SFS 2003:888 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. / SFS 2003:888 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
030888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med sär-

skilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2

skall ha följande lydelse.

4 §

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel

tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt kom-
muns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begravningsav-
giftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskatt-
ningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de upp-
räkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september
året före beskattningsåret.

Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet reger-

ingen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
skall avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret.
Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och be-
skattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta skall ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till kommu-

nerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsav-
gift för kommuner och landsting, 6 § lagen (2003:886) om utjämningsavgift
för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483).
Vidare skall tillägg göras för bidrag enligt 10 § lagen (1995:1515) om ut-
jämningsbidrag till kommuner och landsting, för bidrag enligt 6 § lagen
(2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen

1

Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40.

2

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

SFS 2003:888

Utkom från trycket
den 5 december 2003

background image

2

SFS 2003:888

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt för bidrag
enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner
och landsting. Det belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel
per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag
som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs
med allmän helgdag inte skall medräknas. �r kommunens fordran inte ut-
räknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall ut-
betalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i
december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får
skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett an-
nat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari,
februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens for-
dran, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen
i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna
i april, maj, och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den årliga taxe-

ringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid skall en kom-
mun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skat-
tesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunal-
skattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära
kommunalskattemedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till
kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före
beskattningsåret. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunerna
med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings-
året. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari andra året efter be-
skattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel skall ske när

den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produk-
ten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begrav-
ningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga be-
gravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravnings-
avgiftsmedlen enligt andra stycket skall skillnaden betalas ut till kommunen.
I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller
återbetalning skall göras i januari andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas första gången i

fråga om kommunalskattemedel för mars 2004.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.