SFS 2011:1300 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

111300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3, 4 och 4 a §§ lagen (1965:269)

med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m.m.

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och

landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begrav-
ningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) ska bestämmas i för-
hållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteför-
farandelagen (2011:1244) det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas.
Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds
uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat tros-
samfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) någon an-

nan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidi-
gare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med hän-
syn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten
om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år skatte- eller
avgiftssatsen ska fastställas.

3 §

4

Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redo-

visa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller lands-
tinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och

landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara för-
värvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning

och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3 Senaste lydelse 2003:679.

4 Senaste lydelse 2007:1414.

SFS 2011:1300

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1300

med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning
och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är
huvudman för begravningsverksamheten.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som

anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag
ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda
fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut om slut-
lig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

4 §

5

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskatteme-

del tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt
kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begrav-
ningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen en-
ligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget)
året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattnings-
året och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts se-
nast i september året före beskattningsåret. En kommun har också rätt att un-
der visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med be-
lopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel när-
mast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda
fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsva-
rande summa andra året före avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet reger-

ingen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret.
Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och be-
skattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgifts-

medel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 §
lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen
(2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfaran-
delagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per
månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som
enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med
allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad
vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska utbetalning-
arna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december
månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket

5 Senaste lydelse 2008:343.

background image

3

SFS 2011:1300

dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något
av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grun-
dats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning
som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är
fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni
månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när besluten om slut-

lig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskatt-
ningsåret har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett landsting
behandlas som om den även utgjorde ett landsting. Produkten av skatteun-
derlaget enligt besluten om slutlig skatt och den skattesats som har beslutats
för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan
av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen en-
ligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt
belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall
ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invå-
nare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetal-
ning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när be-

sluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året ef-
ter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten
om slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslu-
tats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om
dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra
stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden
återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari
andra året efter beskattningsåret.

4 a §

6

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år (avgiftsåret) av sta-
ten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad
som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvs-
inkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets be-
slut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
som fattades året före avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser
som har bestämts för andra året före avgiftsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år

av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den
eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskatt-
ningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut om slutlig
skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen som fattades det föregående
året i fråga om kommunal inkomstskatt, har påförts de avgiftsskyldiga. För-
skottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av
staten på grundval av besluten om slutlig skatt under året efter det, då för-
skottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos sta-

ten enligt denna paragraf ska Skatteverket under samma år utanordna till
trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från

6 Senaste lydelse 2003:679.

background image

4

SFS 2011:1300

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräk-
ning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är
trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna
januari och februari, ska vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har
utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranle-
der det får Skatteverket dock förordna att utbetalning ska ske med annat be-
lopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och febru-
ari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska den jämkning
som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på mot-

svarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossam-
fund ska räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund ska dock i
stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för
begravningsverksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

3. Vid beräkning av fastighetsavgiftsmedel för avgiftsåret 2015 ska Skat-

teverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid årlig taxe-
ring anses som beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandela-
gen (2011:1244).

4. Sådant förskott som avses i 4 a § andra stycket för åren 2013 och 2014

avräknas med tillämpning av 4 a § andra stycket i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.