SFS 1999:1238 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

991238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 3 och 4 a §§ lagen (1965:269)

med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebite-
ring av skatt, m.m.

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och

landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begrav-
ningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) skall bestämmas i
förhållande till de av skattemyndigheten beräknade sammanlagda beskatt-
ningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen det år skatte- och avgiftssat-
serna skall fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen
för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift
till registrerat trossamfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) någon an-

nan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidi-
gare, skall den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med
hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxe-
ringen det år skatte- eller avgiftssatsen skall fastställas.

3 §

4

Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner och lands-

ting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen
eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redo-
visning.

Skattemyndigheten skall senast den 10 september varje år lämna kommu-

ner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Riksskatteverket eller den skattemyndighet som Riksskatteverket bestäm-

mer skall i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgif-
ter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyr-
kan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om av-
gift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgif-

1

Prop. 1998/99:124 och 1999/2000:2, bet. 1999/2000:KrU5 och SkU2, rskr.

1999/2000:117.

2

Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3

Senaste lydelse 1999:298.

4

Senaste lydelse 1999:298.

SFS 1999:1238

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1238

terna. Riksskatteverket skall lämna motsvarande redovisning och uppgifter i
fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den
församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för be-
gravningsverksamheten.

4 a §

5

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära
avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå
på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för
de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt skattemyndighetens beslut enligt
4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående årets (taxeringsåret)
taxering, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året
före taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år

av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den
eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskatt-
ningsbara förvärvsinkomster, som enligt skattemyndighetens beslut enligt
4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det föregående årets taxering till kommu-
nal inkomstskatt har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de
avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av tax-
eringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföl-
jande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos sta-

ten enligt denna paragraf skall Riksskatteverket eller den skattemyndighet
Riksskatteverket bestämmer under samma år utanordna till trossamfundet
med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i måna-
den, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lag-
stadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är trossam-
fundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari
och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbe-
talats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder
det får Riksskatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med annat
belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och
februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den
jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i
mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på mot-

svarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossam-
fund skall räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om Riksskatteverket och
trossamfund skall dock i stället gälla skattemyndigheten respektive den för-
samling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverk-
samheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i

fråga om 2002 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 § tredje stycket och
4 a § tredje stycket tillämpas dock från ikraftträdandet.

5

Senaste lydelse 1999:298.

background image

3

SFS 1999:1238

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.