SFS 1991:158

910158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:158 Lag

Utkom från trycket

oni ändring i lagcn (1 973:980) om transport, förvaring

den 30 april 199!

och förstöring a V införselreglerade varor, m. m.;

-HM

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lage n (1973:980) om trans-

port, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m, skall ha
följande lydelse.

2

En vara får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

1. sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta enligt de

villkor och föreskrifter som generaltullstyrelsen m eddelar,

2. förvaras på tullupplag eller tullager eller i frihamn ,
3. förstöras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna

godkänner,

'Prop. 1990/91:75, SkUl 6, rskr. 17 3.

372

^ Senaste lydelse 1987:1238.

iri;:;:

L...,

¬

background image

4. återulföras,

SFS 1991:158

5. tas om hand med tillämpning av ett förenklat förfarande enligt 8 §

första stycket 2 tullagen (1987:1065) under villkor att varan till dess

införselvillkoret uppfyllts förvaras i oförändrat skick av den som med

tillämpning av det förenklade förfarandet tagit hand o m varan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lennart Hamberg

(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.