarna
dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i december
m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r skatte-
myndigheten dock f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat
belopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari
och februari grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens ford-

ran, skall den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalning-
en i mars m�nad.

En delavr�kning av de prelimin�ra kommunalskattemedlen skall ske n�r

den �rliga taxeringen under beskattnings�ret har avslutats. Delavr�kning-
en sker med utg�ngspunkt i ett belopp motsvarande produkten av skatte-
underlaget enligt n�mnda taxering, den skattesats som har beslutats f�r

1

Prop. 1993/94: 173, bet. 1993/94: SfU 16, rskr. 1993/94:305.

2

Senaste lydelse 1992: 1584.

644

background image

beskattnings�ret och uppr�kningsfaktorn f�r beskattnings�ret (omr�knade

prelimin�ra kommunalskattemedel). Om detta belopp �verstiger det be-

lopp som kommunen har uppburit enligt andra stycket, skall skattemyn-
digheten betala ut �verskjutande belopp till kommunen. I motsatt fall skall
kommunen �terbetala mellanskillnaden. Utbetalning eller �terbetalning
skall g�ras i januari �ret efter beskattnings�ret.

En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga

taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produkten av
skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats
f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunalskattemedlen. Om dessa
�verstiger de omr�knade prelimin�ra kommunalskattemedlen enligt femte
stycket skall skattemyndigheten betala ut �verskjutande belopp till kom-
munen. I motsatt fall skall kommunen �terbetala mellanskillnaden. Utbe-
talning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter beskatt-
nings�ret.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

SFS 1994:314

645

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.