SFS 1997:1092 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 1997:1092 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
SFS 1997_1092 Lag om ändring i lagen (1982_188) om preskription av skattefordringar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1092
Utkom från trycket

den 17 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1982:188) om pre-

skription av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

13 § Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 § görs av

den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen är
anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av den länsrätt inom vars dom-
krets målet om indrivning av fordringen handläggs.

Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av preskrip-

tionstid som gäller enligt 3-6 eller 8 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

2024

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.