SFS 1994:314 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 1994:314 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.
SFS 1994_314 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:314

Utkom från trycket

den 25 maj 1994

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m. m.;

utfärdad den 11 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskil-

da bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m. m. skall ha följande lydelse.

4 §2 Vad som i denna paragraf sägs om kommun och kommunalskatte-

medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten

uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsva-
rar produkten av antalet skattekronor i kommunen enligt skattemyndighe-
tens beslut enligt 4 kap. 2§ taxeringslagen (1990:324) om taxering till
kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den
skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfakto-
rer enligt tredje stycket som har fastställts i december året före beskatt-

ningsåret.

I december varje år skall regeringen, eller den myndighet regeringen

bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattnings-
året. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret
och beskattningsåret.

Vad som återstår, sedan avräkning har skett enligt 52 § uppbördslagen

(1953:272), 12 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från ar-
betsgivare och 8 § lagen (1987: 560) om skatteutjämningsavgift, skall skat-
temyndigheten fördelat per månad utanordna till kommunen den tredje
vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2§ lagen
(1930: 173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag

inte skall medräknas. �r kommunens fordran inte uträknad vid utbetal-
ningstillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna
dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december
månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får skatte-
myndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat
belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari
och februari grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens ford-

ran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalning-
en i mars månad.

En delavräkning av de preliminära kommunalskattemedlen skall ske när

den årliga taxeringen under beskattningsåret har avslutats. Delavräkning-
en sker med utgångspunkt i ett belopp motsvarande produkten av skatte-
underlaget enligt nämnda taxering, den skattesats som har beslutats för

1

Prop. 1993/94: 173, bet. 1993/94: SfU 16, rskr. 1993/94:305.

2

Senaste lydelse 1992: 1584.

644

background image

beskattningsåret och uppräkningsfaktorn för beskattningsåret (omräknade

preliminära kommunalskattemedel). Om detta belopp överstiger det be-

lopp som kommunen har uppburit enligt andra stycket, skall skattemyn-
digheten betala ut överskjutande belopp till kommunen. I motsatt fall skall
kommunen återbetala mellanskillnaden. Utbetalning eller återbetalning
skall göras i januari året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga

taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av
skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats
för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om dessa
överstiger de omräknade preliminära kommunalskattemedlen enligt femte
stycket skall skattemyndigheten betala ut överskjutande belopp till kom-
munen. I motsatt fall skall kommunen återbetala mellanskillnaden. Utbe-
talning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter beskatt-
ningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

SFS 1994:314

645

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.