SFS 1997:514 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

SFS 1997_514 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:514
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

925

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m. skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

background image

926

SFS 1997:514

4 §2 Vad som i denna paragraf sägs om kommun och kommunalskatte-
medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskatt-
ningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de upp-
räkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september
året före beskattningsåret.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet rege-

ringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot
den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattnings-
året. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsav-
gift för kommuner och landsting, 2 § lagen (1995:1518) om mervärdesskat-
tekonton för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen
(1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bi-
drag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kom-

muner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en
tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid
dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jäm-
ställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är kommunens fordran inte
uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall
utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen
i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får
skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat

belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari och
februari grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall
den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i mars må-
nad.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av skatteun-
derlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats för be-
skattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av
dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt
andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt
belopp per invånare den 1 november året efter beskattningsåret. I motsatt fall
skall skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per in-
vånare den 1 november året efter beskattningsåret. Utbetalning eller återbe-
talning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas från och med

februari 1998.

2

Senaste lydelse 1996:743.

background image

927

SFS 1997:514

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.