SFS 1987:1238

871238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1238

om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring

Utkom från trycket

och förstöring av införselréglerade varor, m.m.;

den 30 december i987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2§ lagen (1973:980) om trans­

port, förvari ng och förstöring av införselreglerade varor, m. m. skall ha

följande lydelse.

|2 § En vara får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

1. sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta enligt de

villkor och föreskrifter som generaltullstyrelsen meddelar,

2. förvaras på tullupplag eller tullager elle r i frihamn,
3. förstöras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna

godkänner,

4. återutföras,

5. tas om hand med stöd a v hemtagningstillstånd enligt 8 § första stycket

tullagen (1987:1065) under villkor att varan förvaras i oförändrat skick av
den som beviljats tillståndet till dess tullmyndigheten meddelat att hinder

mot vidare förfogande över varan inte föreligger.

' Prop. 1987/88:42, SkU 1 6, rskr. 97.

3683

¬

background image

SFS 1987:1238

Denna iag träder i kraft den 1 januari 1988.

^

D�

>⬢'

På regeringens vagnar

KJELL-OLOF FELDT

'j

Gunnar Skarell

"

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.