SFS 1998:834 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 1998:834 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
980834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1982:188) om preskrip-

tion av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller i fråga om preskription av skatt och andra fordringar

som det allmänna har rätt till och som drivs in enligt bestämmelserna i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Den tillämpas dock
inte på fordringar enligt vattenlagen (1918:523), vattenlagen (1983:291),
25 kap. 8 § miljöbalken, 6 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet, rättshjälpslagen (1996:1619), studiestödslagen
(1973:349), bötesverkställighetslagen (1979:189) eller fordringar för vilka
särskilda bestämmelser om preskription gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1997:491.

SFS 1998:834

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.