SFS 2006:701 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 2006:701 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
060701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:188) om pre-

skription av skattefordringar m.m.

2

dels att 14 § skall upphöra att gälla,
dels att i 7 § ordet ⬝kronofogdemyndighetens⬝ skall bytas ut mot ⬝Krono-

fogdemyndighetens⬝,

dels att 13 § skall ha följande lydelse.

13 §

3 Mål om preskriptionsförlängning enligt 7 eller 8 § prövas av den

länsrätt inom vars domkrets den som svarar för betalning av fordringen har
sin hemortskommun samt, beträffande dödsbo, den länsrätt som senast var
behörig att pröva en ansökan om preskriptionsförlängning som rörde den av-
lidne.

Om ett handelsbolag svarar för betalning av fordringen, prövas målet av

den länsrätt inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret se-
nast hade sitt huvudkontor. Beträffande annan juridisk person skall ansökan
prövas av den länsrätt inom vars domkrets styrelsen har sitt säte eller, om så-
dant saknas, förvaltningen senast utövades.

I övriga fall skall målet prövas av den länsrätt inom vars domkrets Krono-

fogdemyndighetens kontor är beläget.

Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av preskrip-

tionstid som gäller enligt 3�6 eller 8 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. �ldre föreskrifter i 13 § gäller

fortfarande för mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 14 § 2003:688.

3 Senaste lydelse 1997:1092.

SFS 2006:701

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.