SFS 1979:417

790417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:417

om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i

ytkom från trycket

rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och

den 19juni 1979

församlingar;

utfärdad den 31 maj 19 79.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Om en kommuns område ändras vid ingången av ett år, skall vid be­

stämmande av skattesatsen för kommunens uttag av skatt för detta år en­
ligt 1 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m. antalet skattekronor och
skatteören beräknas med hänsyn tagen till in delningsändringen. Motsva­
rande skall gälla när en ny kommun bildas.

2 § Om en komm uns område har ändrats eller om en ny kommun har bil­

dats, skall från och med det år då indelningsändringen träder i kraft invå­

narantalet i den ä ndrade eller nybildade kommunen vid tillämpning av be­
stämmelserna om ökat förskott av kommunalskatt i 4 § fjä rde stycket la­
gen (196 5: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan me­

nighets utdebitering av skatt, m. m. beräknas som om indelningsändringen
hade varit gällande vid den först a av de i lagrummet angivna tidpunkterna.

' Prop. 1978/79:157. KU 40, rskr 363 .

923

¬

background image

> ..

SFS 1979:417

3 § I fråga om ett område som har överförts från en kommun till en an­

nan skall vid avräkning av uppburna förskott för kommunalskatt på grund­
val av taxeringarna under året innan indelningsändringen träder i kraft och

det följande året fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till

vilken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, skall en sådan fordran eller skuld påföras

kommunerna enligt den nya indelningen i förhållande till de olika d elarnas

andel av skatteunderlaget i den odela de kommunen under det år taxering­

en avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts samman

med en annan kommun, skall påföras den kommun som bildats genom

sammanläggningen.

4 § Vad som har sag ts i denna lag om kommun och kommunalskatt skall
gälla också för landstingskommun och landstingsskatt. Bestämmelserna i 1
och 3 §§ skall gälla också för församli ng och församlingsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979, då förordningen (1948-. 766) angå­

ende taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal eller eckle­

siastik indelning m. m. skall upph öra att gälla.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

INGEMAR MUNDEBO

(Budgetdepartementel)

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.