SFS 2003:888 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 2003:888 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
030888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:BLGIMB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:BLGIMB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:BLGIMB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BLGIMB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:BLGIMB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BLGIMB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BLGIMB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BLGIIN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda <br/>best�mmelser om kommuns och annan menighets <br/>utdebitering av skatt, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�r-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">skilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av<br/>skatt, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Det som s�gs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel samt kom-<br/>muns begravningsavgiftsmedel. I fr�ga om slutavr�kning av begravningsav-<br/>giftsmedel g�ller dock i st�llet best�mmelserna i sj�tte stycket.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten<br/>av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-<br/>ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324)<br/>om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskatt-<br/>nings�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de upp-<br/>r�kningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september<br/>�ret f�re beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Senast i september varje �r skall regeringen, eller den myndighet reger-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">ingen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot den<br/>uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den ena<br/>skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings�ret.<br/>Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och be-<br/>skattnings�ret. Under �r d� riksdagsval h�lls i september, f�r regeringen<br/>dock �ndra redan fastst�llda uppr�kningsfaktorer. Detta skall ske senast en<br/>vecka efter att regeringen avl�mnat budgetpropositionen.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">nerna skall avr�kning g�ras enligt 10 � lagen (1995:1516) om utj�mningsav-<br/>gift f�r kommuner och landsting, 6 � lagen (2003:886) om utj�mningsavgift<br/>f�r kommuner f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till<br/>vissa funktionshindrade och 16 kap. 8 � skattebetalningslagen (1997:483).<br/>Vidare skall till�gg g�ras f�r bidrag enligt 10 � lagen (1995:1515) om ut-<br/>j�mningsbidrag till kommuner och landsting, f�r bidrag enligt 6 � lagen<br/>(2003:887) om utj�mningsbidrag till kommuner f�r kostnader enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2003:888</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 december 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:888</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">(1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade samt f�r bidrag<br/>enligt 1 och 2 �� lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner<br/>och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel<br/>per m�nad den tredje vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag<br/>som enligt 2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�mst�lls<br/>med allm�n helgdag inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte ut-<br/>r�knad vid utbetalningstillf�llena i m�naderna januari och februari, skall ut-<br/>betalningarna dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i<br/>december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r<br/>skattemyndigheten dock f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett an-<br/>nat belopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari,<br/>februari och mars grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens for-<br/>dran, skall den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen<br/>i april eller, om det �r fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna<br/>i april, maj, och juni m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga taxe-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid skall en kom-<br/>mun som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett<br/>landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-<br/>tesats som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunal-<br/>skattemedlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra<br/>kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till<br/>kommunerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re<br/>beskattnings�ret. I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunerna<br/>med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings-<br/>�ret. Utbetalning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter be-<br/>skattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En slutavr�kning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske n�r</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">den �rliga taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produk-<br/>ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats f�r begrav-<br/>ningsavgiften som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga be-<br/>gravningsavgiftsmedlen. Om dessa �verstiger de prelimin�ra begravnings-<br/>avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.<br/>I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunen. Utbetalning eller<br/>�terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2004 och till�mpas f�rsta g�ngen i</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�ga om kommunalskattemedel f�r mars 2004.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">LARS-ERIK L�VD�N</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Lilian Wiklund<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1965:269) med s�rskilda
best�mmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utf�rdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 4 � lagen (1965:269) med s�r-

skilda best�mmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

skall ha f�ljande lydelse.

4 �

Det som s�gs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel

till�mpas ocks� i fr�ga om landsting och landstingsskattemedel samt kom-
muns begravningsavgiftsmedel. I fr�ga om slutavr�kning av begravningsav-
giftsmedel g�ller dock i st�llet best�mmelserna i sj�tte stycket.

En kommun har r�tt att under visst �r (beskattnings�ret) av staten uppb�ra

prelimin�ra kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara f�rv�rvsinkomsterna i kommunen en-
ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 � taxeringslagen (1990:324)
om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) �ret f�re beskatt-
nings�ret, den skattesats som har beslutats f�r beskattnings�ret och de upp-
r�kningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastst�llts senast i september
�ret f�re beskattnings�ret.

Senast i september varje �r skall regeringen, eller den myndighet reger-

ingen best�mmer, fastst�lla tv� uppr�kningsfaktorer som skall svara mot den
uppskattade procentuella f�r�ndringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
skall avse f�r�ndringen mellan andra och f�rsta �ret f�re beskattnings�ret.
Den andra skall avse f�r�ndringen mellan �ret f�re beskattnings�ret och be-
skattnings�ret. Under �r d� riksdagsval h�lls i september, f�r regeringen
dock �ndra redan fastst�llda uppr�kningsfaktorer. Detta skall ske senast en
vecka efter att regeringen avl�mnat budgetpropositionen.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avr�kning g�ras enligt 10 � lagen (1995:1516) om utj�mningsav-
gift f�r kommuner och landsting, 6 � lagen (2003:886) om utj�mningsavgift
f�r kommuner f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till
vissa funktionshindrade och 16 kap. 8 � skattebetalningslagen (1997:483).
Vidare skall till�gg g�ras f�r bidrag enligt 10 � lagen (1995:1515) om ut-
j�mningsbidrag till kommuner och landsting, f�r bidrag enligt 6 � lagen
(2003:887) om utj�mningsbidrag till kommuner f�r kostnader enligt lagen

1

Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40.

2

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

SFS 2003:888

Utkom fr�n trycket
den 5 december 2003

background image

2

SFS 2003:888

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

(1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade samt f�r bidrag
enligt 1 och 2 �� lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner
och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel
per m�nad den tredje vardagen r�knat fr�n den 17 i m�naden, varvid dag
som enligt 2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid j�mst�lls
med allm�n helgdag inte skall medr�knas. �r kommunens fordran inte ut-
r�knad vid utbetalningstillf�llena i m�naderna januari och februari, skall ut-
betalningarna dessa m�nader grundas p� samma belopp som utbetalningen i
december m�nad det f�reg�ende �ret. N�r s�rskilda sk�l f�ranleder det f�r
skattemyndigheten dock f�rordna att utbetalningen skall grundas p� ett an-
nat belopp. Om n�got av de belopp som utbetalningen i m�naderna januari,
februari och mars grundats p� inte motsvarar en tolftedel av kommunens for-
dran, skall den j�mkning som f�ranleds av detta ske i fr�ga om utbetalningen
i april eller, om det �r fr�ga om ett st�rre belopp, f�rdelas p� utbetalningarna
i april, maj, och juni m�nader.

En slutavr�kning av kommunalskattemedlen skall ske n�r den �rliga taxe-

ringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. D�rvid skall en kom-
mun som inte ing�r i ett landsting behandlas som om den �ven utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga kommunal-
skattemedlen. Om summan av dessa �verstiger summan av de prelimin�ra
kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re
beskattnings�ret. I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per inv�nare den 1 november �ret f�re beskattnings-
�ret. Utbetalning eller �terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter be-
skattnings�ret.

En slutavr�kning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske n�r

den �rliga taxeringen under �ret efter beskattnings�ret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats f�r begrav-
ningsavgiften som har beslutats f�r beskattnings�ret utg�r de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa �verstiger de prelimin�ra begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.
I motsatt fall skall skillnaden �terbetalas av kommunen. Utbetalning eller
�terbetalning skall g�ras i januari andra �ret efter beskattnings�ret.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2004 och till�mpas f�rsta g�ngen i

fr�ga om kommunalskattemedel f�r mars 2004.

P� regeringens v�gnar

LARS-ERIK L�VD�N

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.