SFS 1999:299 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regioner / SFS 1999:299 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar
990299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och
utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner, landsting och församlingar;

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till lagen (1979:417) om

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommu-
ner, landsting och församlingar samt 4 § lagen skall ha följande lydelse.

Lag om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets
indelning i kommuner och landsting

4 §

2

Vad som sagts i denna lag om kommun och kommunalskatt skall gälla

också för landsting och landstingsskatt. Bestämmelserna i 1 § skall gälla
också för begravningsavgift som skall betalas till kommun enligt begrav-
ningslagen (1990:1144).

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999. �ldre bestämmelser skall

fortfarande gälla i fråga om församlingsskatt avseende 2000 och tidigare års
taxeringar.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

2

Senaste lydelse 1995:1520.

SFS 1999:299

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.