SFS 2004:774 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 2004:774 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
040774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOGGDF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOGGDF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FOGGDF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:FOGGDF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOGGDF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FOGGDF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOGGDE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda <br/>best�mmelser om kommuns och annan menighets <br/>utdebitering av skatt, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 oktober 2004.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�r-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">skilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av<br/>skatt, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel samt<br/>kommuns begravningsavgiftsmedel. I fr�ga om slutavr�kning av begrav-<br/>ningsavgiftsmedel g�ller dock i st�llet best�mmelserna i sj�tte stycket. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten<br/>av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-<br/>ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) om tax-<br/>ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskattnings-<br/>�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de uppr�k-<br/>ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september �ret<br/>f�re beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Senast i september varje �r skall regeringen, eller den myndighet rege-</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">ringen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot<br/>den uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den<br/>ena skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings-<br/>�ret. Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och<br/>beskattnings�ret. Under �r d� riksdagsval h�lls i september, f�r regeringen<br/>dock �ndra redan fastst�llda uppr�kningsfaktorer. Detta skall ske senast en<br/>vecka efter att regeringen avl�mnat budgetpropositionen.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">skall avr�kning och till�gg f�r bidrag g�ras enligt 19 � lagen (2004:773) om<br/>kommunalekonomisk utj�mning. Vidare skall avr�kning g�ras enligt 6 � la-<br/>gen (2003:886) om utj�mningsavgift f�r kommuner f�r kostnader enligt la-<br/>gen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade och 16 kap.<br/>8 � skattebetalningslagen (1997:483) samt till�gg g�ras f�r bidrag enligt 6 �<br/>lagen (2003:887) om utj�mningsbidrag till kommuner f�r kostnader enligt</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 2004/05:13.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2003:888.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:774</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 november 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:774</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade. Det be-<br/>lopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per m�nad den tredje<br/>vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag som enligt 2 � lagen<br/>(1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�mst�lls med allm�n helgdag<br/>inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte utr�knad vid utbetalnings-<br/>tillf�llena i m�naderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa m�-<br/>nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i december m�nad det<br/>f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r Skatteverket dock f�r-<br/>ordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat belopp. Om n�got av de<br/>belopp som utbetalningen i m�naderna januari, februari och mars grundats<br/>p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den j�mkning<br/>som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen i april eller, om det �r<br/>fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna i april, maj och juni<br/>m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga taxe-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid skall en kom-<br/>mun som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett<br/>landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-<br/>tesats som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunal-<br/>skattemedlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra<br/>kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till<br/>kommunerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re<br/>beskattnings�ret. I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunerna<br/>med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings-<br/>�ret. Utbetalning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter be-<br/>skattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En slutavr�kning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske n�r</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">den �rliga taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produk-<br/>ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats f�r begrav-<br/>ningsavgiften som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga be-<br/>gravningsavgiftsmedlen. Om dessa �verstiger de prelimin�ra begravnings-<br/>avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.<br/>I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunen. Utbetalning eller<br/>�terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Lilian Wiklund<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda
best�mmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utf�rdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�r-

skilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2 skall ha f�ljande lydelse.

4 �

3

Det som s�gs i denna paragraf om kommun och kommunalskatte-

medel till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fr�ga om slutavr�kning av begrav-
ningsavgiftsmedel g�ller dock i st�llet best�mmelserna i sj�tte stycket.

En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra

prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-
ligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324) om tax-
ering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskattnings-
�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de uppr�k-
ningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september �ret
f�re beskattnings�ret.

Senast i september varje �r skall regeringen, eller den myndighet rege-

ringen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot
den uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den
ena skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings-
�ret. Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och
beskattnings�ret. Under �r d� riksdagsval h�lls i september, f�r regeringen
dock �ndra redan fastst�llda uppr�kningsfaktorer. Detta skall ske senast en
vecka efter att regeringen avl�mnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna

skall avr�kning och till�gg f�r bidrag g�ras enligt 19 � lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utj�mning. Vidare skall avr�kning g�ras enligt 6 � la-
gen (2003:886) om utj�mningsavgift f�r kommuner f�r kostnader enligt la-
gen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade och 16 kap.
8 � skattebetalningslagen (1997:483) samt till�gg g�ras f�r bidrag enligt 6 �
lagen (2003:887) om utj�mningsbidrag till kommuner f�r kostnader enligt

1 Prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 2004/05:13.

2 Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3 Senaste lydelse 2003:888.

SFS 2004:774

Utkom fr�n trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:774

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade. Det be-
lopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per m�nad den tredje
vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag som enligt 2 � lagen
(1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�mst�lls med allm�n helgdag
inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte utr�knad vid utbetalnings-
tillf�llena i m�naderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa m�-
nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i december m�nad det
f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r Skatteverket dock f�r-
ordna att utbetalningen skall grundas p� ett annat belopp. Om n�got av de
belopp som utbetalningen i m�naderna januari, februari och mars grundats
p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall den j�mkning
som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen i april eller, om det �r
fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna i april, maj och juni
m�nader.

En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga taxe-

ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid skall en kom-
mun som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunal-
skattemedlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra
kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re
beskattnings�ret. I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings-
�ret. Utbetalning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter be-
skattnings�ret.

En slutavr�kning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske n�r

den �rliga taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats f�r begrav-
ningsavgiften som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa �verstiger de prelimin�ra begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.
I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunen. Utbetalning eller
�terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter beskattnings�ret.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.