SFS 1999:406 Lag om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

990406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 och 3 §§ lagen (1973:980) om

transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

2

ordet

”tullmyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Tullverket” i
motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 2 § 1994:1556.

SFS 1999:406

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.