SFS 1994:1985 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

SFS 1994_1985 Lag om ändring i lagen (1979_417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1985
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och
utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner, landsting och församlingar;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1979:417) om utdebi-

tering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner,
landsting och församlingar skall ha följande lydelse.

2 §2 Om en kommuns område har ändrats eller en ny kommun bildats
skall från och med det beskattningsår då indelningsändringen träder i kraft
preliminära kommunalskattemedel och omräknade preliminära kommu-
nalskattemedel enligt 4 § andra och sjätte styckena lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m.m., när det är möjligt, beräknas med hänsyn tagen till den
förändring av skatteunderlaget i kommunen som indelningsändringen
medfört. I andra fall skall medlen beräknas med hänsyn tagen till den
förändring av invånarantalet i kommunen som indelningsändringen med-
fört.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 12, rskr. 1994/95:156.

2

Senaste lydelse 1992:1588.

6839

background image

SFS 1994:1985
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och
utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner, landsting och församlingar;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1979:417) om utdebi-

tering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner,
landsting och församlingar skall ha följande lydelse.

2 §2 Om en kommuns område har ändrats eller en ny kommun bildats
skall från och med det beskattningsår då indelningsändringen träder i kraft
preliminära kommunalskattemedel och omräknade preliminära kommu-
nalskattemedel enligt 4 § andra och sjätte styckena lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m.m., när det är möjligt, beräknas med hänsyn tagen till den
förändring av skatteunderlaget i kommunen som indelningsändringen
medfört. I andra fall skall medlen beräknas med hänsyn tagen till den
förändring av invånarantalet i kommunen som indelningsändringen med-
fört.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 12, rskr. 1994/95:156.

2

Senaste lydelse 1992:1588.

6839

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.