SFS 1994:1556 Lag om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

SFS 1994_1556 Lag om ändring i lagen (1973_980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

5987

1

Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95: SkU8, rskr. 1994/95:96.

2

Senaste lydelse 1991:158.

SFS 1994:1556
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring
och förstöring av införselreglerade varor, m. m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1973:980) om

transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. skall
ha följande lydelse.

1 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller, om inte annat föreskrivits, för

vara som enligt särskild författning inte får föras in i landet och vara för
vilken särskilt föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt.

Lagen gäller inte för införselrestriktiön som följer av gemenskapsrätten

eller för införsel av gemenskapsvaror från annan medlemsstat i den Euro-
peiska unionen.

2 §2 En vara får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

1. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom

detta enligt de föreskrifter och villkor som gäller för tullförfarandet extern
transitering,

2. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon eller frilager,
3. förstöras under kontroll av tullmyndighet eller annan som denna

godkänner,

4. återutföras.

background image

5988

SFS 1994:1556

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning titt Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.