SFS 1984:861

840861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

il

IS

hl, ^

II.

;3Ki(Q

'3i(yri;

krilni;-

If! fe
ilbrstlä
-!;i�p
S;!l]fe
ö^te

⬢[ruirilG

!:jvi (3ti

om ämdlriEg i lagen (1982:188) om

nr m. m.;

av

utfärdad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1982:188) om preskrip­

tion av skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

3 § En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då

den förföll till b etalning, om inte annat följer av andra stycket.

Har en fordran fastställts till sitt belopp

1. sedan den förfallit till betalning eller
2. sedan föreskriven tid för avlämnande av deklaration eller annan

redovisning för fordringen gått ut,

räknas preskriptionstiden i fråga om sådan del av fordringen som dess­

förinnan inte har varit indrivningsbar från utgången av det kalenderår då

fastställelsen ägde rum. Punkt 2 gäller dock inte i fråga om en fordran som

har påförts enligt uppbördslagen (1953:272).

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1985. �ldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om fordringar som påförts enligt lagen (1959:552)
om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

SFS 1984:861

Utkom från trycket

den 11 december 1984

Prop. 1984/85:22, SfU 4, rskr 15.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.