SFS 1982:1070

821070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

!l^'

den 16 december 1982

Lag

SFS 1982:1070

om skatteutjamning i Stockholms läns landstingskom- utkom från trycket
mun;

utfärdad den 2 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Stockholms läns landstingskommun far lämna bidrag och lån till kom­

muner inom landstingskommunen, i den mån det behövs för att främja

skatteutjämning.

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1983, d å lagen (1977:1094) om

^

skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun skall upphöra att

gälla.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

BO HOLMBERG

(Kommundepartementet)

-^1

Prop. 1982/83; 4, KU 6, rskr 17.

2655

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.