SFS 1999:298 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

990298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

dels

att 3 b § skall upphöra att gälla,

dels

att 1, 3, 3 a och 4–6 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

3

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och

landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begrav-
ningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) skall bestämmas i
förhållande till det antal skattekronor, som enligt skattemyndighetens beräk-
ning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxeringen det år skatte- och
avgiftssatserna skall fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av av-
giftssatsen för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291)
om avgift till registrerat trossamfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) någon an-

nan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidi-
gare, skall den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med
hänsyn till det antal skattekronor som har påförts de skattskyldiga vid taxe-
ringen det år skatte- eller avgiftssatsen skall fastställas.

3 §

4

Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner och lands-

ting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen
eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redo-
visning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september varje år lämna kommu-

ner och landsting uppgift om det beräknade antal skattekronor som avses i
1 § första stycket.

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

2

Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av
lagens rubrik 1977:191
3 b § 1992:341.

3

Senaste lydelse 1992:1583.

4

Senaste lydelse 1992:1583.

SFS 1999:298

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

2

SFS 1999:298

Riksskatteverket skall i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovis-

ning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena
till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp
med att ta in avgifterna. Riksskatteverket skall lämna motsvarande redovis-
ning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är
huvudman för begravningsverksamheten.

3 a §

5

När en kommun eller ett landsting har fastställt budgeten, skall kom-

munstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underrätta skatte-
myndigheten om den skattesats som har bestämts för det följande året.

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, skall sty-

relsen genast underrätta skattemyndigheten om styrelsens förslag till skatte-
sats. Har någon annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall styrelsen
genast underrätta skattemyndigheten och Riksskatteverket om den fast-
ställda skattesatsen. Om budgeten inte har fastställts före november månads
utgång, skall, så snart skattesatsen för den preliminära skatten har fastställts,
skattemyndigheten underrättas om skattesatsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om

avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).

4 §

6

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunal-

skattemedel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel
samt kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av be-
gravningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskatt-
ningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de upp-
räkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september
året före beskattningsåret.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet rege-

ringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot
den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattnings-
året. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta skall ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsav-
gift för kommuner och landsting, 2 § lagen (1995:1518) om mervärdesskat-
tekonton för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen
(1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10

§ lagen

5

Senaste lydelse 1992:341.

6

Senaste lydelse 1998:647.

background image

3

SFS 1999:298

(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bi-
drag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kom-
muner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en
tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, var-
vid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är kommunens fordran
inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari,
skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetal-
ningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder
det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på
ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna ja-
nuari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommu-
nens fordran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbe-
talningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbe-
talningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kom-
mun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunal-
skattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära
kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före
beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings-
året. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter be-
skattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske när

den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begrav-
ningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsav-
giftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen. I
motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller
återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

4 a §

7

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära
avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå
på grundval av antalet skattekronor och skatteören för de avgiftsskyldiga i
trossamfundet enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxerings-
lagen (1990:324) vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat
efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året före taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år

av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den
eller de avgiftssatser som har beslutats för året och det antal skattekronor
och skatteören, som enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxe-
ringslagen rörande det föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt

7

Senaste lydelse 1994:964. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 1999:298

har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som tros-
samfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året
efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanord-
nas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos sta-

ten enligt denna paragraf skall Riksskatteverket under samma år utanordna
till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat
från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om be-
räkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräk-
nas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i må-
naderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma be-
lopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda
skäl föranleder det får Riksskatteverket dock förordna att utbetalning skall
ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna
januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran,
skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbe-
talas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på mot-

svarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossam-
fund skall räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om Riksskatteverket och
trossamfund skall dock i stället gälla skattemyndigheten respektive den för-
samling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverk-
samheten.

5 §

8

Finner skattemyndigheten eller Riksskatteverket på grund av anmärk-

ning eller eljest att av myndigheten meddelat beslut enligt denna lag blivit
uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbise-
ende, skall myndigheten meddela beslut om rättelse.

6 §

9

Riksskatteverkets eller skattemyndighetens beslut enligt denna lag får

överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas första gången

i fråga om skatt eller avgift som avser beskattningsåret 2000.

2. En slutavräkning av församlingsskattemedlen för beskattningsåren

1998 och 1999 skall ske när den årliga taxeringen under året efter beskatt-
ningsåret har avslutats. Om det förskott som en församling uppburit för be-
skattningsåren vid avräkning understiger vad församlingen har rätt att upp-
bära enligt 4 a § i dess äldre lydelse skall skillnaden betalas ut till försam-
lingen. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av församlingen. Utbetal-
ningen eller återbetalning skall göras under andra året efter beskattningsåret
med en tolftedel per månad.

8

Senaste lydelse 1990:353.

9

Senaste lydelse 1990:353.

background image

5

SFS 1999:298

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.