SFS 2003:679 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 2003:679 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
030679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

dels att i 1 § ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝,
dels att 3, 3 a och 4�6 §§ skall ha följande lydelse.

3 §

3 Skatteverket skall senast den 8 mars till kommuner och landsting re-

dovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller
landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovis-
ning.

Skatteverket skall senast den 10 september varje år lämna kommuner och

landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara för-
värvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket skall i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning

och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp
med att ta in avgifterna. Skatteverket skall lämna motsvarande redovisning
och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är
huvudman för begravningsverksamheten.

3 a §

4 När en kommun eller ett landsting har fastställt budgeten, skall

kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underrätta Skatte-
verket om den skattesats som har bestämts för det följande året.

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, skall sty-

relsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens förslag till skattesats.
Har någon annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall styrelsen ge-

1 Prop. 2002/03:99. bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 1973:437.
Senaste lydelse av
lagens rubrik 1977:191
1 § 1999:1238.

3 Senaste lydelse 1999:1238.

4 Senaste lydelse 1999:298.

SFS 2003:679

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:679

nast underrätta Skatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten
inte har fastställts före november månads utgång, skall, så snart skattesatsen
för den preliminära skatten har fastställts, Skatteverket underrättas om skat-
tesatsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om

avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).

4 §

5 Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-

medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begrav-
ningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om tax-
ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattnings-
året, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräk-
ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året
före beskattningsåret.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet rege-

ringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot
den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattnings-
året. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta skall ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna

skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för
kommuner och landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483).
Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen (1995:1515) om ut-
jämningsbidrag till kommuner och landsting samt för bidrag enligt 1 och
2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och lands-
ting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per må-
nad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt
2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän
helgdag inte skall medräknas. �r kommunens fordran inte uträknad vid ut-
betalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna
dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december må-
nad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket
dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något
av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars
grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den
jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller,
om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj
och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kom-

5 Senaste lydelse 2002:673.

background image

3

SFS 2003:679

mun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunal-
skattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära
kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före
beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings-
året. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter be-
skattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske när

den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begrav-
ningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.
I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller
återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

4 a §

6 Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära
avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå
på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för
de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap.
2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående årets (taxeringsåret) taxe-
ring, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året före
taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år

av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den
eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskatt-
ningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap.
2 § taxeringslagen rörande det föregående årets taxering till kommunal in-
komstskatt har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgif-
ter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av taxe-
ringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande
stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos sta-

ten enligt denna paragraf skall Skatteverket under samma år utanordna till
trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från
den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräk-
ning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas.
�r trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i måna-
derna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp
som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl
föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med
annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari
och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den

6 Senaste lydelse 1999:1238.

background image

4

SFS 2003:679

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i
mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på mot-

svarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossam-
fund skall räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund skall
dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvud-
man för begravningsverksamheten.

5 §

7 Finner Skatteverket på grund av anmärkning eller eljest att av verket

meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart oriktigt till följd av skriv-
fel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall verket meddela beslut om
rättelse.

6 §

8 Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Rättelse enligt 5 § av skattemyndighets beslut skall efter ikraftträdandet

göras av Skatteverket.

3. �ldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 1999:298.

8 Senaste lydelse 1999:298.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.