SFS 1982:707

820707.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982:707

Lag

Utkom frän trycket

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

den 13 juli 1 982

Republiken Korea;

utfärdad den 30 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande inkomstskatter som Sverige och Republiken Korea underteck­

nade den 27 maj 1981 skall tillsamm ans med det protokoll som är fogat till

avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av

bilaga till denna lag.

2 § Avtalet skall tillämpas endast i den mån det medför inskränkning av

den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 24 punkt 1 i

avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den

tid som ang es i näm nda bestämmelse.

4 § �ven om en skattskyldigs inkomst skall vara helt eller delvis undan­

tagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de
uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit sky ldig

att lämna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

OLOF JOHANSSON

1568

' Prop. 1981/82: 107, SkU 49. rskr 285.

¬

background image

Convention between the Republic of Ko­
rea an d the Kingdom of Sweden for the
Avoidance of Double Taxation and the

Prevention of Fiscal Evasion with Respect

to Taxes on Income

The Government of th e Republic of Korea

and the Government of the Kingdom of Swe­

den, desiring to conclude a Convention for

the avoidance of double taxation and the pre­
vention of fiscal evasion with respect to taxes

on income, have agreed as follows:

SFS 1982:707

Bilaga

(�versättning)

Avtal mellan Republiken Korea och Ko­

nungariket Sverige för att undvika dub­
belbeskattning och förhindra skatteflykt
beträffande inkomstskatter

Republiken Koreas regering och Konunga­

riket Sveriges regering, som önskar ingå ett

avtal för att undvika dubbelbeskattning och

förhindra skatteflykt, har kommit överens

om följande:

ARTICLE I

Personal Scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con­

tracting States.

ARTIKEL I

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

staterna.

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. Th e taxes which are the subject of this

Convention are:

a) In the cas e of Korea:

(i) the income tax;
(ii) the corporation tax; and

(iii) the inhabitant tax

(hereinafter referred to as "Korean tax").

b) In the case of Sweden:

(i) the State income tax, including sail­

ors' tax and coupon tax;

(ii) the tax on the undistributed profits

of companies and the tax on distribution in
connection with reduction of s hare capital

or the winding-up of a company;

(iii) the tax on public entertainers; and

(iv) the communal income tax

(hereinafter referred to as "Swedish tax").
2. The Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in a ddition to, or in place of, the

existing taxes. The competent authorities of

the Contracting States shall notify each other

of any substantial changes which have been

made in their respective taxation laws.

99-SFS 1982

ARTIKEL 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av detta avtal

är:

a) Beträffande Korea:

1) inkomstskatten;

2) bolagsskatten; och
3) invånarskatten

(i det följande benämnda "koreansk

skatt").

b) Beträffande Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri inbe­

gripna;

2) ersättningsskatten och utskiftnings-

skatten;

3) bevillningsavgiften för vissa offent­

liga föreställningar; och

4) den kommunala inkomstskatten

(i det följand e benämnda "svensk skatt").
2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stäl let för de för närvarande

utgående skatterna. De behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna skall med­

dela varandra de väsentliga ändringar som

vidtagits i respektive skattelagstiftning.

1569

¬

background image

SFS 1982:707

⬢'

. t *

ARTICLE 3

General Definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

a) the term "Korea" means the territory

of the Republic of Korea including any area
adjacent to the territorial sea of the Republic
of Korea which, in accordance with interna­
tional law, has been or may hereafter be de­
signated under the laws of the Republic of

Korea as an area within which the sovereign

rights of the Republic of Korea with respect

to the sea-bed and sub-soil and their natural

resources may be exercised;

b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden and includes any area outside

the territorial sea of Sweden within which
under the laws of Sweden and in accordance
with international law the rights of Sweden
with respect to the exploration and exploita­
tion of the natural resources on the sea-bed

or in its sub-soil may be exercised;

c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Korea

or Sweden, as the context requires;

d) the term "tax" means Korean tax or

Swedish tax, as the context requires;

e) the term "person" includes an individ­

ual, a company and any other body of per­

sons;

f) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

g) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contrac­

ting State" mean, respectively, an enterprise

carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi­
dent of the other Contracting State;

h) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise of a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contrac­
ting State;

i) the term "competent authority" means;

(i) in the case of Korea, the Minister of

Finance or his authorized representative;

(ii) in the case of Sweden, the Minister

of the Budget or his authorized representa­

tive.

ARTIKEL 3

Allmänna ilejinitioner

I. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat. har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse;

a) "Korea" åsyftar Republiken Koreas

territorium och inbegriper varje område belä­

get intill Republiken Koreas territorialvatten

vilket, i överensstämmelse med folkrättens

allmänna regler, i Re publiken Koreas lagstift­

ning betecknas eller senare kommer att be­
tecknas som ett område inom vilket Republi­
ken Korea äger utöva sina suveräna rättighe­
ter med avseende på havsbottnen, dennas un­

derlag och där befintliga naturtillgångar;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sveri­

ge och inbegriper varje utanför Sveriges terri­

torialvatten beläget område, inom vilket Sve­

rige enligt svensk lag och i öve rensstämmelse
med folkrättens allmänna regler äger utöva

sina rättigheter med avseende på utforskan­
det och utnyttjandet av naturtillgångarna på

havsbottnen eller i de nnas underlag;

c) "en avtalsslutande stat" och "den and­

ra avtalsslutande staten" avser Korea eller

Sverige beroende på sammanhanget;

d) "skatt" avser koreansk skatt eller

svensk skatt beroende på sammanhanget;

e) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

f) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som i beskattningshänseende behandlas

såsom juridisk person;

g) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"
åsyftar företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat. respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten;

h) "internationell trafik" åsyftar transport

med fartyg eller luftfartyg som används av

företag i en avtalsslutande stat utom då farty­

get eller luftfartyget används uteslutande

mellan platser i den andra avtalsslutande sta­
ten;

i) "behörig myndighet" åsyftar;

1) i Korea, finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud;

2) i

Sverige, budgetministern eller

dennes befullmäktigade ombud.

1570

¬

background image

SFS 1982:707

2. As regards the application of'the Con­

vention by a Contracting State any term not

defined th erein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the
taxes to which the Convention applies.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avtal anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, varje uttryck som inte definierats
i avtal et, ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning rörande sådana

skatter på vilka avtalet tillämpas.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of
that State, is liable to tax therein by reaso n of
his domicile, residence, place of head or main

office, place of management or any other cri­

terion of a similar nature. But this term does

not include any person who is liable to tax in
that State in respect only of income from

sources in that S tate.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph I an individual is a r esident of both

Contracting States, then his status shall be
determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests):

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be d etermined, or if he
has not a perma nent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­
dent of the State in whi ch he has an habitual

abode;

c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a r esident of the State of which

he is a nationa l;

d) if he is a national of both States or of

neither of th em, the competent authorities of
the C ontracting States shall settle the ques­

tion by mutual ag reement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual

is a resident of both Contracting States, then
it shall be deemed to be a resident of the State
in whi ch its place of e ffective management is

ARTIKEL 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstiftning­
en i denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats för huvudkontor

eller företagsledning eller annan liknande om­
ständighet. Uttrycket inbegriper emellertid

inte person som är skattskyldig i d enna stat

endast för inkomst från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

I fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den sta t där han

har ett hem som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har ett sådant hem i båda
staterna, anses han ha hemvist i den sta t med

vilken hans personliga och ekonomiska för­

bindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat

han ha r centrum för sina levnadsintressen el­

ler om han inte i någ ondera staten har ett hem

som stadigvarande står till hans förfogande,
anses han ha hemvist i den stat där han sta­

digvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem. avgör de behöriga myndigheterna i d e

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i p unkt

I pe rson, som inte är fysisk person, har hem­

vist i båda a vtalsslutande staterna, anses per­

sonen i fråga ha hemvist i d en stat där den har
sin verkliga ledning. I tveksamma fall avgör

1571

\

¬

background image

SFS 1982:707

situated. In case of doubts the competent au­
thorities of the Contracting States shall settle

the question by mutual agreement.

de behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna frågan genom ömsesidig över­

enskommelse.

ARTICLE 5

Permanent Estahlishinent

1. For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly

carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­

sources.

3. A building site or co nstruction or instal­

lation or assembly project constitutes a per­
manent establishment only if it lasts more

than six m onths.

4. An enterprise of a Contracting State

shall be deemed to have a permanent estab­
lishment in the other Contracting State if it

carries on supervisory activities in that other

State for more than six m onths in connection

with a building site or construction or instal­

lation or assembly project which is being un­

dertaken in that other State.

5. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­

clude:

a) the use of facilities solely for the pur­

pose of storage, display or delivery of goods

or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­
ly for the purpose of storage, display or del­

ivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­
ly for the purpose of processing by another

enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of purchasing

1572

ARTIKEL 5

Fast drif tställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö ­

retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial:

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och
O gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott el­

ler annan plats för utvinning av naturtillgång­

ar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsarbete utgör fast driftställe en­

dast om verksamheten pågår mer än sex må­

nader.

4. Företag i en avtalsslutan de stat anses ha

fast driftställe i den a ndra avtalsslutande sta­
ten om företaget bedriver övervakande verk­

samhet i denna andra stat under mer än sex

månader i samband med byggnads-, anlägg­

nings- eller installationsarbete som pågår i

denna andra stat.

5. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift­

ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan­

de för lagring, utställning eller utlämnande av
företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, utställning

eller utlämnande:

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning eller

förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

¬

background image

SFS 1982:707

goods or merchandise or of collecting infor­

mation. for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying on, for

the enterprise, any other activity of a

preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for any combination of activities

mentioned in sub -paragraphs a) to e), provid­

ed that the overall activity of the fixed place
of business resulting from this combination is
of a preparatory or auxiliary character.

6. Notwithstanding the provisions of para­

graphs I and 2, where a person - other than
an agent of an independent status to whom

paragraph 7 applies - is acting on behalf of

an enterprise and has, and habitually exer­
cises, in a Contracting State an authority to
conclude contracts in th e name of the enter­

prise, that enterprise shall be deemed to have

a permanent establishment in that State in

respect of any activities which that person

undertakes for the enterprise, unless the acti­

vities of such person are limited to those
mentioned in paragra ph 5 which, if exercised
through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a perma­

nent establishment under the provisions of

that paragraph.

7. An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting State merely because it carries on

business in that State through a broker, gene­
ral commission agent or any other agent of an

independent status, provided that such per­

sons are acting in the ordinary course of their

business.

8. The fact that a company which is a resi­

dent of a Contracting State controls or is

controlled by a company which is a resident
of the oth er Contracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether

through a permanent establishment or other­
wise), shall not of itself const itute either com­

pany a permanent establishment of the other.

varor eller införskaffande av upplysningar för

företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­
get b edriva annan verksamhet av förberedan­

de eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att kombine­

ra verksamheter som anges i punkterna a) �

e), under förutsättning att hela den verksam­

het som bedrivs från den stadigvarande plat­

sen för affärsverksamhet på gr und av denna

kombination är av förberedande eller biträ­

dande art.

6. Om person, som inte är sådan oberoen­

de representant på vilken punkt 7 tillämpas,
är verksam för ett företag samt i en avtalsslu­

tande stat har och där regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn,
anses detta företag - utan hinder av bestäm­

melserna i pu nkterna 1 och 2 � ha fast drift­
ställe i denna stat beträffande vaije verksam­

het som denna person bedriver för företaget.
Detta gäller dock inte, om den verksamhet

som denna person bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 5 och som - om den

bedrivs från en stadigvarande plats för afFärs-
\'erksamhet - inte skulle göra denna stadig­

varande plats för affärsverksamhet till fast

driftställe enligt bestämmelserna i nämnda

punkt.

7. Företag anses inte ha fast dr iftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att
företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-
sionär eller annan oberoende representant,
om sådan person därvid bedriver sin sedvan­
liga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe för det and­

ra.

1573

¬

background image

SFS 1982:707

⬢⬢t}ö

ARTICLE 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. The term "immovable property"" shall

have the meaning which it ha s under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of ge neral law respect­
ing landed property apply, usufruct of im­
movable property and rights to variable or

fixed payments as consideration for the
working of. or the right to work, mineral de­

posits. sources and other natural resources;

ships, boats and aircraft shall not be regarded

as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall ap ­

ply to income derived from the direct use.

letting, or use in any other form of immov­

able property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immov­

able property of an enterprise and to income
from immovable property used for the perfor­

mance of inde pendent personal services.

ARTIKEL 6

Inkomst av fast ependom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk och
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat,

2. Uttrycket ""fast egendom" har den be­

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftning­

en i den a vtalsslutande stat där egendomen är

belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid til l­

behör till fast egendom, levande och döda

inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig­

heter på vilka bestämmelserna i civilrätten

om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till

fast egendom samt rätt till föränderliga elle r

fasta ersättningar för nyttjandet av eller rät­
ten att nyttja mineralförekomst, källa eller

annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfar­

tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt I tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punk terna I oc h 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egen­

dom som används vid självständig yrkes­

utövning.

ARTICLE?

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on busi­

ness in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore­

said. the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of
them a s is attributable to that permanent es­

tablishment.

2. Subject to the provisions of paragraph

3. where an enterprise of a C ontracting State

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment sit­

uated t herein, there shall in each C ontracting

State be attributed to that permanent estab-

ARTIKEL7

inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av

företag i en avta lsslutande stat. beskattas en­

dast i denna stat. såvida inte företaget be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe. Om fö re­

taget b edriver rörelse på nyss angivet sätt. får

företagets inkomst beskattas i denna andra

stat. men endast så stor del därav som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder

annat, i va rdera avtalsslutande staten till de t

fasta driftstället den inkomst som det kan

1574

¬

background image

SFS 1982:707

lishment the profits which it might be expect­

ed to make if it were a distinct and separate

enterprise engaged in the same or similar ac­

tivities u nder the same or similar conditions

and dealing wholly independently with the
enterprise of which it is a permanent estab­
lishment.

3. In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which are incurred for

the purposes of the permanent establishment,

including executive and general administra­

tive expenses so incurred, whether in the

State in which the permanent establishment

is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of t he mere

purchase by that permanent establishment of

goods or me rchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­
cles of this Convention, then the provisions
of those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

antas att driftstället skulle ha förvärvat om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det företag till

vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder in­
begripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst anses inte hänförlig till fast

driftställe endast av den anledningen att

varor inköps genom det fasta driftställets för­

sorg för företaget.

5. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i föreva rande artikel.

ARTICLES

Shipping and Air Transport

1. Profits of an e nterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in

international traffic shall be taxable only in
that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a

pool, a joint business or an international op­

erating agency.

ARTIKELS

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom bedrivande av sjö­
fart eller luftfart i internationell trafik, be­

skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta­
gande i en pool. ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

Where

a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage­

ment. control or capital of an enterprise of
the other Contracting State; or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State, and in either case conditions are made

ARTIKEL 9

Företag med intressegemenskap

I fall då

a) ett företag i en avtals slutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett företag i den andra avtals­

slutande staten eller äger del i det ta förelags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller övervakningen av så­

väl ett företag i en avtals slutande stat som ett

företag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda dessa företags kapital, iakttas

1575

¬

background image

SFS 1982:707

\

or imposed between the two enterprises in

their commercial or financial relations which

differ from those which would be made be­

tween independent enterprises, then any

profits which would, but for those condi­

tions, have accrued to one of the enterprises,

but, by reason of those conditions, have not

so accrued, may be included in the profits of
that enterprise and taxed accordingly.

följande. Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella förbin­

delser avtalas eller föreskrivs villkor som av­

viker från dem som skulle ha avtalats mellan

av varandra oberoende företag, får all in­

komst, som utan sådana villkor skulle ha til l­

kommit det ena företaget men som på gru nd

av villkoren i fråga inte tillkommit detta före­

tag, inräknas i detta företags inkomst och

beskattas i överensstämmelse därmed.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State may be taxed

in that o ther State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not ex­

ceed;

a) 10 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a com­

pany (other than a partnership) which holds

directly at least 25 per cent of the capital of

the company paying the dividends:

b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all othe r cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders" shares or other rights, not

being debt-claims, participating in profits, as

well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of

the State of which the company making the

distribution is a re sident.

4. Notwithstanding the provisions of para­

graph I, dividends paid by a company being a

resident of Korea to a company which is a
resident of Sweden shall be exempt from

Swedish tax to the extent that the dividends

would have been exe mpt under Swedish law

if both companies had been Swedish compa-

1576

ARTIKEL 10

Utdclniufi

1. Utdelning från bolag med hemvi.st i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andr a stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat, men om motta­

garen har rätt till utdelningen får s katten inte

överstiga:

a) 10 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om den som har rätt till utdelnin gen är

ett bolag (med undantag för handelsbolag)

som direkt behärskar minst 25 procent av det

utbetalande bolagets kapital:

b) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier,
stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte

är fordringar, med rätt till andel i vinst, sam t

inkomst av andra andelar i bolag, som enligt
lagstiftningen i den sta t där det utdelande bo­

laget har hemvist i skatt ehänseende behand­

las på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

I skall utdelning från bolag med hemvist i

Korea till bolag med hemvist i Sverige vara

undantagen från beskattning i Sverige i den

mån utdelningen skulle ha varit undantagen

från beskattning enligt svensk lag om båda

bolagen hade varit svenska bolag. Detta un-

¬

background image

SFS 1982:707

nies. This exemption shall not. apply unless

the profits out of which the dividends are

paid have been subjected in Korea to the

normal corporate income tax which applies at

the time of signature of this Convention or a

corporate income tax comparable thereto.

The exemption shall, however, apply in cases

where such profits have not been subjected
to such corporate income tax on account of
tax reliefs of a tem porary nature provided for

in special Korean legislation on tax incen­
tives.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying

the dividends is a resident, through a perma­
nent establishment situated therein, or per­

forms in that other State independent perso­

nal services from a fixed base situated there­

in, and the holding in respect of which the

dividends are paid is effectively connected

with such permanent establishment or fixed

base. In such case the provisions of Article 7

or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the divi­
dends paid by the c ompany, except insofar as
such dividends are paid to a resident of that
other State or insofar as the holding in re­

spect of which the dividends are paid is effec­
tively connected with a permanent establish­

ment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistribut­
ed profits to a tax on the company's undistri­

buted profits, even if the dividends paid or
the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such

other State.

dantag gäller endast om den vinst av vilken

utdelningen betalas har varit föremål för den

normala bolagsskatt i Korea som gäller vid
tidpunkten för undertecknandet av detta av­
tal ell er därmed jämförbar bolagsskatt. Skat­

tebefrielsen gäller emellertid även i fall då

sådan vinst inte har varit underkastad sådan

bolagsskatt på grund av att särskilda bestäm­
melser om skattelättnader av tillfällig nat ur i

särskild koreansk lagstiftning om investe­

ringsfrämjande skatteförmåner tillämpats.

5. Bestämmelserna i punkt erna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­
samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den andel på
grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I sådan t
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re­

spektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i d en mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna a ndra stat eller i den

mån den andel på grund av vilken utdelning­

en betalas äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning i
denna andra stat, och ej heller beskatta bola­

gets inte utdelade vinst, även om utdelningen
eller den inte utdelade vinsten helt eller del­

vis utgörs av inkomst som uppkommit i den­

na andra stat.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

. 2. However, such interest may also be

ARTIKEL 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den and ra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna a ndra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

1577

¬

background image

SFS 1982:707

\

taxed in the Contracting State in which it

arises and according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial owner of

the interest the tax so charged shall not ex­

ceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the

interest if the recipient is a bank and the loan

is made for a period of more than seven

years;

b) 15 per cent of the gross amount of the

interest in all othe r cases.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graph 2,

a) Interest arising in a Contracting State

and received by the Government of the other
Contracting State including a political sub­
division or a local authority thereof or the
central bank of that other Contracting State

shall be taxable only in that other Contracting

State;

b) interest arising in a Contracting State in

respect of loans or credits made or guaran­

teed,

- in the case of Korea, by the Export Import

Bank of K orea,

- in the case of Sweden, by the Export Cred­
it Board ,

and paid to a resident of the other Con­

tracting State shall be taxable only in that

other State.

4. The term "interest" as used in this Arti­

cle means income from Government securi­

ties, bonds or debentures, whether or not

secured by mortgage and whether or not car­

rying a right to participate in profits, and

debt-claims of every kind as well as all other

income assimilated to income from money
lent according to the taxation law of the State

in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall not apply if the beneficial owner of the

interest, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the interest arises,

through a permanent establishment situated
therein, or performs in tha t other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the debt-claim in re­

spect of which the i nterest is paid is effective-

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna sta t, men om
mottagaren har rätt till räntan får skatten inte

överstiga:

a) 10 procent av räntans bruttobelopp om

mottagaren är en bank och lånet löper under

en tidrymd som överstiger sju år;

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i

alla övriga fall.

3. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

2 gäller följande:

a) Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som mottages av den andra

avtalsslutande statens regering, dess poli­

tiska underavdelningar eller lokala myndig­

heter eller riksbanken i denna andra avtals­

slutande stat. beskattas endast i denna andra

avtalsslutande stat.

b) Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och avser lån ell er krediter, vilka

lämnats eller garanterats av,
- beträffande Korea, Koreas Export- och

Importbank,

- beträffande Sverige, Exportkreditnämn­

den,

och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, beskattas

endast i denna andra stat.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av värdepapper, som utfär­

dats av staten, och inkomst av obligationer
eller debentures antingen de utfärdats mot
säkerhet i fastighet e ller inte och antingen de

medför rätt till andel i vinst eller inte. Uttryc­

ket åsyftar även inkomst av varje annat slags

fordran samt all annan inkomst som enligt

skattelagstiftningen i den stat från vilken in­

komsten härrör jämställs med inkomst avför­

sträckning.

5. Bestämmelserna i pun kterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till ränta n

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten, från vilken räntan härrör, från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

fordran för vilken räntan betalas äger verkligt

samband med det fasta driftstället eller den

1578

¬

background image

SFS 1982:707

ly connected with such permanent establish­

ment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case

may be. shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

authority or a resident of that State. Where,

however, the person paying the interest,

whether he is a resident of a Contracting

State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connection with which the indebtedness on

which the interest is paid was incurred, and

such interest is borne by suc h permanent es­

tablishment or fixed base, then such interest

shall be deemed to arise in t he State in which

the permanent establishment or fixed base is
situated.

7. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­
ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

stadigvarande anordningen. I sådant fall till-

lämpas bestämmelserna i artikel 7 r espektive

artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat. om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet el­

ler person med hemvist i denna stat. Om den

person som betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en

avtalsslutande stat har fast driftställe eller
stadigvarande anordning i samband varmed
den skuld uppkommit på vilken räntan beta­
las, och räntan belastar det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen, anses
dock räntan härröra från den stat där det

fasta driftstället eller den stadigvarande an­
ordningen finns.

7. Beträffande sådana fall då särskilda för­

bindelser mellan utbetalaren och den som har
rätt till r äntan eller mellan dem båda och an­
nan person föranlederatt räntebeloppet, med
hänsyn till de n skuld för vilken räntan beta­
las, överstiger det belopp som skulle ha avta­
lats mellan utbetalaren och den som har rätt
till ränta n om sådana förbindelser inte förele­

gat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I sådant fall

beskattas överskjutande belopp enligt lag­
stiftningen i vardera avtalsslutande staten

med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

ARTICLE 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed

in the Contracting State in which they arise,

and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

royalties the tax so charged shall not e xceed:

a) 15 per cent of the gross amount of royal­

ties as defined in pa ragraph 3 a): and

b) 10 per cent of the gross amount of royal­

ties as defined in p aragraph 3 b),

3. The term "royalties" as used in this

ARTIKEL 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna s tat. men om
mottagaren har rätt till royaltyn får skatten

inte överstiga:

a) 15 pr ocent av bruttobeloppet av sådan

royalty som avses i punkt 3 a); och

b) 10 p rocent av bruttobeloppet av sådan

royalty som avses i punkt 3 b).

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

1579

¬

background image

SFS 1982:707

\

Artide means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use:

a) any copyright of l iterary, artistic or sci­

entific work including cinematograph films;
and

b) any patent, trade mark, design or mo­

del. plan, secret formula or process, or for

the use of. or the right to use. industrial,

commercial, or scientific equipment, or for

information concerning industrial, commer­

cial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs I and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the royalties arise,

through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the right or property in

respect of which the royalties are paid is ef­

fectively connected with su ch permanent es­

tablishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14. as the

case may be . shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local
authority or a resident of that State. Where,

however, the person paying the royalties,
whether he is a resident of a Contracting

State or not. has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connection with which the liability to pay the

royalties was incurred, and such royalties are

borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be

deemed to arise in the State in which the

permanent establishment or fixed base is sit­

uated.

6. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties,

having regard to the use. right or information

for which the y are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the

payer and the beneficial owner in the abs ence

of such relationship, the provisions of this
1580

artikel varje slag av betalning som mottages

såsom ersättning för nyttjandet av eller för

rätten att nyttja:

a) upphovsrätt till litterärt, konstnärligt

eller vetenskapligt verk. biograffilm häri in­

begripen: och

b) patent, varumärke, mönster eller mo­

dell. ritning, hemligt recept eller hemlig till­

verkningsmetod samt för nyttjandet av eller

för rätten att nyttja industriell, kommersiell

eller vetenskaplig utrustning eller för upp­

lysning om erfarenhetsrön av industriell,

kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkt erna I och 2 till-

lämpas inte. om den som har rätt till royaltyn

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten. från vilken ro yaltyn härrör, från där be­

läget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i den na andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

rättighet eller egendom för vilken royaltyn

betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anordning­
en. 1 såda nt fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet

eller person med hemvist i denna stat. Om

den person som betalar royaltyn. antingen

han har hemvist i en avtalsslutande stat eller

inte. i en avtalsslutande stat har fast drift­
ställe eller stadigvarande anordning för vars

räkning rätten eller egendomen, som ger upp­

hov till royaltyn, förvärvats och royaltyn be­

lastar det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, anses dock royaltyn här­

röra från den stat där det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Beträffande sådana fall då särskilda för­

bindelser mellan utbetalaren och den som har

rätt till royaltyn eller mellan dem båda och

annan person föranleder att royaltybeloppet,

med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller

den upplysning för vilken royaltyn betalas,

överstiger det belopp som skulle ha avtalats

mellan utbctalaren och den som har rätt till

royaltyn, om såda na förbindelser inte förde-

¬

background image

SFS 1982:707

Artide shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this
Convention.

gat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel

endast på sistnämnda belopp. I sådant fall

beskattas överskjutande belopp enligt lag­

stiftningen i vardera avtalsslutande staten

med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

ARTICLE 13

Capital Cains

1. Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State, or

from the alienation of shares or similar rights

in a company the assets of which consist
mainly of such immovable property, may be
taxed in that o ther State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­
ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­
erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform ­

ing independent personal services, including
such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed base, may
be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic by an

enterprise of a Contracting State or movable

property pertaining to the operation of such

ships or aircraft shall be taxable only in th at

State.

4. Gains from the alienation of any proper­

ty other than that referred to in paragraphs 1.

2 and 3, shall be taxable only in the Contract­
ing State of which t he alienator is a r esident.

ARTIKEL 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar på grund av över­
låtelse av sådan fast egendom som avses i

artikel 6 och som är belägen i den andra av­

talsslutande staten samt vinst genom överlå­
telse av aktier eller liknande andelar i ett
bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgörs av

sådan fast egendom, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som ingår i fast driftställe, vilket

ett företag i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, eller av lös egen­
dom hänförlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkesverksamhet,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat. Detsamma

gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant
fast driftställe (för sig eller i samband med
överlåtelse av hela företaget) eller av sådan

stadigvarande anordning.

3. Vinst som ett företag i en avta lsslutande

stat förvärvar på grund av överlåtelse av far­

tyg eller luftfartyg som används i in ternatio­

nell trafik eller lös egendom som är hänförlig

till anv ändningen av sådana fartyg eller luft­

fartyg beskattas endast i denna stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i p unkterna 1. 2
och 3 beskattas endast i den avtalsslutande

stat där överlåtaren har hemvist.

ARTICLE 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional ser­

vices or other activities of an independent

character shall be taxable only in that State

unless he has a fixed base regularly available

ARTIKEL 14

Självsfdndip yrkesatövninp

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het. beskattas endast i denna st at om han i nte

i den andra avtalsslutande staten har stadig-

I58I

¬

background image

SFS 1982:707

⬢w'r,

\

to him in the other Contracting State for the

purpose of performing his activities. If he has

such a fixed base, the income may be taxed in

the other State but only so much of it a s is

attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, lit­

erary. artistic, educational or teaching activi­

ties as well as the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,

dentists and accountants.

varande anordning, som regelmässigt står till

hans förfogande för att utöva verksamheten.

Om han har sådan stadigvarande anordning,

får inkomsten beskattas i denna andra stat

men endast så stor del därav som är hänförlig

till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som läkare, advokater,

ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revi­

sorer utövar.

ARTICLE 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Artides 16,

18. 19 and 20 salaries, wages and other simi­

lar remuneration derived by a resident of a

Contracting State in respect of an employ­

ment shall be tax able only in that State unless

the employment is exercised in the other

Contracting Slate. If the employment is so

exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, remuneration derived by a resident

of a Contracting State in respect of an em­

ployment exercised in the other Contracting

State shall be taxable only in the first-men­

tioned State if:

a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days in the fiscal year con­

cerned; and

b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not a resident of

the other State; and

c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article:

a) remuneration derived in respect of an

employment exercised aboard a ship operat­

ed by an enterprise of a Contracting State in

international traffic, may be taxed in that

State;

b) remuneration derived by a resident of a

Contracting State in respect of an employ-

ARTIKEL 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas

löner och andra liknande ersättningar, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat

uppbär på grund av anställning, endast i den­

na stat, såvida inte arbetet utförs i den and ra

avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i

denna andra stat, får ersättning som uppbärs

för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

I bes kattas ersättning, som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete

som utförs i den an dra avtalsslutande staten,

endast i den förstn ämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under beskattnings­

året i fråga; och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i den

andra staten; samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den and ra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel gäller följande:

a) ersättning för arbete, som utförs om­

bord på fartyg som används i internationell

trafik av företag i en avtalsslutande stat, far

beskattas i denna s tat;

b) ersättning, som person med hemvist i

en avtalsslutande stat uppbär för arbete som

1582

¬

background image

SFS 1982:707

ment exercised aboard an aircraft operated in

international traffic shall be taxable only in
that State.

utförs ombord på luftfartyg i internationell

trafik, beskattas endast i denna s tat.

ARTICLE 16

Directors'Fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State

in his capacity as a member of the board of

directors of a company which is a resident of

the other Contracting State may be taxed in

that other State.

ARTIKEL 16

Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och andra liknande ersätt­

ningar, som person med hemvist i en avtals­

slutande stat uppbär i eg enskap av styrelse­

medlem i bolag med hemvist i den andra av­

talsslutande staten, får beskattas i denna and­
ra stat.

ARTICLE 17

Artistes and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Ar­

ticles 14 and 15, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion art iste, or a musician, or as an athlete,
from his personal activities as such exercised

in the oth er Contracting State, may be taxed
in that other State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an
athlete in his ca pacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may. notwith­
standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the C ontracting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graph I, income derived by an entertainer or
an athlete from his personal activities as such

in a Contracting State shall be ta xable only in

the other Contracting State if his visit to the

first-mentioned State is supported substan­

tially from the public funds of that other State

or of one of its political subdivisions or local

authorities.

4. Notwithstanding the provisions of p ara­

graph 2, where income in respect of p ersonal

activities as such of an entertainer or an ath­

lete in a Contracting State accrues not to that

entertainer or athlete himself but to another

person, that income shall be taxable only in

the other Contracting State if this person is

supported substantially from the public funds

ARTIKEL 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i arti k­

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en av talsslutande stat förvärvar ge­
nom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egensk ap av artist, så­
som teater- eller filmskådespelare, radio- el­

ler televisionsartist eller musiker eller av
idrottsman, beskattas i denna a ndra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet,

som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts­

mannen själv utan annan person, får denna
inkomst, utan hinder av bestämmelserna i ar­
tiklarna 7, 14 och 15. beskattas i den avtals­

slutande stat där artisten eller idrottsmannen

utövar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

I skall inkomst som artist eller idrottsman

förvärvar genom sin personliga verksamhet i
en avtalsslutande stat beskattas endast i den
andra avtalsslutande staten, om h ans vistelse

i den förstnämnda staten huvudsakligen be­
kostas av allmänna medel från denna andra

stat eller från en av dess politiska underav­

delningar eller lokala myndigheter.

4. I fall då inkomst genom verksamhet,

som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap i en avtalsslutande stat, inte till­
faller artisten eller idrottsmannen själv utan

annan person, beskattas inkomsten, utan

hinder av bestämmelserna i punkt 2, endast i

den andra avtalsslutande staten, om denna

person huvudsakligen understöds av all-

1583

¬

background image

\

SFS 1982:707

of that other State or of one of its political
subdivisions or local authorities or if this per­

son is a non-profit organisation of that other

State.

männa medel från denna andra stat eller från

en av dess politiska underavdelningj^r eller

lokala myndigheter eller om denna person är

en organisation i d enna andra stat vars verk­
samhet inte bedrivs i vi nstsyfte.

ARTICLE 18

Pensions

1. Subject to the provisions of paragraph 2

of Artide 19, pensions and other similar re­

muneration paid to a resident of a Contract­
ing State in consideration of past employ­
ment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1. pensions and other payments made

under the social security legislation of a Con­

tracting State may be taxed in that State.

ARTIKEL 18

Pensioner

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19

punkt 2 föranleder annat, beskattas peti-

sioner och andra liknande ersättningar, som

med anledning av tidigare anställning betalas
till person med hemvist i en avtalsslutande

stat. endast i den na stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

I. får pensioner och andra ersättningar som

utbetalas enligt socialförsäkringslagstiftning­

en i e n avtalsslutande stat beskattas i denna
stat.

ARTICLE 19

Government Service

1. a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political sub­

division or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to

that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if

the services are rendered in th at State and the
individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State
solely for the purpose of rendering the ser­

vices.

2. a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable

only in t he other Contracting Slate if the indi­

vidual is a resident of, and a national of, that

State.

.T The provisions of Articles 15, lb and 18

ARTIKEL 19

()Jfentlif> tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund ay

arbete som utförs i den na stats, dess politisk^

underavdelningars eller lokala myndigheters

tjänst, beskattas endast i den na stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i d en andra avtalsslutande staten, om
arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i de nna stat och

1) är medborgare i de nna stat, eller

2) inte fick hemvist i d enna stat uteslutan­

de för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av. en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförts i denna stats, dess poli­

tiska underavdelningars eller lokala myndig­

heters tjänst, beskattas endast i den na stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten, om

personen i f råga har hemvist och är medbor­

gare i den na stat.

3. Bestämmelserna i a rtiklarna 15. 16 och

1584

¬

background image

SFS 1982:707

shall apply to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connection

with a business carried on by a Contracting

State or a political subdivision or a local

authority thereof.

18 ti llämpas på ersättning och pension som

betalas på grund av arbete som utförts i sam ­

band med rörelse som bedrivs av en avtals­

slutande stat, dess politiska underavdelning­

ar eller lokala myndigheter.

ARTICLE 20

Students and Trainees

1. A student or business or technical ap­

prentice who is present in a Contracting State

for the purposes of his education or training

and who is, or was immediately before his
stay in that State, a resident of the other
Contracting State, shall be exempt from tax

in the first-mentioned Contracting State on:

a) payments made to him by persons resid­

ing outside that first-mentioned State for the

purposes of his maintenance, education or

training; and

b) any remuneration in re spect of services

rendered in that first-mentioned State provid­

ed the remuneration does not exceed 10,000

Swedish Crowns or the equivalent in Korean

currency for any taxable year.

The benefits under sub-paragraph b) sh all

extend only for such period of time as may be

reasonably or customarily required to com­
plete the education or training undertaken

but shall in no event exceed a period of five

consecutive years.

2. An individual who is a resident of a

Contracting State immediately before making
a visit to the other Contracting State and is

temporarily present in the other Contracting

State for the purposes of study, research or

training solely as a recipient of a grant,

allowance or award from the Government of

either of the Contracting States or from a
scientific, educational, religious or charitable

organisation or under a technical assistance

programme entered into by the Government

of either of th e Contracting States for a peri­

od not exceeding five years from the date of

his first arrival in that other Contracting State

in connection with that visit, shall be exempt

from tax in t hat other Contracting State on:

a) the amount of s uch grant, allowance or

award;

ARTIKEL 20

Studenter och praktikanter

1. Studerande, affärspraktikant eller tek­

nisk praktikant, som vistas i en avtalsslu­

tande stat för sin undervisning eller utbild­

ning och som har eller omedelbart före vistel­

sen i denna stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten, är befriad från skatt i
den förstnämnda avtalsslutande staten för:

a) belopp, som betalas till honom från per­

son med hemvist utanför denna förstnämnda
stat till bestridande av hans uppehälle, under­

visning eller utbildning; samt

b) ersättning för arbete som utförs i denna

förstnämnda stat, under förutsättning att er­
sättningen inte under något beskattningsår

överstiger 10000 svenska kronor eller mot-

värdet i korea nsk valuta.

Skattebefrielse enligt punkt b) medges en­

dast för den tid som skäligen eller vanligtvis
åtgår för att fullbor da studierna eller utbild­

ningen i fråga, men får inte i något fall a vse
längre tidrym d än fem på varandra följande

år.

2. Fysisk person, som har hemvist i en

avtalsslutande stat omedelbart före en vistel­
se i den andra avtalsslutande staten och som

tillfälligt vistas i d enna andra avtalsslutande
stat under en tidrymd som inte överstiger fem

år räknat från dagen för hans första ankomst

till denna andra avtalsslutande stat i samband
med denna vistelse är - under förutsättning

att han vistas där för studier, forskning eller

utbildning uteslutande i egenskap av motta­

gare av stipendium, bidrag eller belöning från

regeringen i en dera avtalsslutande staten el­

ler från undervisningsanstalt eller vetenskap­
lig eller religiös organisation eller från välgö­
renhetsorganisation eller i en lighet med tek­

niskt biståndsprogram i vilket regeringen i

endera avtalsslutande staten deltager � befri­

ad från skatt för nedan angivna utbetalningar:

a) beloppet av sådant stipendium eller bi­

drag eller sådan belöning;

1585

100-SFS 1982

¬

background image

SFS 1982:707

b) payments made to him from persons re­

siding outside that other State for the pur­

poses of his ma intenance, education or train­

ing: and

c) any remuneration in re spect of services

rendered in that o ther State provided that the

remuneration does not exceed 10,000 Swed­
ish Cr owns or the equivalent in Korean cur­

rency for any taxable year and such services

are rendered in connection with his study,

research or training or incidental thereto.

3. An individual who is resident of a Con­

tracting State immediately before making a

visit to the other Contracting State and is

temporarily present in that other Contracting

State solely as an employee of, or under con­

tract with, the Government or an enterprise

of the first-mentioned Contracting State sole­

ly for the purpose of acquiring technical,
professional or business experience for a pe­

riod less than one year from the date of his

first arrival in tha t other Contracting State in

connection with that visit, shall be exempt
from tax in that other Contracting State on:

a) all re mittances from abroad for the pur­

poses of his maintenance, education or train­

ing; and

b) any remuneration in resp ect of services

rendered in that other Contracting State pro­

vided that the remuneration for such period

does not exceed 30,000 Swedish Crowns or

the equivalent in Korean currency and such

services are in connection with his training or

incidental thereto.

b) belopp som betalas till honom från per­

son med hemvist utanför denna stat för hans

uppehälle, undervisning eller utbildning;

samt

c) ersättning för arbete som utförs i den na

andra stat, under förutsättning att ersättning­

en inte överstiger 10000 svenska kronor eller

motvärdet i koreansk valuta för något be­

skattningsår och arbetet utförs i samband

med studierna, forskningen eller utbildningen

eller i jämförelse därm ed framstår som tillfäl­

ligt.

3. Fysisk person, som har hemvist i en

avtalsslutande stat omedelbart före en vistel­

se i den andra avtalsslutande staten och som
tillfälligt vistas i de nna andra avtalsslutande

stat uteslutande såsom anställd hos eller en­

ligt an ställningsavtal med regeringen eller fö­

retag i den förstn ämnda avtalsslutande staten
och enbart för att inhämta teknisk, yrkesmäs­

sig eller affärsmässig erfarenhet under en tid­

rymd som understiger ett år räknat från da­

gen för hans första ankomst till denna andra

avtalsslutande stat i samband med denna vis­

telse, är befriad från skatt i denna andra av­

talsslutande stat för nedan angivna utbetal­

ningar:

a) ersättning från utlandet för sitt uppe­

hälle, sin undervisning eller utbildning; samt

b) ersättning för arbete som utförs i denn a

andra avtalsslutande stat, under förutsättning

att ersättningen för denna tidrymd inte över­

stiger 30000 svenska kronor eller motvärdet i

koreansk valuta och arbetet utförs i sam band

med utbildningen eller i Jämförelse därmed

framstår som tillfälligt.

ARTICLE 21

Other Income

1. Items of inc ome of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt

with in the foregoin g Articles of this Conven­

tion shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im­

movable property as defined in paragraph 2

of Article 6, if the recipient of such income,

being a resident of a Contracting State, car-

I5K6

ARTIKEL 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föreg ående artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett var­

ifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt I tillämpas in te

på inkomst, med undantag för inkomst av fast

egendom som avses i ar tikel 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i de n

¬

background image

SFS 1982:707

ries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment sit­

uated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed
base s ituated therein, and the right or prop­

erty in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent

establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14, as the

case may be, shall apply.

andra avtalsslutande staten från där beläget

fast driftställe eller utövar självständig yrkes­

verksamhet i de nna andra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt den rät­

tighet eller egendom på grund av vilken in­

komsten betalas äger verkligt samband med

det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­

melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

ARTICLE 22

Relief from Double Taxation

1. In the case of Korea, double taxation

shall be avoided a s follows:

Subject to the provisions of Korean tax law

regarding the allowance as a credit against
Korean tax of tax payable in any country

other than Korea, the Swedish tax payable
(excluding, in the case of a dividend, tax

payable in res pect of the profits out of which

the dividend is paid) under the laws of Swe­

den and in a ccordance with this Convention,
whether directly or by d eduction, in respect
of income from sources within Sweden shall

be allowed as a credit against Korean tax
payable in respe ct of that income. The credit
shall not, however, exceed that proportion of

Korean tax which the income from sources
within Sweden bears to the entire income

subject to Korean tax.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of paragraph 3 of

this Article and of paragraph 4 of Article 10,

where a resident of Sweden derives income
which, in ac cordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in Korea,

Sweden shall allow as a deduction from the

tax on the income of t hat person, an amount

equal to the tax on the income paid in Korea.

The deduction shall not, however, exceed

that part of th e income tax, as computed be­

fore the deduction is given, which is appro­

priate to the income which may be taxed in

Korea.

3. Where a resident of a Contracting State

derives income which, in accordance with

the provisions of this Convention, shall be

taxable only in the other Contracting State,

ARTIKEL 22

Undvikande av dubbelbeskattning

1. I Korea undviks dubbelbeskattning på

följande sätt:

I enlighet med koreansk skattelagstiftning

angående avräkning från koreansk skatt av
skatt som skall betalas i annat land än Korea,
skall svensk skatt (i fråga om utdelning med

undantag för skatt på vinst av vilken utdel­
ningen betalas), som enligt svensk lagstift­
ning och i över ensstämmelse med detta avtal

betalas, antingen direkt eller genom avdrag,
på inkomst från källa i Sverige, avräknas mot
koreansk skatt på inkomsten. Avräkningsbe-

loppet skall emellertid inte överstiga den an­

del av den koreanska skatten som inkomsten
från källa i Sverige utgör av hela den inkomst

som beskattas i Korea.

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på

följande sätt:

Om person med hemvist i Sve rige uppbär

inkomst som enligt bestämmelserna i detta

avtal får beskattas i Korea skall, såvida inte

bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel och
punkt 4 i arti kel 10 föranleder annat, Sverige

från vederbörande persons inkomstskatt av­

räkna ett belopp motsvarande den skatt på

inkomsten som erlagts i Korea.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte

överstiga beloppet av den del av inkomst­
skatten, beräknad utan sådan avräkning, som

belöper på den inkomst som får beskattas i

Korea.

3. Om person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat uppbär inkomst som enligt b estäm­
melserna i dett a avtal beskattas endast i den

andra avtalsslutande staten, får den först-

1587

¬

background image

SFS 1982:707

the first-mentioned Contracting State may in­

clude this income in the tax base but shall

allow as a deduction from the income tax that

part of the incom e tax which is appropriate to

the income derived from the other Contract­

ing State.

4. For the purposes of paragraph 2 of this

Article, the "tax on the income paid in Ko­

rea" shall be deemed to be equal to 20 per

cent of the gross amount of the items of in­

come referred to in paragraph 2 of Article 10,

paragraph 2 of Article 11 and paragraph 2 of
Article 12; provided that the provisions of

this paragraph shall apply only for the first

ten years for which this Convention is effec­

tive. The competent authorities shall consult

each other in order to determine whether

such period shall be extended.

nämnda avtalsslutande staten inräkna in­

komsten i beskattningsunderlaget men skall

från skatten på inkomsten avräkna den del av

inkomstskatten som belöper på den inkomst

som förvärvats från den andra avtalsslutande

staten.

4. Vid tillämpningen av bestämmelserna i

punkt 2 i denna artikel skall "skatt på in­

komsten som erlagts i Korea" anses uppgå

till 20 procent av bruttobeloppet av de in­

komstslag som anges i artikel 10 punkt 2,

artikel II punkt 2 och artikel 12 punkt 2.

Bestämmelserna i denna punkt gäller endast

de första tio åren under vilka detta avtal till-

lämpas. De behöriga myndigheterna skall

överlägga med varandra för att bestämma om

denna tidrymd skall förlängas.

ARTICLE 23

Non-Disvriminution

1. Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­
quirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Article I. also app­

ly to persons who are not residents of one or
both of the Contracting Stales.

2. The term "nationals" means:

a) all individuals possessing the nationality

of a Con tracting State;

b) all legal persons, partnerships and asso­

ciations deriving their status as such from the

laws in force in a Con tracting State.

3. The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same acti­

vities. This provision shall not be construed

as obliging a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions

for taxation purposes on account of civil sta -

ARTIKEL 23

Förhud mot diskriminerinf>

1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall inte i den an dra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden

är eller kan bli underkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel I tillämpas denna

bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

staterna.

2. Uttrycket "medborgare" åsyftar:

a) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat;

b) juridisk person och annan sammanslut­

ning som bildats enligt den lagstiftning som

gäller i en avtal sslutande stat.

3. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtals slutande stat har i den an d­

ra avtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, som

bedriver verksamhet av samma slag. Denna

bestämmelse anses inte medföra förpliktelse

för en avtalsslutande stal att medge person

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten sådant personligt avdrag vid beskat tning­

en, skattebefrielse eller skattenedsättning på

1588

¬

background image

SFS 1982:707

tus or family responsibilities which it grants

to its own residents.

4. Except where the provisions of Article

9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of

Article 12, apply, interest, royalties and other

disbursements paid by an enterprise of a

Contracting State to a resident of the other

Contracting State shall, for the purpose of

determining the taxable profits of such enter­

prise, be deductible under the same condi­
tions as if they had been paid to a resident of

the first-mentioned

State. Similarly, any

debts of an enterprise of a Contracting State

to a resident of the other Contracting State
shall, for the purpose of determining the tax­

able capital of such enterprise, be deductible

under the same conditions as if they had been

contracted to a resident of the first-men­

tioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require­
ment connected therewith which is other or

more burdensome than the taxation and con­
nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be subj ected.

6. The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,

apply to taxes of every kind and description.

grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot

familj, som medges person med hemvist i den

egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9, art ikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt

6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betal­

ning f rån företag i en avtalsslutande stat till

person med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten avdragsgilla vid bestämmandet
av den beskattningsbara inkomsten för så­

dant företag på samma villkor som betalning

till person med hemvist i den förstnämnda

staten. På s amma sätt är skuld som företag i
en avtalsslutande stat har till person med

hemvist i den a ndra avtalsslutande staten av­

dragsgill vid bestämmandet av sådant före­

tags beskattningsbara förmögenhet på samma

villkor som skuld till person med hemvist i

den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som annat liknande

företag i den förstnämnda staten är eller kan

bli underkastat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i föreva rande ar­
tikel på skatter av varje slag och beskaffen­

het.

ARTICLE 24
Mutual Agreement Procedure

I. Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies

provided by the d omestic law of those States,
present his case to the competent authority of

the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his c ase comes under paragraph 1

of Article 23, to that of the Contracting State
of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first

ARTIKEL 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

I. Om en person gör gällande att en av­

talsslutande stat eller båda staterna vidtagit

åtgärder som för honom medför eller kommer

att medföra en mot bestämmelserna i detta
avtal stridande beskattning, kan han - utan
att detta påverkar hans rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns i dessa staters in­

terna rättsordning - framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist eller, om fråga är om

tillämpning av artikel 23 punkt 1. i den av­

talsslutande stat där han är medborgare. Sa-

1589

¬

background image

SFS 1982:707

notification of the action resulting in taxation

not in ac cordance with the provisions of the

Convention.

2. The competent authority shall endea­

vour. if the objection appears to it to be justi­

fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent auth­

ority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in acco rdance with the Convention. Any

agreement reached shall be implemented

notwithstanding any time limits in the dome­

stic law of the C ontracting States.

3. The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double taxa­

tion in cases not provided for in the Conven­

tion.

4. The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of r eaching an

agreement in the se nse of the preceding para­

graphs. When it s eems advisable in o rder to

reach agreement to have an oral exchange of

opinions, such exchange may take place

through a Commission consisting of repre­

sentatives of the competent authorities of the

Contracting States.

ken skall framläggas inom tre år från den

tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till beskattning

som strider mot bestämmelserna i detta av tal.

2. Om denna behöriga myndighet finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom öm sesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som strider

mot d etta avtal. �verenskommelse som tr äf­

fats genomförs utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avta ls­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av det ta avtal.

De kan även överlägga i syfte att undanröja

dubbelbeskattning i fal l som inte omfattas av

detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt för bindel­

se med varandra i syfte att träffa överens­

kommelse i de fall som angivits i före gående

punkter. Om muntliga överläggningar anses
underlätta en överenskommelse, kan såda na

överläggningar äga rum inom en kommission

som består av representanter för de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutan de staterna.

ARTICLE 25

Exchange of Information

I. The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­
tion as is necessary for carrying out the

provisions of this Convention or of the do­

mestic laws of the Contracting States con­

cerning taxes covered by the Convention in­

sofar as the taxation thereunder is not con­

trary to the Convention, or for the prevention

of fraud or for the administration of statutory

provisions against legal avoidance in relation

to taxes covered by the Convention. The ex­

change of information is not restricted by

Article I. Any information received by a

Contracting State shall be treated as secret in

ARTIKEL 25

Utbyte av upplysningar

I. De behöriga myndigheterna i de avta ls­

slutande staterna skall utb yta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa be ­

stämmelserna i detta avtal eller i de avta lsslu­

tande staternas interna lagstiftning i frå ga om

skatter som omfattas av detta avtal, i den

mån beskattningen på grund av denna lag­

stiftning inte strider mot avtalet eller för att

förhindra bedrägeri eller för att genomföra

författningsbestämmelser mot lagenligt und­

vikande av de skatter som o mfattas av avta­

let. Utbytet av upplysningar begränsas inte

av artikel I. Upplysningar som en avtalsslu-

tandc stat mottagit skall behandlas såsom

1590

¬

background image

SFS 1982:707

the same man ner as information obtained un­

der the domestic laws of that State and shall

be disclosed only to persons or authorities

(including co urts and administrative bodies)

involved in the assessment or collection of.

the enforcement or prosecution in respect of,

or the determination of appeals in relation to.

the taxes covered by the Convention. Such

persons or authorities shall use the informa­

tion only for such purposes. They may dis­

close the information in public cour t proceed­

ings or injudicial decisions.

2. In no cas e shall the provisions of para­

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State:

c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre

public).

hemliga på samma sätt som upplysningar,

som erhållits enligt den interna lagstiftningen

i denna stat och får yppas endast för personer

eller myndigheter (däri inbegripna domstolar

och förvaltningsorgan) som fastställer, upp­

bär eller indriver de skatter som omfattas av

detta avtal eller handlägger åtal eller besvär i
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller

myndigheter skall använda upplysningarna

endast för sådana ändamål. De får yppa upp­

lysningarna vid offentlig rättegång eller i

domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som av­

viker från lagstiftning och administrativ prax­

is i denna stat eller i den a ndra avtalsslutande

staten:

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning en eller sedvanlig admi­

nistrativ praxis i denn a stat eller i den andra

avtalsslutande staten:

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allm änna hänsyn

(ordre public).

ARTICLE 26
Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law o r under the provisions of spe­

cial agreements.

ARTIKEL 26

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte

de privilegier i beskattningshänseende som

enligt folkrättens allmänna regler eller be­
stämmelser i särskilda överenskommelser

tillkommer diplomatiska företrädare eller

konsulära tjänstemän.

ARTICLE 27

Entry into Force

1. This Convention shall be ratified and

the instruments of ratification shall be ex­
changed at Stockholm as soon as possible.

The Convention shall enter into force on the

thirtieth day after the date of exchange of the-
instruments of ratification.

ARTIKEL 27

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika­

tionshandlingarna skall utväxlas i Stockholm
snarast möjligt. Avtalet träder i kraft tret­

tionde dagen efter utväxlingen av ratifika-

tionshandlingarna.

1591

¬

background image

SFS 1982:707

2. The Convention shall have effect:

a) in r espect of tax withheld at the source

on amounts paid or credited to non-residents

on or after the first day of January of the year

of the signature; and

b) in respect of other taxes for taxation

years beginning on or after the first day of

January of the year of the signature.

2. Detta avtal skall tillämpas;

a) beträffande skatt som innehålls vid k äl­

lan, på belopp som betalas till eller tillgodo­

räknas person med hemvist utomlands den

första januari det år då avtalet undertecknas

eller senare;

b) beträffande andra skatter, i fråga om

beskattningsår som börjar den första januari

det år då avtalet undertecknas eller senare.

ARTICLE 28

Termination

This Convention shall remain in force inde­

finitely but either of the Contracting States

may, on or before the thirtieth day of June in

any calendar year from the fifth year follow­

ing that in which the instruments of ratifica­

tion have been exchanged, give to the other
Contracting State, through diplomatic chan­

nels, written notice of termination and, in

such event, this Convention shall cease to

have effect:

a) in r espect of tax withheld at the source

on amounts paid or credited to non-residents
on or after the first day of January in the

calendar year next following that in which the

notice is given; and

b) in respect of other taxes for taxation

years beginning on or after the first day of

January in the calendar year next following

that in which the notice is given.

In w itness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto by their respective

Governments, have signed this Convention.

Done at Seoul, this 27th day of May, 1981, in

duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Ko­

rea:

Shin Yonnft Lho

For the Government of the Kingdom of Swe­

den:
Karl Wiirnherfi

ARTIKEL 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men envar av de avtalsslutande

staterna kan - senast den 30 juni under något

kalenderår från och med det femte året efter

det då utväxlingen av ratifikationshandling­

arna ägde rum - på diplomatisk väg skriftli­

gen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslu­

tande staten. I hände lse av sådan uppsägning

upphör avtalet att gälla:

a) beträffande skatt som innehålls vid kä l­

lan, på belopp som betalas till eller tillgodo­

räknas person med hemvist utomlands den

första januari det kalenderår som följer när­

mast efter det då uppsägningen ägde rum

eller senare;

b) beträffande andra skatter, i fråga om

beskattningsår som börjar den första januari

det kalenderår som följer närmast efter det då

uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av sina

respektive regeringar, undertecknat detta av­

tal.

Som skedde i Seoul den 27 maj 1981 i två

exemplar på engelska språket.

För Republiken Koreas regering:

Shin Vonnfi Lho

För Konungariket Sveriges regering:

Karl Warnheri>

1592

¬

background image

SFS 1982:707

Protocol

At the moment of signing the Convention

between the Government of the Republic of

Korea and the Government of the Kingdom

of Sweden for the Avoidance of Double Tax­
ation and the Prevention of Fiscal Evasion

with respect to Taxes on Income, the under­

signed have agreed that the following provi­
sions shall form an intergral part of the Con­

vention.

To Article 2

In respect of sub -paragraph a) of paragraph

3 of Article 2 of the Convention, it is under­
stood that the Convention shall apply to the

Korean def ense tax where charged by refer­

ence to the income tax or the corporation tax.

To Article 8

With r espect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS) the provisions of paragraph 1

of Article 8 shall apply, but only to such part

of the profits as c orresponds to the participa­

tion held in that consortium by AB Aero-

transport (ABA), the Swedish partner of

Scandinavian Airlines System (SAS).

To Article 19

The provisions of paragraphs 1 and 2 of

Article 19 shall likewise apply in respect of

remuneration or pensions paid by th e Bank of

Korea, the Export-Import Bank of Korea,

the Korea Trade Promotion Corporation and
other similar Korean institutions performing

functions of a governmental nature.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Protocol.

Done at Seoul, this 27th day of May, 1981, in
duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Ko­
rea:
Shin Young Lho

Protokoll

Vid unde rtecknandet av avtalet mellan Re­

publiken Koreas regering och Konungariket

Sveriges regering för att undvika dubbelbe­

skattning och förhindra skatteflykt beträf­

fande inkomstskatter har undertecknade

kommit överens om att följande bestäm­
melser skall utgöra en integrerande del av

avtalet.

Till artikel 2

Parterna är införstådda med att artikel 2

pUnkt 3 a) i avtalet omfattar Koreas för­

svarsskatt, då den uttages med inkomstskat­

ten eller bolagsskatten som underlag.

Till artikel 8

Bestämmelserna i arti kel 8 punkt 1 tilläm­

pas beträffande inkomst som förvärvas av
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines

System (SAS) men endast i fråga om den del
av inkomsten som motsvarar den andel i kon­
sortiet vilken innehas av AB Aerotransport

(ABA), den svenske delägaren i Scandina­

vian Airlines System (SAS).

Till artikel 19

Bestämmelserna i artikel 19 punkterna 1

och 2 tillämpas även i fråga om ersättning

eller pension som betalas av Koreas Bank,

Koreas Export- och Importbank, Koreas Bo­

lag för Främjande av Handel och andra lik­

nande koreanska inrättningar som utövar
verksamhet av statlig karaktär.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av sina

respektive regeringar, undertecknat detta
protokoll.

Som skedde i Seoul den 27 maj 1981 i två
exemplar på engelska språket.

För Republiken Koreas regering:

Sltin Young Lho

For the Government of the Kingdom of Swe­

den:

Karl Wärnberg

För Konungariket Sveriges regering:

Karl Wärnberg

1593

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.