SFS 1999:1246 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regioner / SFS 1999:1246 Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
991246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och
utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i
kommuner och landsting;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1979:417) om utdebite-

ring och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och
landsting

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Om en kommuns område ändras vid ingången av ett år, skall vid be-

stämmande av skattesatsen för kommunens uttag av skatt för detta år enligt
1 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m. de sammanlagda beskattningsbara för-
värvsinkomsterna beräknas med hänsyn tagen till indelningsändringen. Mot-
svarande skall gälla när en ny kommun bildas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i

fråga om 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:299.

3

Senaste lydelse 1992:1588.

SFS 1999:1246

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.