SFS 1992:1588

921588.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1588

om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och

utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i

den 3o december 1992

kommuner, landstingskommuner och församlingar;

utfardad den 17 dec ember 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1979:417) om

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i

kommuner, landstingskommuner och församlingar

dels att i lagens rubrik och i 4 § ordet "landstingskommun" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "landsting" ,

dels att 1-3 §§ skall ha följande ly delse.

' Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr. 1992/93:119.

3749

¬

background image

SFS 1992:1588

1 § Om en kommuns område ändras vid ingången av ett år, skall vid

bestämmande av skattesatsen for kommunens uttag av skatt for detta år
enligt 1 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och

annan menighets utdebitering av skatt, m.m. antalet skattekronor beräk­

nas med hänsyn tagen till indelningsändringen. Motsvarande skall gälla
när en ny kommun bildas.

2 § Om en kommuns område har ändrats eller en ny kommun bildats

skall från och med det beskattningsår då indelningsändringen träder i kraft

preliminära kommunalskattemedel och omräknade preliminära kommu­
nalskattemedel enligt 4 § andra och sjätte styckena lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m. m. beräknas med hänsyn tagen till den forändring av invånar­
antalet i kommunen som indelningsändringen medfört.

3 § I fråga om ett område som har överförts från en kommun till en

annan skall vid avräkning av preliminära kommunalskattemedel och om­

räknade preliminära kommunalskattemedel som beräknats på grundval av

taxeringarna under året innan indelningsändringen träder i kraft och det
följande året fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till

vilken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, skall en sådan fordran eller skuld påforas

kommunerna enligt den nya indelningen i forhållande till de olika delarnas

andel av skatteunderlaget i den odelade kommunen under det år taxering­
en avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts samman

med en annan kommun, skall påforas den kommun som bildats genom

sammanläggningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. �ldre bestämmelser skall

fortfarande tillämpas i fr åga om slutavräkning av kommunalskattemedel
for år 1992 samt i fråga om församlingar och församlingsskatt.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

3750

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.