SFS 2010:9 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. / SFS 2010:9 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
100009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:188) om pre-

skription av skattefordringar m.m.

2

dels att i 7 och 13 §§ ordet ⬝länsrätt⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut

mot ⬝förvaltningsrätt⬝ i motsvarande form,

dels att i 13 § orden ⬝Länsrätten i Stockholms län⬝ ska bytas ut mot ⬝För-

valtningsrätten i Stockholm⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154.

2 Senaste lydelse av
7 § 2007:326
13 § 2007:326.

SFS 2010:9

Utkom från trycket
den 2 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.