SFS 1995:1520 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regioner / SFS 1995:1520 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar
SFS 1995_1520 Lag om ändring i lagen (1979_417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1520
Utkom från trycket
den 28 december 199!

Lag
om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och
utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner, landsting och församlingar;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2-4 §§ lagen (1979:417) om ut-

debitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommu-
ner, landsting och församlingar2 skall ha följande lydelse.

2 §3 Om en kommuns område har ändrats eller en ny kommun bildats
skall från och med det beskattningsår då indelningsändringen träder i
kraft preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menig-
hets utdebitering av skatt, m. m., när det är möjligt, beräknas med hänsyn
tagen till den förändring av skatteunderlaget i kommunen som indelnings-
ändringen medfört. I andra fall skall medlen beräknas med hänsyn tagen till
den förändring av invånarantalet i kommunen som indelningsändringen
medfört.

3 §4 I fråga om ett område som har överförts från en kommun till en
annan skall vid avräkning av preliminära kommunalskattemedel som beräk-
nats på grundval av taxeringarna under året innan indelningsändringen
träder i kraft och det följande året fordran hos eller skuld till staten påföras
den kommun till vilken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, skall en sådan fordran eller skuld påföras

kommunerna enligt den nya indelningen i förhållande till de olika delarnas
andel av skatteunderlaget i den odelade kommunen under det år taxeringen
avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts samman med

en annan kommun, skall påföras den kommun som bildats genom samman-
läggningen.

4 §5 Vad som har sagts i denna lag om kommun och kommunalskatt skall
gälla också för landsting och landstingsskatt. Bestämmelserna i 1 § skall
gälla också för församling och församlingsskatt.

2883

1

Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96 :FiU5, rskr. 1995/96:116

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1588.

3

Senaste lydelse 1994:1985.

4

Senaste lydelse 1992:1588.

5

Senaste lydelse 1992:1588.

background image

SFS 1995:1520

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. �ldre bestämmelser skall

fortfarande tillämpas i fråga om slutavräkning av kommunalskattemedel för
år 1995 och tidigare år samt i fråga om församlingsskatt.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

2884

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.