SFS 1996:743 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmel-ser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 1996:743 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmel-ser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
SFS 1996_743 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmel-ser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1167

1

Prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU 10, rskr. 1995/96:304.

SFS 1996:743

Utkom från trycket

den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmel-
ser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 4 § andra och tredje styckena la-

gen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan me-
nighets utdebitering av skatt, m.m. orden ⬝i december⬝ skall bytas ut mot
⬝senast i september⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.