SFS 2004:774 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 2004:774 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
040774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2 skall ha följande lydelse.

4 §

3

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-

medel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begrav-
ningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om tax-
ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattnings-
året, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräk-
ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året
före beskattningsåret.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet rege-

ringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot
den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattnings-
året. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta skall ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna

skall avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning. Vidare skall avräkning göras enligt 6 § la-
gen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt la-
gen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 16 kap.
8 § skattebetalningslagen (1997:483) samt tillägg göras för bidrag enligt 6 §
lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt

1 Prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 2004/05:13.

2 Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3 Senaste lydelse 2003:888.

SFS 2004:774

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:774

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det be-
lopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per månad den tredje
vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag
inte skall medräknas. �r kommunens fordran inte uträknad vid utbetalnings-
tillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa må-
nader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det
föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock för-
ordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något av de
belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats
på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den jämkning
som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är
fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni
månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kom-
mun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunal-
skattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära
kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före
beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings-
året. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter be-
skattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske när

den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begrav-
ningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.
I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller
återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.