SFS 1997:1257 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 1997:1257 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
SFS 1997_1257 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:543px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1997:1257 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 30 december 1997 </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda <br/>best�mmelser om kommuns och annan menighets <br/>utdebitering av skatt, m.m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 1997. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft19">best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, <br/>m.m. skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b>2 Vad som i denna paragraf s�gs om kommun och kommunalskatte-<br/>medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft19">prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten <br/>av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-<br/>ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1997/98:1 utg.omr. 25, bet. 1997/98:FiU3, rskr. 1997/98:122. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft15"> Senaste lydelse 1997:514. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">2320 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1997:1257 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft22">om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskatt-<br/>nings�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de upp-<br/>r�kningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september <br/>�ret f�re beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">Senast i september varje �r skall regeringen, eller den myndighet rege-</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft22">ringen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot <br/>den uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den <br/>ena skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings-<br/>�ret. Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och <br/>beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft22">nerna skall avr�kning g�ras enligt 10 � lagen (1995:1516) om utj�mningsav-<br/>gift f�r kommuner och landsting, 2 � lagen (1995:1518) om merv�rdesskat-<br/>tekonton f�r kommuner och landsting och 16 kap. 8 � skattebetalningslagen <br/>(1997:483). Vidare skall till�gg g�ras f�r bidrag enligt 10 � lagen <br/>(1995:1515) om utj�mningsbidrag till kommuner och landsting samt f�r bi-<br/>drag enligt 1 och 2 �� lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kom-<br/>muner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en <br/>tolftedel per m�nad den tredje vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid <br/>dag som enligt 2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�m-<br/>st�lls med allm�n helgdag inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte <br/>utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�naderna januari och februari, skall <br/>utbetalningarna dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen <br/>i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r <br/>skattemyndigheten dock f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat <br/>belopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari, fe-<br/>bruari och mars grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens for-<br/>dran, skall den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen <br/>i april eller, om det �r fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna <br/>i april, maj och juni m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga taxe-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft22">ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid skall en kom-<br/>mun som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett <br/>landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-<br/>tesats som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunal-</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21">skattemedlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft22">kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till <br/>kommunerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re <br/>beskattnings�ret. I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunerna <br/>med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings-<br/>�ret. Utbetalning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter <br/>beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft21">2321 </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft22">Nils Dexe <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:1257
Utkom fr�n trycket
den 30 december 1997

Lag
om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda
best�mmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utf�rdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�rskilda

best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m. skall ha f�ljande lydelse.

4 �2 Vad som i denna paragraf s�gs om kommun och kommunalskatte-
medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel.

En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra

prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-
ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324)

1

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 25, bet. 1997/98:FiU3, rskr. 1997/98:122.

2

Senaste lydelse 1997:514.

2320

background image

SFS 1997:1257

om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskatt-
nings�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de upp-
r�kningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september
�ret f�re beskattnings�ret.

Senast i september varje �r skall regeringen, eller den myndighet rege-

ringen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot
den uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings-
�ret. Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och
beskattnings�ret.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avr�kning g�ras enligt 10 � lagen (1995:1516) om utj�mningsav-
gift f�r kommuner och landsting, 2 � lagen (1995:1518) om merv�rdesskat-
tekonton f�r kommuner och landsting och 16 kap. 8 � skattebetalningslagen
(1997:483). Vidare skall till�gg g�ras f�r bidrag enligt 10 � lagen
(1995:1515) om utj�mningsbidrag till kommuner och landsting samt f�r bi-
drag enligt 1 och 2 �� lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kom-
muner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en
tolftedel per m�nad den tredje vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid
dag som enligt 2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�m-
st�lls med allm�n helgdag inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte
utr�knad vid utbetalningstillf�llena i m�naderna januari och februari, skall
utbetalningarna dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen
i december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r
skattemyndigheten dock f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat
belopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari, fe-
bruari och mars grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens for-
dran, skall den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen
i april eller, om det �r fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna
i april, maj och juni m�nader.

En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga taxe-

ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid skall en kom-
mun som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunal-

skattemedlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra

kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re
beskattnings�ret. I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings-
�ret. Utbetalning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter
beskattnings�ret.

2321

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.