SFS 1973:980

730980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:980

om transport, förvaring och förstöring av införsel-

utkom f rån tr ycket

reglerade varor, m. m.;

den 21 dec. 1973

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

1 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller, om annat ej föreskrivits, för

vara som enligt särskild författning ej får införas hit och vara för vilken
särskilt föreskrivet införselvillkor ej är uppfyllt.

2 § Vara får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

1. sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta enligt de

villkor och föreskrifter som generaltullstyrelsen meddelar,

2. förvaras på tuUupplag eller tullager eller i frihamn,

3. förstöras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna

godkänner,

4. återutföras,

1 Prop. 1973:187, SkU 69, rskr 358.

2011

¬

background image

SFS 1973: 980

5. tagas om hand efter medgivande enligt 3 § andra stycket tullagen

(1973: 670) under villkor att varan förvaras i oförändrat skick av den

som erhållit medgivandet till dess tullmyndighet meddelat att hinder för

vidare förfogande över varan ej föreligger.

'

3 § Vid försäljning av vara genom tullmyndighets försorg skall, om

varan ej återutföres, föreskrivna införselvillkor iakttagas. Kan försälj­
ning icke ske, bestämmer tillsynsmyndigheten, hur det skall förfaras

med varan.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1974.

ii

Om upphävande av förordningen (1924: 119) angående transitering

1

av införselförbjudna varor m. m. föreskrives i lagen (1973:982) om

upphävande av viss tullagstiftning.

i

CAKL GUSTAF

G. E. ST R�NG
(Finansdepartementet)

<ii

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.