SFS 2002:673 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

020673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 19 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

skall ha följande lydelse.

4 §

3

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-

medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begrav-
ningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskatt-
ningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de upp-
räkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september
året före beskattningsåret.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet reger-

ingen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret.
Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och be-
skattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta skall ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsav-
gift för kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen
(1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bi-
drag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kom-
muner och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en

1

Prop. 2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296.

2

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:1991.

3

Senaste lydelse 1999:298.

SFS 2002:673

Utkom från trycket
den 9 juli 2002

background image

2

SFS 2002:673

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, var-
vid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är kommunens fordran
inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari,
skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetal-
ningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder
det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på
ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna ja-
nuari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommu-
nens fordran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbe-
talningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbe-
talningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kom-
mun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunal-
skattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära
kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före
beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings-
året. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter be-
skattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske när

den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begrav-
ningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.
I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller
återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången i

fråga om kommunalskattemedel för januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.