SFS 2017:1202 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

171202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt

på annonser och reklam

2

dels att 24 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 12, 16, 18, 21, 26 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Skatt (reklamskatt) betalas enligt denna lag till staten för annons, som

är avsedd att offentliggöras inom landet, och för reklam, som är avsedd att
spridas inom landet i annan form än annons.

I denna lag förstås med
1. trycksak, avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller

genom screenförfarande,

2. reklam, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja av-

sättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller
tjänst,

3. annons, särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text

eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i
anspråk av utgivaren för egen reklam,

4. periodisk publikation, publikation som enligt utgivningsplan ska komma

ut med normalt minst fyra nummer om året och som inte är att anse som
reklamtrycksak, annonsblad, katalog eller program,

5. reklamtrycksak, trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att

offentliggöra reklam för utgivaren,

6. annonsblad, trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och

som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har
ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem
som annonserar,

7. katalog, en efter vissa grunder upprättad förteckning över personer, före-

mål eller liknande,

8. program, förteckning över personer och deras roll eller nummer vid

teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang eller liknande.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Lagen omtryckt 1984:156.
Senaste lydelse av
lagens rubrik 1975:117
24 § 2016:1068.

3 Senaste lydelse 2007:1167.

SFS 2017:1202

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1202

4 §

4

Skatteplikt föreligger inte för annons i

1. periodisk publikation,
2. publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen

utomlands,

3. publikation eller bilaga till publikation, när annonsen avser endast publi-

kationen eller annat nummer av denna eller, i fråga om bok, annan bokutgiv-
ning av samma förläggare.

12 §

5

Skatt enligt denna lag tas ut med 7,65 procent av beskattningsvärdet.

16 §

6

Redovisningsskyldighet för reklamskatt föreligger om det samman-

lagda beskattningsvärdet för beskattningsåret överstiger 60 000 kronor. Om
ett beskattningsår är längre eller kortare än tolv månader, ska den angivna
gränsen räknas upp eller ned i motsvarande mån.

18 §

Lämnas återbäring, bonus eller annan förmån, som inte utgör s.k. vill-

korlig rabatt, i efterhand och avser förmånen något för vilket skattskyldighet
inträtt, får avdrag för den del av den tidigare redovisade skatten som belöpt på
förmånen göras i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning
för reklamskatt.

Uppkommer förlust på fordran för vilken reklamskatt redovisats, har första

stycket motsvarande tillämpning. Har avdrag för skatt för sådan fordran gjorts
och inflyter därefter betalning, ska redovisning åter lämnas för den skatt som
belöper på det betalda beloppet.

21 §

Redovisningsperiod omfattar två kalendermånader. Skattskyldig som

för närmast föregående beskattningsår har redovisat eller skulle ha redovisat
reklamskatt med minst 300 000 kronor ska dock lämna deklaration för varje
kalendermånad.

26 §

7

Skyldig att betala reklamskatt för import från tredjeland av annons-

blad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är
skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldigheten

vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder
eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.
Beskattningsvärdet vid import utgörs av varans värde för tulländamål be-

stämt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av
den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

32 §

8

Beslut enligt 9 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

4 Senaste lydelse 1998:597.

5 Senaste lydelse 2016:1068.

6 Senaste lydelse 2016:1068.

7 Senaste lydelse 2016:1068.

8 Senaste lydelse 2007:1167.

background image

3

SFS 2017:1202

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.