SFS 2000:1282 Lag om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

001282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1973:980) om trans-

port, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

dels

att 1–3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

1 §

2

Bestämmelserna i denna lag gäller, om inte annat föreskrivits, för in-

försel av en vara som enligt särskild författning inte får föras in i landet eller
för vilken särskilt föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt.

2 §

3

En vara som förs in i landet från tredje land får utan hinder av förbud

eller villkor som avses i 1 §

1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med bestämmel-

serna i artiklarna 37–42 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 ok-
tober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom detta

område enligt de föreskrifter och villkor som gäller för tullförfarandet trans-
itering,

3. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon eller frilager,
4. förstöras genom Tullverkets försorg, eller
5. återutföras.
Vad som sägs i första stycket gäller även för en vara som förs in i landet

från en annan medlemsstat i Europeiska unionen under ett tullförfarande.

3 §

4

En vara som i annat fall än det som nämns i 2 § andra stycket förs in i

landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen får utan hinder av
förbud eller villkor som avses i 1 §

1. föras direkt till närmaste bemannade tullkontor och där anmälas,
2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i enlighet med be-

stämmelserna i 17, 17 a och 17 d §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befo-

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1994:1556.

3

Senaste lydelse 1999:406.

4

Senaste lydelse 1999:406.

SFS 2000:1282

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1282

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

genheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, el-
ler

3. bli föremål för åtgärder enligt förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.

4 §

Om en vara som är föremål för införselvillkor som avses i 1 § enligt

bestämmelse i annan författning skall försäljas genom Tullverkets försorg,
skall införselvillkoret vara uppfyllt. Kan försäljning inte ske, bestämmer till-
synsmyndigheten hur det skall förfaras med varan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.