SFS 1994:1913 Lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

SFS 1994_1913 Lag om ändring i lagen (1971_171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6686

SFS 1994:1913
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:171) om särskilt
uppskattningsvärde på fastighet;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (1971:171) om

särskilt uppskattningsvärde på fastighet skall ha följande lydelse.

3 §2 Behörig att påkalla åsättande av särskilt uppskattningsvärde är den

som är ägare av fastigheten. Som ägare anses även den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som ägare.

5 §3 Skattemyndigheten upprättar så snart det kan ske förslag till särskilt
uppskattningsvärde och översänder förslaget till sökanden för yttrande
inom viss tid vid äventyr att ärendet ändock slutligen avgörs.

Skattemyndigheten har rätt att vid ärendets handläggning anlita biträde

av sakkunnig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95: SkU 13, rskr. 1994/95:150.

2

Senaste lydelse 1980:960.

3

Senaste lydelse 1990:361.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.