SFS 1987:1195

871195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1195 Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring 1 lagcn (1982:188) om preskription av

den 29 december 1987 skattefordHngar m. m.;

utfärdad den 17 december 1987.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

'2

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1982:188) om preskrip- 1

tion av skattefordringar m. m. skall ha följande lydelse.

,i

1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar som tillkommer

det allmänna och som drivs in enligt bestämmelserna i uppbördslagen

(1953:272), tullagen (1973:670) eller tullagen (1987:106 5). Den tillämpas
dock inte på fordringar enligt studiestödslagen (1973:349).

n
3

I

G

iK

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

' Prop. 1987/88:42, SkU 16. rskr. 97.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.