SFS 1994:964 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

SFS 1994_964 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m. m.;

SFS 1994:964
Utkom från trycket
den 27 juni 1994

utfärdad den 16 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m. m. skall ha följande lydelse.

4 a §2 Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära
församlingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grund-
val av antalet skattekronor och skatteören i församlingen enligt skattemyn-
dighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregå-
ende årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har
bestämts för året före taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen

(1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör
Svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen, skall
belopp, som församlingen annars skulle ha varit berättigad att uppbära av
staten, nedsättas i motsvarande mån.

Har enligt 19 kap. 7 § kyrkolagen (1992:300) någon annan skattesats

slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall till grund för
utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att
budgeten fastställdes.

Församling är berättigad att under ett visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har
beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt
skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det
föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skatt-
skyldiga. Förskottet skall nedsättas i motsvarande mån som skattskyldiga i
församlingen åtnjutit lindring i skattskyldigheten enligt lagen om viss
lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör Svenska kyrkan. Det
återstående beloppet ingår i församlingens fordran hos staten vid ingången
av året efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den

församlingsskatt, som församlingen har rätt att uppbära av staten på
grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestäm-
melserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos

staten enligt denna paragraf skall skattemyndigheten under samma år
utanordna till församlingen med en tolftedel den 18 i varje kalendermå-
nad. Är församlingens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i
månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma

belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När
särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att
utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som
utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel

1

Prop. 1993/94: 100 (bil. 8), bet. 1993/94:FiU19, rskr. 1993/94:442.

2

Senaste lydelse 1992:341.

62-SFS 1994

1953

background image

SFS 1994:964

av församlingens fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i
fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpas motsvarande sätt i fråga

om kyrklig samfällighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1954

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.