SFS 1997:1257 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 1997:1257 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
SFS 1997_1257 Lag om ändring i lagen (1965_269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1257
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m. skall ha följande lydelse.

4 §2 Vad som i denna paragraf sägs om kommun och kommunalskatte-
medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)

1

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 25, bet. 1997/98:FiU3, rskr. 1997/98:122.

2

Senaste lydelse 1997:514.

2320

background image

SFS 1997:1257

om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskatt-
ningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de upp-
räkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september
året före beskattningsåret.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet rege-

ringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot
den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattnings-
året. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsav-
gift för kommuner och landsting, 2 § lagen (1995:1518) om mervärdesskat-
tekonton för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen
(1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bi-
drag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kom-
muner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en
tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid
dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jäm-
ställs med allmän helgdag inte skall medräknas. �r kommunens fordran inte
uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall
utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen
i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får
skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat
belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, fe-
bruari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens for-
dran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen
i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna
i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kom-
mun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunal-

skattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära

kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före
beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings-
året. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter
beskattningsåret.

2321

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.