SFS 1995:1519 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

SFS 1995_1519 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1519
Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagen beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m.2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116.

2

Lagen omtryckt 1973:437.

91-SFS 1995

2881

background image

SFS 1995:1519

3

  Vad som i denna paragraf sägs om kommun och kommunalskatte-

medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten upp-

bära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar
produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i
kommunen enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxerings-
lagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunder-
laget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för be-
skattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har

fastställts i december året före beskattningsåret.

I december varje år skall regeringen, eller den myndighet regeringen be-

stämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot den upp-
skattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret.
Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avräkning göras enligt 52 § uppbördslagen (1953:272), 12 §
lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 10 §
lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och
2 § lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och lands-
ting. Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen (1995:1515) om
utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bidrag enligt 1 och
2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och lands-
ting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per

månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som

enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med
allmän helgdag inte skall medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad
vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetal-
ningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i
december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får
skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett
annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna janu-
ari och februari grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens ford-
ran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen
i mars månad.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga tax-

eringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av skatte-
underlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats för
beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av
dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt
andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt
belopp per invånare den 1 november året efter beskattningsåret. I motsatt
fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp
per invånare den 1 november året efter beskattningsåret. Utbetalning eller

återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om utbetalning av kommunalskattemedel för år 1995 och
tidigare år.

3

Senaste lydelse 1994:314. Ändringen innebär att femte stycket upphävs.

2882

background image

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

SFS 1995:1519

2883

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.