SFS 1982:709

820709.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

•I-;-?.

SFS 1982:709 Lag

Utkom från trycket

oi Ti duibbelbeskattningsavtaS meOaE Sverige och Ungern;

den 13 juli 1982

utfärdad den 30 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet som Sverige och Ungern undertecknade den 12

oktober 1981 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet
gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga

till denna lag.

2 § Avtalet skall tillämpas endast i den mån det medför inskränkning aV
den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i av talet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i
avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den
tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet

skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den

skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han
annars skulle ha varit skyldig alt lämna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

OLOF JOHANSSON

16J2

'Prop. 1981/82:147, SkU 69, rskr 311.

¬

background image

SFS 1982:709

Convention between the Government of
the Kingdom of Sweden and the Govern­
ment of the Hungarian People's Republic
for the Avoidance of Double Taxation

^ith Respect to Taxes on Income and on

Capital

The Government of the Kingdom of Swe­

den and the Government of the Hungarian

People's Republic

Mindful of the principles set forth in the

Final Act of the Conference on Security and

Cooperation in Europe and desiring to avoid

double taxation with respect to taxes on in­
come and on capital;

Have concluded the following Convention:

Bilaga

(Översättning)

Avtal mellan Konungariket Sveriges rege­

ring och Folkrepubliken Ungerns rege^
ring för undvikande av dubbelbeskattning

beträffande skatter på inkomst och för­
mögenhet

Konungariket Sveriges regering och Folk­

republiken Ungerns regering har, med beak­

tande av de principer som framlagts i den

europeiska säkerhets- och samarbetskonfe-

rensens slutdokument och föranledda av öns­
kan att undvika dubbelbeskattning beträffan­

de skatter på inkomst och förmögenhet, in­
gått följande avtal:

Artide I

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con­
tracting States.

Artikel I
Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i e n avtalsslutande stat eller i båda
staterna.

Artide 2

Taxes covered

(1) This Convention shall apply to taxes on

income and on capital imposed on behalf of a

Contracting State or of its local authorities,

irrespective of t he manner in which they arg

levied.

(2) There shall be regarded as taxes on

income and on capital all taxes imposed on

total income, on total capital, or on elements

of income or of capital including taxes on

gains from the alienation of movable or im­

movable property, as well as taxes on capital

appreciation.

(3) The existing taxes to which the Con­

vention shall apply are:

a) In the Hungarian People's Republic:

(i) the income taxes (ajövedelemadök);

(ii) the profit taxes (a nyereségadök);

(iii) the special corporation tax (a tårsa-

sågi kiilönadö);

(iv) the house tax (a häzadö);

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in­

komst och förmögenhet, som påförs för en

avtalsslutande stats eller dess lokala myn­

digheters räkning, oberoende av sättet på vil­

ket skatterna uttages.

2. Med skatter på inkomst och förmögen­

het förstås alla skatter, som utgår på inkomst

eller förmögenhet i de ss helhet eller på delar

av inkomst eller förmögenhet, däri inbe­
gripna skatter på vinst genom överlåtelse av

lös eller fast egendom, samt skatter på vär­

destegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är:

a) i Folkrepubliken Ungern:

1) inkomstskatterna (a jövedelema-

dök);

2) vinstskatterna (a nyereségadök);

3) den särskilda bolagsskatten (a tärsa-

sägi kiilönadö);

4) byggnadsskatten (a håzadö);

1613

¬

background image

SFS 1982:709

(v) the tax on house values (a häzérték

adö);

(vi) the ground tax (a telekadö);

(vii) the contribution to communal devel­

opment (a községfejlesztési hozzåjärulås);

(viii) the levy on dividends and profit dis­

tributions of commercial companies (a ker-

eskedelmi tärsasågok osztalék és nyereség

kifizetései utäni illeték)

(hereinafter referred to as "Hungarian

tax").

b) In Sweden;

(i) the State income tax (den statliga in­

komstskatten), including sailors' tax (sjö­

mansskatten) and coupon tax (kupongskat­

ten);

(ii) the tax on the undistributed profits of

companies (ersättningsskatten) and the tax

on distribution in connection with reduc­

tion of share capital or the winding-up of a
company (utskiftningsskatten);

(iii) the tax on public entertainers (be­

villningsavgiften för vissa offentliga före­

ställningar);

(iv) the communal income tax (den kom­

munala inkomstskatten); and

(v) the State capital tax (den statliga för­

mögenhetsskatten)

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

(4) The Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed in either Contracting State after
the date of signature of the Convention in

addition to, or in place of, the existing taxes.

The competent authorities of the Contracting

States shall each year notify each other of
any significant changes which have been

made in their respective taxation laws.

5) byggnadsvärdeskatten (a häzérték

adö);

6) markskatten (a telekadö);

7) bidraget till kommunal utveckling (a

községfejlesztési hozzåjärulås);

8) skatten på utdelning och vinstdi­

stribution från rörelsedrivande bolag (a

kereskedelmi tärsasågok osztalék és nye­

reség kifizetései utäni illeték)

(i det följande benämnda "ungersk skatt"),

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri inbe­

gripna;

2) ersättningsskatten och utskiftnings­

skatten;

3) bevillningsavgiften för vissa offent­

liga föreställningar;

4) den kommunala inkomstskatten;

samt

5) den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs i en­

dera avtalsslutande staten vid sidan av eller i

stället för de för närvarande utgående skaf-

tema. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall vaije år meddela

varandra de väsentliga ändringar som vidta-,

gits i respektive skattelagstiftning.

Artide 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

a) The term "the Hungarian People's Re­

public", when used in a geographical sense,

means the territory of the Hungarian Peo­
ple's Republic;

b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden and includes any area outside

the territorial sea of Sweden within which

1614

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Folkrepubliken Ungern" åsyftar, när

•'det används i geografisk mening, Folkrepu­

bliken Ungerns territorium;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sveri­

ge och inbegriper varje utanför Sveriges terri­

torialvatten beläget område, inom vilket Sve-

¬

background image

SFS 1982; 709

under the laws of Sweden and in accordance

with international law the rights of Sweden

with respect to the exploration and exploita­

tion of the natural resources on the sea bed or
in its subsoil may be exercised;

c) the term "person" includes an individ­

ual, a company and any other body of per­

sons;

d) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

e) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing S tate" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi­
dent of the other Contracting State;

f) the term "international traffic" means

any transport by a ship, aircraft or road trans­

port vehicle o perated by an enterprise which
has its place of effective management in a

Contracting State, except when the ship, air­
craft or vehicle is operated solely between

places in the oth er Contracting State;

g) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nation­

ality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and as­

sociation deriving its status as such from

the laws in force in a Contracting State;

h) the term "competent authority" means:

(i) in th e Hungarian People's Republic,

the Minister of Finance or his authorized

representative;

(ii) in Sweden, the Minister of the Bud­

get or his authorized representative,

(2) As r egards the application of the Con­

vention by a Contracting State any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

rige enligt svensk lag och i överensstämmelse

med folkrättens allmänna regler äger utöva

sina rättigheter med avseende på utforskan­

det och utnyttjandet av naturtillgångarna på

havsbottnen eller i dennas underlag;

c) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som i beskattningshänseende behandlas

såsom juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten;

f) "internationell trafik" åsyftar transport

med fartyg, luftfartyg eller landsvägsfordon

som används av företag som har sin verkliga

ledning i en avtalsslutande stat utom då farty­

get, luftfartyget eller fordonet används ute­

slutande mellan platser i den andra avtalsslu­

tande staten;

g) "medborgare" åsyftar:

1) fysiska personer som är medborgare

i en avtalsslutande stat;
2) juridiska personer och andra sam­

manslutningar som bildats enligt den

lagstiftning som gäller i en avtalsslu­

tande stat;

h) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Folkrepubliken Ungern, finansmi­
nistern eller dennes befullmäktigade

ombud;
2) i Sverige, budgetministem eller
dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avtal anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, varje uttryck som inte definierats
i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning rörande sådana
skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artide 4

Fiscal domicile

(1) For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, place of management

or any other criterion of a similar nature. But

Artikel 4
Skatterätlsligt hemvist

1. Vid tillämpnin gen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstiftning­

en i denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats för företagsledning

eller annan liknande omständighet. Uttrycket

1615

\

¬

background image

\

SFS 1982:709

this term does not include any person who is

liable to tax in that State in respect only of

income from sources in that State or capital

situated therein.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of

both Contracting States, then his status shall

be determined as follows:

a) He shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he ha s a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State in which

he has his centre of vital interests;

b) if the State in which he has his centre of

vital in terests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­
dent of the Stale in which he has an habitual

abode;

c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of whigh

he is a national;

d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an individ­

ual is a resident of both Contracting States,

then it shall be deemed to be a resident of the

State in which its place of effective manage­

ment is situated.

Article 5
Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of the enterprise is wholly or partly

carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

0 a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­
sources.

1616

inbegriper emellertid inte person som är

skattskyldig i de nna stat endast för inkomst

från källa i d enna stat eller för förmögenhet

belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punk t

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har ett hem som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har ett sådant hem i båda
staterna, anses han ha hemvist i den stat i

vilken han har centrum för sina levnadsr

intressen.

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen el­

ler om han inte i någondera staten har ett hem

som stadigvarande står till hans förfogande,
anses han ha hemvist i den stat där han sta­

digvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punk t

1 person, som inte är fysisk person, har hem­

vist i båda avta lsslutande staterna, anses per­

sonen i fråga ha hemvist i den stat där den har
sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö­

retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

¬

background image

SFS 1982:709

(3) A building site or construction or in­

stallation project constitutes a permanent es­

tablishment only if it lasts more than twelve

months.

(4) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to in­
clude:

a) The use of fa cilities solely for the pur­

pose of storage, display or delivery of goods

or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage, display or deliv­

ery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­
ly for the purpose of processing by another

enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying on, for

the enterprise, any other activity of a pre­
paratory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for any combination of activities

mentioned in sub-paragraphs a) to e), pro­

vided that the overall activity of the fixed

place of business resulting from this combi­

nation is of a preparatory or auxiliary charac­

ter.

(5) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2), where a person-other
than an agent of an independent status to

whom paragraph (6) applies-is acting on be­
half of an enterprise and has, and habitually

exercises, in a Contracting State an authority

to conclude contracts in t he name of the en­

terprise, that enterprise shall be deemed to

have a permanent establishment in that State
in respect of an y activities which that person

undertakes for the enterprise, unless the ac­

tivities of such person are limited to those

mentioned in paragraph (4) which, if exer­

cised through a fixed place of business,

would not make thi s fixed place of business a
permanent establishment under the provi­

sions of that paragraph.

102-SFS 1982

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsarbete utgör fast driftställe en­

dast om verksamheten pågår mer än tolv må­

nader.

4. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denn a artikel anses uttrycket "fast drift­

ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan­

de för lagring, utställning eller utlämnande av
företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, utställning

eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning eller

förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller införskaffande av upplysningar för

företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­
get bedriva annan verksamhet av förberedan­

de eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att kombine­

ra verksamheter som anges i punkterna a)-

e), under förutsättning att hela den verksam­

het som bedrivs från den stadigvarande plat­

sen för affärsverksamhet på grund av denna

kombination är av förberedande eller biträ­

dande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoen­

de representant på vilken punkt 6 tillämpas,

är verksam för ett företag samt i en a vtalsslu­

tande stat har och där regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn,

anses detta företag - utan hinder av bestäm­

melserna i p unkterna 1 och 2 - ha fast drift­

ställe i denna stat beträffande vaije verksam­

het som denna person bedriver för företaget.
Detta gäller dock inte, om den verksamhet
som denna person bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som - om den

bedrevs från en stadigvarande plats för af­

färsverksamhet - inte skulle göra denna sta­

digvarande plats för affärsverksamhet till fast

driftställe enligt bestämmelserna i nämnda

punkt.

1617

¬

background image

\

SFS 1982:709

(6) An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting State merely because it carries on

business in tha t State through a broker, gen­

eral commission agent or any other agent of
an independent status, provided that such

persons are acting in the ordinary course of

their business.

(7) The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is

controlled by a company which is a resident
of the other Contracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether
through a permanent establishment or other­

wise), shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishment of the other.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

om sådan person därvid bedriver sin sedvan­

liga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe för det and­

ra.

Artide 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which the proper­
ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of general law respect­

ing landed property apply, usufruct of im­

movable property and rights to variable or
fixed payments as consideration for the

working of, or the right to work, mineral de­
posits, sources and other natural resources;

ships, boats and aircraft shall not be regarded

as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,

letting, or use in any other form of immov­

able property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(3) shall also apply to the income from im­

movable property of an enterprise and to in­

come from immovable property used for the

performance of independent personal ser­

vices.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk och
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be­

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftn ing­

en i den avtalsslutande stat där egendomen är

belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid till­

behör till fast egendom, levande och döda

inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig­

heter på vilka bestämmelserna i civilrätten

om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till

fast egendom samt rätt till föränderliga eller

fasta ersättningar för nyttjandet av eller rät­

ten att nyttja mineralfyndighet, källa eller an­

nan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg

anses inte vara fast egendom.

3, Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkt erna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som

tillhör företag och på inkomst av fast egen­

dom som används vid självständig yrkesutöv­

ning.

1618

¬

background image

SFS 1982:709

Artide 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on busi­

ness in the o ther Contracting State through a

permanent establishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore­

said, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent es­
tablishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Con­

tracting State through a permanent establish­
ment situated therein, there shall in each

Contracting State be attributed to that perma­

nent establishment the profits which it might
be expected to make if it were a distinct and

separate enterprise engaged in the same or
similar act ivities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently

with the enterprise of which it is a permanent

establishment.

(3) In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which are incurred for

the purposes of the permanent establishment,

including executive and general administra­
tive expenses so incurred, whether in the

State in which the permanent establishment

is situated or elsewhere.

(4) No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise or of

the mere delivery to that permanent estab­
lishment of goods or merchandise for its use.

(5) For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be determined

by the same method year by year unless there
is good and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­

cles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av

företag i en avtalsslutande stat, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget bedri­

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten

från där beläget fast driftställe. Om företaget

bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före­

tagets inkomst beskattas i denna andra stat,
men endast så stor del därav som är hänförlig
till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i pun kt 3 föranleder

annat, i vardera avtalsslutande staten till det
fasta driftstället den inkomst som det kan
antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om
det varit ett fristående företag, som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­
ständigt avslutat affärer med det företag till

vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder in­
begripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst anses inte hänförlig till fast

driftställe endast av den anledningen att

varor inköps genom det fasta driftställets för­

sorg för företaget eller att varor levereras till
det fasta driftstället för att användas av detta.

5. Vid tillämpningen av föregående punk­

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det

fasta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl

föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av det­

ta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artik­

lar inte av reglerna i förevarande artikel.

1619

¬

background image

SFS 1982:709

Article 8
International transport

(1) Profits from the operation of ships, air­

craft or road transport vehicles in interna­

tional traffic shall be taxable only in the Con­

tracting State in which the place of e ffective

management of the enterprise is situated.

(2) If the place of effective management of

an enterprise carrying on shipping in in terna­

tional traffic is aboard a ship, then it shall be

deemed to be situated in the Contracting

State in which the home harbour of the ship is

situated, or, if there is no such home harbour,
in the Contracting State of which the opera­

tor of the ship is a resident.

(3) With respect to profits derived by the

air transport consortium Scandinavian Air­

lines System (SAS) the provisions of para­

graph (1) shall apply, but only to such part of

the profits as corresponds to the participation

held in that co nsortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

(4) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in

a pool, a joint business or an international

operating agency.

(5) The provisions of paragraphs (1), (3)

and (4) shall also apply where the enterprise

has an agency in the other State for the trans­
portation of goods or persons. However, this

shall only apply to activities directly connect­

ed with the business of shipping, aircraft and

road transportation including auxiliary activi­

ties connected therewith.

Artikel 8
Internationella transporter

1. Inkomst av sjöfart, luftfart eller lands­

vägstransport i internatio nell trafik beskattas'

endast i den avtalsslutande stat där företaget

har sin verkliga ledning.

2. Om företag, som bedriver sjöfart i inter-

nationell trafik, har sin verkliga ledning om­

bord på ett fartyg, anses ledningen belägen i

den avtalsslutande stat där fartyget har sin

hemmahamn eller, om någon sådan hamn

inte finns, i den a vtalsslutande stat där farty­

gets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i pu nkt 1 tillämpas b e­

träffande inkomst som förvärvas av det
svenska, danska och norska luftfartskonsor­

tiet Scandinavian Airlines System (SAS) men

endast i fråga om den del av inkomsten som

motsvarar den andel i konso rtiet vilken inne­

has av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines

System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta­

gande i en pool, ett gemensamt företag eller

en internationell driftsorganisation.

5. Bestämmelserna i p unkterna 1, 3 och 4

tillämpas även om företaget har en agentur i

den andra staten för varu- eller persontrans­

porter. Detta gäller emellertid endast verk­

samhet som har direkt samband med sjöfart,

luftfart och landsvägstransport eller därmed

sammanhängande verksamhet av biträdande

art.

Artide 9

Associated enterprises

(1) Where
a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage­
ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting
State,

1620

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltager i ledningen eller över­

vakningen av ett företag i den andra avtals­

slutande staten eller äger del i detta företags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltager i ledningen eller övervakningen av.

såväl ett företag i en avtalsslutande stat som

ett företag i den andra avtalsslutande staten

eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttages följande.

/

¬

background image

SFS 1982:709

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which differ

from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State-and

taxes accordingly-profits on which an enter­

prise of the oth er Contracting State has been

charged to tax in that other State and the

profits so included are profits which would

have accrued to the enterprise of the first-
mentioned S tate if the conditions made be­

tween the two enterprises had been those
which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of
this Convention and the competent authori­
ties of the Contracting States shall if n eces­

sary consult each other.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, får all inkomst, som utan
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena

företaget men som på grund av villkoren i

fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i ö ver­

ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,

även inräknas i inkomsten för ett företag i

den andra avtalsslutande staten och beskat­

tas i överensstämmelse därmed i denna andra

stat, samt den sålunda inräknade inkomsten
är sådan som skulle ha tillkommit företaget i
denna andra stat om de villkor som avtalats

mellan företagen hade varit sådana som skul­

le ha avtalats mellan av varandra oberoende
företag, skall den förstnämnda staten genom­

föra vederbörlig justering av det skattebelopp

som påförts för inkomsten i d enna stat. Vid

sådan justering iakttages övriga bestämmel­
ser i detta avtal och de behöriga myndigheter­

na i de avtalsslutande staterna överlägger vid
behov med varandra.

Artide 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

of the o ther Contracting State may be taxed

in that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident,
and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not ex­

ceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a com­

pany (other than a partnership) which holds

directly at least 25 per cent of the capital of

the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat, men om motta­

garen har rätt till utdeln ingen får skatten inte
överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett

bolag (med undantag för handelsbolag) som

direkt behärskar minst 25 pr ocent av det ut­

betalande bolagets kapital;

b) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp i övriga fal l.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

1621

¬

background image

SFS 1982:709

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders' shares or other rights, not

being debt-claims, participating in profits, as

well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of

the State of which the company making the

distribution is a resident.

(4) Notwithstanding the provisions of para­

graph (1), dividends paid by a company being
a resident of the Hungarian People's Repub­

lic to a company which is a resident of Swe­
den shall be exempt from Swedish tax to the

extent that the dividends would have been

exempt under Swedish law if both co mpanies

had been Swedish companies.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­
tracting State of which the company paying

the dividends is a resident, through a perma­

nent establishment situated therein, or per­

forms in that other State independent person­
al services from a fixed base situated therein,

and the holding in respect of which the divi­

dends are paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base.

In such case the provisions of Article 7 or

Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the company, except insofar as

such dividends are paid to a resident of t hat
other State or insofar as the holding in re­

spect of which the dividends are paid is effec­

tively connected with a permanent establish­
ment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistribut­

ed profits to a tax on the company's undistri­

buted profits, even if the dividends paid or
the undistributed profits consist wholly or

partly of profits or income arising in such

other State.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier,

stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte

är fordringar, med rä tt till andel i vinst, samt

inkomst av andra andelar i bolag, som enligt

lagstiftningen i den s tat där det utdelande bo­

laget har hemvist i s kattehänseende behand­

las på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

1 är utdelning från bolag med hemvist i Folk­

republiken Ungern till bolag med hemvist i

Sverige undantagen från svensk skatt i den

mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha
varit undantagen från beskattning om båda

bolagen hade varit svenska bolag.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den andel på

grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I sådant

fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re­

spektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna andra stat eller i den

mån den andel på grund av vilken utdeln ing­

en betalas äger verkligt samband med fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

denna andra stat, och ej heller beskatta bola­

gets inte utdelade vinst, även om utdelningen'

eller den inte utdelade vinsten helt eller del­

vis utgörs av inkomst som uppkommit i de n­

na andra stat.

Artide 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-

1622

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

¬

background image

/

ing State shall be taxable only in that other

State if such resident is the beneficial owner

of the interest.

(2) The term "interest" as used in this Arti­

cle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in particular,

income from government securities and in­

come from bonds or debentures, including

premiums and prizes attaching to such secu­

rities, bonds or debentures.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the beneficial owner of the inter­

est, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State in which the interest arises, through a

permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of
which the interest is paid is effectively con­

nected with such permanent establishment or

fixed base. In such case the provisions of

Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

(4) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

SFS 1982:709

hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas endast i den na andra stat, om per­

sonen i fråga ha r rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i d enna

artikel inkomst av vaije slags fordran, anting­

en den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller

inte och antingen den medför rätt till andel i

gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar

särskilt inkomst av värdepapper, som utfär­

dats av staten, och inkomst av obligationer

eller debentures, däri inbegripna agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde­

papper, obligationer eller debentures.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

inte, om den som har rätt till räntan har hem­

vist i en avtalsslutande stat och bedriver rö­
relse i d en andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­
samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den fordran
för vilken räntan betalas äger verkligt sam­

band med det fasta driftstället eller den sta­

digvarande anordningen. I sådant fall tilläm­

pas bestämmelserna i artikel 7 respektive ar­
tikel 14.

4. Beträffande sådana fall då särskilda för­

bindelser mellan utbetalaren och den som har
rätt till räntan eller mellan dem båda och an­
nan person föranleder att räntebeloppet, med
hänsyn till de n skuld för vilken räntan beta­
las, överstiger det belopp som skulle ha avta­
lats mellan utbetalaren och den som har rätt

till r äntan, om sådana förbindelser inte före­

legat, tillämpas bestämmelserna i denna arti­

kel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall

beskattas överskjutande belopp enligt lag­

stiftningen i vardera avtalsslutande staten

med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

Artide 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of t he other Contract­

ing State shall be taxable only in that other

State if such resident is the beneficial owner

of the royalties.

(2) The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten,

beskattas endast i de nna andra stat. om per­

sonen i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel vaije slag av betalning som mottages

såsom ersättning för nyttjandet av eller för

1623

¬

background image

•'/

SFS 1982:709

to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work (including cinematograph

films, and films or tapes for radio or televi­

sion broadcasting), any patent, trade mark,

design or model, plan, secret formula or pro­

cess, or for the use of, or the right to use,

industrial, commercial, or scientific equip­

ment, or for information concerning industri­

al, commercial or scientific experience.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

not apply if the beneficial owner of the royal­

ties, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State in which the royalties arise, through a

permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the right or property in respect

of which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establish­

ment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case

may be, shall apply.

(4) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which t hey are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of t he

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had t o the other provisions of this

Convention.

rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,

konstnärligt eller vetenskapligt verk (biograf­

film samt film och inspelade band för televi­

sions- eller radiosändning häri inbegripna),

patent, varumärke, mönster eller modell, rit­

ning, hemligt recept eller hemlig tillverk­

ningsmetod samt för nyttjandet av eller för

rätten att nyttja industriell, kommersiell eller

vetenskaplig utrustning eller för upplysning

om erfarenhetsrön av industriell, kommersi­

ell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt I tillämpas

inte, om den som har rätt till royaltyn har

hemvist i en a vtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken royaltyn härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­
samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den rättighet

eller egendom för vilken royaltyn betalas

äger verkligt samband med det fasta driftstäl­

let eller den stadigvarande anordningen. I så­

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

4. Beträffande sådana fall då särskilda för­

bindelser mellan utbetalaren och den som har

rätt till royaltyn eller mellan dem båda och

annan person föranleder att royaltybeloppet,

med hänsyn till d et nyttjande, den rätt eller

den upplysning för vilken royaltyn betalas,

överstiger det belopp som skulle ha avtalats

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn, om sådana förbindelser inte förele­

gat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel

endast på sistnämnda belopp. I sådant fall

beskattas överskjutande belopp enligt lag­

stiftningen i vardera avtalsslutande staten

med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

Artide 13

Capital pains

(1) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State, or

from the alienation of shares or similar rights

in a company the assets of which consist

mainly of such immovable property, may be

taxed in that o ther State.

1624

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av ­

talsslutande stat förvärvar på grund av över­

låtelse av sådan fast egendom som avses i

artikel 6 och som är belägen i den andra av­

talsslutande staten, samt vinst genom överlå­

telse av aktier eller liknande rättigheter i ett

bolag, vars tillgångar huvudsakligen utgörs

av sådan fast egendom, får beskattas i de nna

andra stat.

¬

background image

(2) Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­

erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including
such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed base, may
be taxed in that other State.

(3) Gains from the alienation of ships, air­

craft or road transport vehicles operated in

international traffic or movable property per­

taining to the operation of such ships, aircraft

or vehicles shall be taxable only in the Con­

tracting State in which the place of effective

management of the enterprise is situated.

(4) Gains from the alienation of any proper­

ty other than that referred to in paragraphs

(1), (2) and (3), shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a
resident.

SFS 1982:709

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som ingår i fa st driftställe, vilket

ett företag i e n avtalsslutande stat har i d en

andra avtalsslutande staten, eller av lös egen­

dom hänförlig till stadigvarande anordning

för att utöva självständig yrkesverksamhet,
som person med hemvist i en avtalsslutande

stat har i den an dra avtalsslutande staten, får

beskattas i d enna andra stat. Detsamma gäl­

ler vinst på grund av överlåtelse av sådant
fast driftställe (för sig eller i samband med

överlåtelse av hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av fartyg,

luftfartyg eller landsvägsfordon som används
i internationell trafik eller lös egendom som

är hänförlig till an vändningen av sådana far­

tyg, luftfartyg eller fordon beskattas endast i

den avtalsslutande stat där företaget har sin

verkliga ledning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2

och 3 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

Artide 14
Independent personal services

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional ser­
vices or other activities of an independent

character shall be taxable only in that State

unless he has a fixed base regularly available
to him in the other Contracting State for the

purpose of performing his activities. If he has

such a fixed base, the income may be taxed in

the other State, but only so much of it as is

attributable to that fixed base.

(2) The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, lit­
erary, artistic, educational or teaching activi­

ties a s well a s the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,

dentists and accountants.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva
fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i denna stat, om han

inte i den andra avtalsslutande staten har sta­

digvarande anordning, som regelmässigt står

till hans förfogande för att utöva verksamhe­

ten. Om han har sådan stadigvarande anord­
ning, får inkomsten beskattas i d enna andra

stat men endast så stor del därav som är

hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som läkare, advokater,

ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revi­

sorer utövar.

Artide 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides 16,

18, 19 and 20, salaries, wages and other simi-

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas

1625

¬

background image

SFS 1982:709

\

lar remuneration derived by a resident of a

Contracting State in respect of an employ­

ment shall be taxable only in that State unless

the employment is exercised in the other

Contracting State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para­

graph (1), remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an em­

ployment exercised in the other Contracting

State shall be taxable only in the first-men­

tioned State if:

a) The recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days in the calendar year

concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State, and

c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship, aircraft or road transport vehicle oper­

ated in international traffic, may be taxed in

the Contracting State in which the place of

effective management of the enterprise is sit­

uated. Where a resident of Sweden derives

remuneration in respect of an employment

exercised aboard an aircr^lft operated in in­

ternational traffic by the air transport consor­

tium Scandinavian Airlines System (SAS),
such remuneration shall be taxable only in

Sweden.

löner och andra liknande ersättningar, som

person med hemvist i e n avtalsslutande stat

uppbär på grund av anställning, endast i den­

na stat, såvida inte arbetet utförs i den andra

avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i

denna andra stat, far ersättning som uppbärs

för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättning, som person med hem­
vist i en av talsslutande stat uppbär för arbete

som utförs i den andra avtalsslutande staten,

endast i den förstnämnda staten, om;

a) mottagaren vistas i denna andra stat un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i

fråga, och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i denna

andra stat, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i denna andra stat.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i d enna artikel får ersättning för arbete,

som utförs ombord på fartyg, luftfartyg eller

landsvägsfordon i internationell trafik, be­
skattas i den avtalsslutande stat där företaget

har sin verkliga ledning. Om person med
hemvist i Sve rige uppbär inkomst av arb ete,

vilket utförs ombord på luftfartyg som an­

vänds i internationell trafik av luftfartskon­

sortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artide 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State

in his capacity as a member of the board of

directors or any other similar board of a com­

pany which is a resident of the other Con­
tracting State may be taxed in that other

State.

Artikel 16

Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och andra liknande ersätt­

ningar, som person med hemvist i en avtals­

slutande stat uppbär i e genskap av medlem i

styrelse eller annat liknande organ i bolag

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, får beskattas i denna andra stat.

1626

¬

background image

Artide 17
Artistes and athletes

(1) Notwithstanding the provisions of Arti­

cles 14 and 15, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio or televi­
sion a rtiste, or a musician, or as an athlete,

from his personal activities as such exercised

in the o ther Contracting State, may be taxed
in that other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an

athlete in his capacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­
standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised, if that person is directly or indi­

rectly controlled by the entertainer or ath­

lete.

(3) Notwithstanding the provisions of para­

graph (1) of this Article, income derived from
such activities as defined in paragraph (1)

performed in a Contracting State shall be

exempt from tax in that State if the activities

are carried on under a cultural agreement

between the Contracting States, or are sub­

stantially supported by public funds of the
other Contracting State.

SFS 1982:709

Artikel 17
Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 14 och 15 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge­

nom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­
som teater- eller filmskådespelare, radio- el­

ler televisionsartist eller musiker eller av

idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet,

som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts­

mannen själv utan annan person, far denna

inkomst, utan hinder av bestämmelserna i ar-
tiklama 7, 14 och 15, beskattas i den avtals­

slutande stat där artisten eller idrottsmannen

utövar verksamheten, om personen i fråga

direkt eller indirekt kontrolleras av artisten

eller idrottsmannen.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 i denna artikel skall inkomst, som förvärvas

genom sådan verksamhet som avses i punkt 1

vilken utövas i en avtalsslutande stat, vara
undantagen från beskattning i denna stat, om

verksamheten utövas inom ramen för ett kul­
turavtal mellan de avtalsslutande staterna el­

ler om denna huvudsakligen finansieras av

allmänna medel i den andra avtalsslutande
staten.

Artide 18

Pensions

Subject to the provisions of paragraph (2)

of Artide 19, pensions and other similar re­

muneration in consideration of past employ­

ment, annuities or disbursements under the

Social Security legislation paid to a resident
of a Contracting State may be taxed in the

Contracting State where they arise.

Artikel 18

Pensioner

Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt

2 föranleder annat, får pensioner och andra

liknande ersättningar på grund av tidigare an­
ställning, livräntor eller utbetalningar enligt
socialförsäkringslagstiftningen som betalas

till person med hemvist i en avtalsslutande

stat beskattas i den avtalsslutande stat var­

ifrån ersättningen härrör.

Artide 19

Government service

(1) a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a local author­

ity thereof to an individual in respect of ser­

vices rendered to that State or authority shall
be taxable only in that State.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat
eller dess lokala myndigheter till fysisk per­
son på grund av arbete som utförs i denna

stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

1627

¬

background image

\

SFS 1982:709

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if

the services are rendered in that State and the

individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering

the services.

(2) a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a local
authority thereof to an individual in respect

of services rendered to that State or authority
shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the indi­

vidual is a resident of, and a national of, that

State.

(3) The provisions of A rticles 15,16 and 18

shall apply to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connection
with business or production activities carried

on by a Co ntracting State or a local authority
thereof.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den a ndra avtalsslutande staten, om

arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i denna s tat och:

1) är medborgare i den na stat; eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutan­

de för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat

eller dess lokala myndigheter till fysisk per­
son på grund av arbete som utförts i denna

stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten, om

personen i fråga har hemvist och är medbor­

gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i arti klarna 15, 16 o ch

18 tillämpas på ersättning och pension som

betalas på grund av arbete som utförts i sam­
band med affärsverksamhet eller tillverkning

som bedrivs av en avtalsslutande stat eller

dess lokala myndigheter.

Artide 20

Students

(1) Payments which a student or business,

technical, agricultural or forestry apprentice
who is o r was immediately before visiting a

Contracting State a resident of the other Con­

tracting State and who is present in the first-

mentioned Contracting State solely for the

purpose of his education or training receives

for the purpose of his maintenance, educa­
tion or training shall not be taxed in that

State, provided that such payments are made

to him from sources outside that State. In­

come derived by such a student from a schol­

arship held by him for the purpose of his full

time education at a university or other insti­
tution for higher education, or by such an

apprentice for his training shall be exempt
from tax on that income in the Contracting

State which he is visiting.

(2) A stude nt at a university or other edu­

cational institution in a Contracting State,

who during a temporary stay in the other

Contracting State holds an employment in

that other State for a period not exceeding

100 days in a calendar year for the purpose of

obtaining practical experience in co nnection

1628

Artikel 20

Studerande

1. Belopp, vilka studerande eller affärs- el­

ler hantverkspraklikant, eller praktikant

inom tekniskt yrke eller inom jordbruk eller
skogsbruk, som har eller omedelbart före vis­

telse i en avtalsslutande stat hade hemvist i

den andra avtalsslutande staten och som vis­

tas i den förstnämnda avtalsslutande staten

uteslutande för sin undervisning eller utbild­

ning, erhåller för sitt uppehälle, sin utbildning

eller undervisning beskattas inte i denna stat,

under förutsättning att beloppen utbetalas till
honom från källa utanför denna stat. Stipen­

dium som sådan studerande erhåller för hel­

tidsstudier vid universitet eller annan inrätt­

ning för högre utbildning eller inkomst som

sådan praktikant erhåller för sin praktikant­

tjänstgöring, beskattas inte i den avtalsslu­

tande stat där han vi stas.

2. Studerande vid universitet eller annan

inrättning för undervisning i en avtalsslu­

tande stat, som under tillfällig vistelse i den

andra avtalsslutande staten innehar anställ­

ning i de nna andra stat under en tidrymd av

högst 100 dagar under ett kalenderår för att

erhålla praktisk erfarenhet i samband med

¬

background image

SFS 1982:709

with his studies, shall be taxable in that other

State only for such part of the income from

the employment as exceeds 1500 Swedish
kronor a calendar month or the equivalent in

Hungarian currency. The exemption granted

under this paragraph shall not, however, ex­

ceed an aggregate amount of 4500 Swedish

kronor in a calendar year or the equivalent in

Hungarian cu rrency. Any amount exempted

from tax under this paragraph shall include

personal allowances for the calendar year in

question.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States may agree on such changes of
the amounts mentioned in paragraph (2) of
this Article as may be reasonable with regard
to changes in the value of money, amended

legislation in a Contracting State or other
similar circumstances.

studierna, beskattas i denna andra stat endast

för den del av inkomsten av anställningen
som överstiger 1 500 svenska kronor per ka­

lendermånad eller motvärdet i ungersk va­
luta. Skattebefrielse enligt denna punkt
medges dock med ett sammanlagt belopp av

högst 4500 svenska kronor per kalenderår

eller motvärdet i un gersk valuta. Belopp som
är skattefritt enligt denna punkt innefattar

personliga avdrag för ifrågavarande kalen­

derår.

3. De behöriga myndigheterna kan träffa

överenskommelse om sådan ändring av de i

punkt 2 i denna artikel angivna beloppen som

finnes skälig med hänsyn till förändring i pen­

ningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslu­
tande stat eller andra liknande omständighe­
ter.

Artide 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Conven­
tion shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income, other than income from
immovable pr operty as defined in paragraph

(2) of Article 6, if the recipient of such in­

come, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment sit­

uated therein, or peiforms in that other State
independent personal services from a fixed

base situated therein, and the right or proper­
ty in re spect of which the income is paid is

effectively connected with such permanent

establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14, as the

case may be, shall apply.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett var­
ifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i p unkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast

egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes­

verksamhet i de nna andra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt den rät­

tighet eller egendom på grund av vilken in­
komsten betalas äger verkligt samband med

det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­

melserna i arti kel 7 respektive artikel 14.

Artide 22

Capital

(1) Capital represented by immovable

property referred to in Ar ticle 6, owned by a
resident of a Contracting State and situated in

the other Contracting State, may be taxed in

that other State.

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6, vilken innehas

av person med hemvist i en avtalsslutande

stat och är belägen i den a ndra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

1629

¬

background image

\

SFS 1982:709

(2) Capital represented by movable prop­

erty forming part of the business property of

a permanent establishment which an enter­

prise of a Contracting State has in the other

Contracting State or by movable property

pertaining to a fixed base available to a resi­

dent of a C ontracting State in the other Con­

tracting State for the purpose of performing

independent personal services, may be taxed

in that other State.

(3) Capital represented by ships, aircraft

and road transport vehicles operated in inter­

national traffic and by movable property per­

taining to the operation of such ships, aircraft

and vehicles shall be taxable only in the Con­

tracting State in which the place of e ffective
management of the enterprise is situated.

(4) All othe r elements of c apital of a resi­

dent of a Contracting State shall be taxable

only in that State.

2. Förmögenhet bestående av lös egen­

dom, som ingår i fast driftställe, vilket ett

företag i en avtalsslutande stat har i den and

ra avtalsslutande staten, eller av lös egen

dom, som är hänförlig till stad igvarande an

ordning för att utöva självständig yrkesverk

samhet, som person med hemvist i en av

talsslutande stat har i den andra avtalsslu

tände staten, får beskattas i denna andra stat

3. Förmögenhet bestående av fartyg, luft

fartyg och landsvägsfordon som används

internationell trafik samt av lös egendom som

är hänförlig till användningen av sådana far­

tyg, luftfartyg och fordon, beskattas endast i

den avtalsslutande stat där företaget har sin

verkliga ledning.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som

innehas av person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat, beskattas endast i denna stat.

Artide 23
Elimination of double taxation

(1) In the case of the Hungarian People's

Republic double taxation shall be avoided as

follows;

a) Where a resident of the Hungarian Peo­

ple's Republic derives income or owns capi­

tal which, in accordance with the provisions
of this Convention may be taxed in Sweden,

the Hungarian People's Republic shall, sub­
ject to the provisions of sub-paragraphs b)

and c), exempt such income or capital from

tax.

b) Where a resident of the Hungarian Peo­

ple's Republic derives items of income
which, in accordance with the provisions of

Article 10, may be taxed in Sweden, the Hun­

garian People's Republic shall allow as a de­
duction from the tax on the income of that

resident an amount equal to the tax paid in

Sweden. Such deduction shall not, however,
exceed that part of the tax, as computed be­

fore the deduction is given, which is attribut­

able to such items of income derived from

Sweden.

c) Where in accordance with any provi­

sions of the Convention income derived or

capital owned by a resident of the Hungarian

People's Republic is exempt from tax in the

Hungarian People's Republic, the Hungarian

People's Republic may nevertheless, in cal-

1630

Artikel 23
Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Folkrepubliken Ungern undviks dub­

belbeskattning på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Folkrepub li­

ken Ungern förvärvar inkomst eller innehar

förmögenhet, som enligt bestämmelserna i

detta avtal far beskattas i Sverige, skall Folk­

republiken Ungern, såvida inte bestämmel­

serna i pun kterna b) och c) föranleder annat,

undantaga sådan inkomst eller förmögenhet

från skatt.

b) Om person med hemvist i Folkrepubli­

ken Ungern förvärvar inkomst som enligt be­

stämmelserna i artikel 10 far beskattas i Sve­

rige, skall Folkrepubliken Ungern från skat­

ten på denna persons inkomst avräkna ett

belopp motsvarande den skatt som betalats i

Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid

inte överstiga den del av skatten, beräknad

utan sådan avräkning, som belöper på den

från Sverige uppburna inkomsten.

c) Om inkomst som förvärvas eller förmö­

genhet som innehas av person med hemvist i

Folkrepubliken Ungern enligt bestämmelser i

avtalet är undantagen från skatt i Folkrepu­

bliken Ungern, får Folkrepubliken Ungern

likväl vid bes tämmandet av skatten på denna

¬

background image

SFS 1982:709

culating the amount of tax on the remaining

income or capital of su ch resident, take into

account the exempted income or capital.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Subject to the provisions of sub-para­

graph b) of this paragraph and of paragraph

(4) of Article 10, where a resident of Sweden

derives income or owns capital which, in ac­

cordance with the provisions of this Conven­

tion may be taxed in the Hungarian People's
Republic, Sweden shall allow:

(i) as a deduction from the tax on the

income of that resident, an amount equal
to the income tax paid in the Hungarian
People's Republic,

(ii) as a deduction from the tax on the

capital of that resident, an amount equal to
the capital tax paid in the Hungarian Peo­

ple's Republic.

Such deduction in either case shall not,

however, exceed that part of the income tax

or capital tax, respectively, as computed be­
fore the deduction is given, which is attribut­
able, as the case may be, to the income or the
capital which may be taxed in the Hungarian

People's Republic.

b) Where a resident of Sweden derives in­

come or owns capital which, in accordance

with the provisions of this Convention, shall

be taxable only in the Hungarian People's
Republic, Sweden may include this income
or capital in th e tax base but shall allow as a

deduction from the income tax or capital tax

that part of the income tax or capital tax,

respectively, which is attributable, as the

case may b e, to the income derived from or

the capital owne d in th e Hungarian People's

Republic.

persons återstående inkomst eller förmögen­

het beakta den inkomst eller förmögenhet

som undantagits från skatt.

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på

följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst eller innehar förmögenhet

som enligt bestämmelserna i detta avtal får

beskattas i Folkrepubliken Ungern, skall

Sverige, såvida inte bestämmelserna i p unkt

b) nedan eller i ar tikel 10 punkt 4 föranleder

annat,

1) från skatten på denna persons inkomst

avräkna ett belopp motsvarande den in­

komstskatt som betalats i Folkrepubliken
Ungern;

2) från skatten på denna persons förmö­

genhet avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som betalats i Folkrepu­

bliken Ungern.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i

någotdera fallet överstiga den del av inkomst­

skatten respektive förmögenhetsskatten, be­

räknad utan sådan avräkning, som belöper på

den inkomst eller den förmögenhet som får

beskattas i Folk republiken Ungern.

b) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst eller innehar förmögenhet,

som enligt bestämmelserna i avtalet beskat­
tas endast i Fo lkrepubliken Ungern, får Sve­

rige inräkna inkomsten eller förmögenheten i

beskattningsunderlaget men skall från skat­
ten på inkomsten eller förmögenheten av­
draga den del av inkomstskatten respektive

förmögenhetsskatten som belöper på den in­

komst som uppburits från Folkrepubliken

Ungern eller den förmögenhet som innehas

där.

Artide 24

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Article 1, also ap-

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i

denna andra stat under samma förhållanden

är eller kan bli u nderkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna

1631

¬

background image

SFS 1982:709

ply to persons who are not residents of one or

both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same ac­

tivities. This provision shall not be construed

as obliging a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions

for taxation purposes on account of civil s ta­

tus or family responsibilities which it gr ants
to its own residents.

(3) Except where the provisions of para­

graph (1) of Article 9, paragraph (4) of Article

11, or paragraph (4) of Article 12, apply, in­

terest, royalties and other disbursements

paid by an enterprise of a Contracting State

to a resident of the other Contracting State

shall, for the purpose of determining the tax­

able profits of such enterprise, be deductible

under the same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-mentioned

State. Similarly, any debts of an enterprise of

a Contracting State to a resident of the other

Contracting State shall, for the purpose of

determining the taxable capital of such enter­

prise, be deductible under the same condi­

tions as if they h^d been contracted to a resi­

dent of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require­

ment connected therewith which is more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which other similar enterprises

of the first-mentioned State are or may be

subjected.

(5) The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,

apply to taxes of every kind and d escription.

bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båd a

staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avta lsslutande stat har i den and ­

ra avtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, sciri

bedriver verksamhet av samma slag. Denna
bestämmelse anses inte medföra förpliktelse

för en avtalsslutande stat att medge person

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten sådant personligt avdrag vid beskattning­

en, skattebefrielse eller skattenedsättning på

grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj, som medges person med hemvist i den

egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i art i­

kel 9 punkt I, artikel 11 punkt 4 eller artike l

12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och

annan betalning från företag i en avtalsslu­

tande stat till person med hemvist i den a ndra

avtalsslutande staten avdragsgilla vid be­
stämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hemvist i den

förstnämnda staten. På samma sätt är skuld
som företag i en avtalsslutande stat har till

person med hemvist i den andra avtalsslu­
tande staten avdragsgill vid bestämmandet a v

sådant företags beskattningsbara förmögen­
het på samma villkor som skuld till person

med hemvist i den först nämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­
manhängande krav som är mer tyngande än

den beskattning och därmed sammanhängan­

de krav som annat liknande företag i den

förstnämnda staten är eller kan bli underka s­

tat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i ar tikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar­

tikel på skatter av varje slag och beskaffen­
het.

1632

¬

background image

SFS 1982:709

Artide 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those States,
present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph (1)
of Article 24, to that of the Contracting State
of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation
not in accord ance with the provisions of the

Convention.

(2) The competent authority shall endea­

vour, if the objection appears to it to be justi­
fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent au­
thority of the ot her Contracting State, with a
view to the avoidance of taxation which is

not in accorda nce with th e Convention. Any

agreement reached shall be implemented not­

withstanding any time limits in t he domestic
law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application
of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double tax­

ation in cases not provided for in the Conven­

tion.

(4) The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para­
graphs. When it seems advisable in order to

reach agreement to have an oral exchange of

opinions, such exchange may take place

through a Commission consisting of repre­

sentatives of the competent authorities of the
Contracting States.

Artikel 25
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande att en av­

talsslutande stat eller båda staterna vidtagit

åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra en mot bestämmelserna i detta

avtal stridande beskattning, kan han - utan
att detta påverkar hans rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns i dessa staters in­

terna rättsordning - framlägga saken för den
behöriga myndigheten i den avtalsslutande

stat där han har hemvist eller, om fråga är om

tillämpning av artikel 24 punkt I, i den av­
talsslutande stat där han är medborgare. Sa­

ken skall framläggas inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i detta avtal.

2. Om denna behöriga myndighet finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i d en andra avtalsslutande sta­
ten i syfte att undvika beskattning som strider
mot detta avtal. Överenskommelse som träf­

fats genomförs utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i f råga om

tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.

De kan även överlägga i sy fte att undanröja

dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbindel­
se med varandra i syfte att träffa överens­

kommelse i de fall som angivits i föreg ående
punkter. Om muntliga överläggningar anses

underlätta en överenskommelse, kan sådana

överläggningar äga rum inom en kommission
som består av representanter för de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

103-SFS 1982

1633

¬

background image

SFS i982; 709

Artide 26
Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the pro­
visions of this C onvention or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by the Convention insofar as
the taxation thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of information is

not restricted by Article 1. Any information
received by a Contracting State shall be treat­

ed as secret in t he same manner as informa­

tion obtained under the domestic laws of that

State and shall be disclosed only to persons
or authorities (including courts and adminis­
trative bodies) involved in the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution

in respect of, or the determination of appeals

in relation to, the taxes covered by the Con­

vention. Such persons or authorities shall use

the information only for such purposes. They

may disclose the information in p ublic court

proceedings or injudicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of para­

graph (1) be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

a) To carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State;

c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre

public).

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De beh öriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa be­

stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu­

tande staternas interna lagstiftning i fråga om

skatter som omfattas av avtalet, i den mån

beskattningen på grund av denna lagstiftning

inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys­
ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­
ningar som en avtalsslutande stat mottagit

skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar, som erhållits enligt den

interna lagstiftningen i denna stat och får yp­

pas endast för personer eller myndigheter

(däri inbegripet domstolar och förvaltnings­

organ) som fastställer, uppbär eller indriver

de skatter som omfattas av avtalet eller hand­
lägger åtal eller besvär i fråga om d essa skat­
ter. Dessa personer eller myndigheter skall

använda upplysningarna endast för sådana
ändamål. De far yppa upplysningarna vid of­
fentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt I anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som av­

viker från lagstiftning och administrativ prax­
is i denna stat eller i den andra avtalsslutande

staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftningen eller sedvanlig admi­

nistrativ praxis i den na stat eller i den andra

avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

Artide 27

Members of diplomatic or consular missions

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic or

consular missions under the general rules of
international law or under the provisions of

special agreements.

1634

Artikel 27

Personer som tillhör beskickningar eller kon­

sulat

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte

de privilegier i beskattningshänseende, som

enligt folkrättens allmänna regler eller be­

stämmelser i särskilda överenskommelser

tillkommer personer som tillhör beskickning­

ar eller konsulat.

¬

background image

SFS 1982:709

Artide 28

Entry into force

(1) The Governments of the Contracting

States shall notify each other when the con­

stitutional requirements for the entry into

force of this Convention have been complied

with.

(2) The Convention shall enter into force

sixty days after the date of the latter of the

notifications referred to in paragraph (1) and
its provisions shall have effect:

a) In respect of income derived on or after

1st January next following the year in which
the Convention enters into force;

b) in respect of capital which is assessed in

or after the second calendar year next follow­

ing that in which the Convention enters into

force.

(3) The Convention between the Kingdom

of Sweden and the Kingdom of Hungary for

the avoidance of double taxation with respect

to direct taxes signed at Budapest on 17 June
1936, shall terminate upon the entry into

force of this Convention and thereupon cease

to have effect in respect of income and capi­
tal to which this Convention applies in accor­

dance with the provisions of paragraph (2) of

this Article.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staternas regeringar

skall meddela varandra när erforderliga kon­

stitutionella åtgärder vidtagits för att avtalet
skall träda i kra ft.

2. Avtalet träder i kraft sextio dagar efter

dagen för det sista av de i punkt 1 an givna
meddelandena och dess bestämmelser tilläm­

pas:

a) beträffande inkomst som förvärvas den

1 januari närmast efter det år då avtalet träder

1 kraft eller senare;

b) beträffande förmögenhet som taxeras

andra kalenderåret närmast efter det då avta­
let träder i kra ft eller senare.

3. Avtalet mellan Konungariket Sverige

och Konungariket Ungern för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande direkta skat­
ter, som undertecknades i Budapest den 17
juni 1936, skall upphöra att gälla med ikraft­

trädandet av förevarande avtal och skall där­

efter inte längre tillämpas beträffande in­

komst och förmögenhet på vilka detta avtal
blir tillämpligt enligt bestämmelserna i pun kt
2 i denna artikel.

Artide 29

Termination

This Convention shall remain in f orce in­

definitely, but the Government of either Con­

tracting State may, on or before 30th June in

any calendar year beginning after the expira­

tion of a period of five years from the date of

its entry into force, give to the Government
of the other Contracting State, through diplo­

matic channels, written notice of termina­

tion.

In such event the Convention shall cease to

have effect in respect of income derived on or

after 1st January next following the year in
which such notice is given and in respect of

capital which i s assessed in or after the sec­
ond calendar year next following that in

which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed the pre-

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men envar av de avtalsslutande
statemas regeringar äger att — senast den 30

juni under ett kalenderår, som börjar efter

utgången av en tidrymd av fem år räknat från

dagen för avtalets ikraftträdande — på diplo­

matisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos

den andra avtalsslutande statens regering.

I händelse av sådan uppsägning upphör av­

talet att gälla beträffande inkomst som för­

värvas den 1 januar i närmast efter det år då

sådan uppsägning sker eller senare samt be­
träffande förmögenhet som taxeras andra ka­
lenderåret närmast efter det då uppsägning

sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-

1635

¬

background image

SFS 1982:709

sent Convention and have affixed thereto

their seals.

Done at Stockholm, this 12th day of October,

1981, in duplicate in t he English language.

For the Government of

the Hungarian People's

Republic:

Istvan Hetény

For the Government of

the Kingdom of Sweden:

Rolf Wirtén

tecknat detta avtal och försett detsamma med

sina sigill.

Som skedde i Stockholm den 12 oktober 1981

i två exemplar på engelska språket.

För Folkrepubliken

Ungerns regering:

Istvån Hetény

För Konungariket

Sveriges regering:

Rolf Wirtén

At the signing today of the Convention be­

tween the Government of the Kingdom of

Sweden and the Government of the Hungar­

ian People's Republic for the avoidance of

double taxation with respect to taxes on in­
come and on capital the undersigned have
agreed upon the following provisions which

shall form an integral p art of the Convention.

1. Ad Article 2, paragraph (3)

The existing Hungarian income taxes (a

jövedelemadök) covered by sub-paragraph a)

(i) of paragraph (3) of Article 2 of the Conven­

tion are:

a) The general income tax (az ältalänos jö-

vedelemadö);

b) the income tax of those practising intel­

lectual activity (a szellemi tevékenységet fo-

lytatök jövedelemadöja); and

c) the income tax on household and auxil­

iary farms (a håztäji és kisegltö gazdasägok

jövedelemadöja).

The existing Hungarian profit taxes (a

nyereségadök) covered by sub-paragraph a)

(ii) of paragraph (3) of Article 2 of the Con­

vention are:

a) The corporation tax (a tärsasägi adö);

b) the profit tax of state enterprises (az

ällami vällalatok nyereségadöja).

2. Ad Article 5, paragraph (I)

It is understood that the term "place of

business" includes also a place of produc­

tion.

1636

Protokoll

Vid undertecknandet idag av avtalet mel­

lan Folkrepubliken Ungerns regering och

Konungariket Sveriges regering för undvi­

kande av dubbelbeskattning beträffande skat­
ter på inkomst och förmögenhet har under­

tecknade överenskommit om följande be­

stämmelser som skall utgöra en integrerande

del av avtalet.

1. Till artikel 2 punkt 3

De för närvarande utgående ungerska in­

komstskatterna (a jövedelemadök) som avses

i artikel 2 punkt 3 a) 1) i avtale t är:

a) den allmänna inkomstskatten (az älta­

länos jövedelemadö);

b) inkomstskatten för personer som bedri­

ver intellektuell verksamhet (a szellemi tevé­
kenységet folytatök jövedelemadöja); samt

c) inkomstskatten för hushålls- och stöd­

jordbruk (a håztäji és kisegftö gazdasägok jö­

vedelemadöja).

De för närvarande utgående ungerska

vinstskattema (a nyereségadök) som avses i

artikel 2 punkt 3 a) 2) i avtalet är:

a) bolagsskatten (a tärsasägi adö);

b) vinstskatten för statliga företag (az äl­

lami vällalatok nyereségadöja).

2. Till artikel 5 punkt I

Med uttrycket "plats för affärsverksam­

het" avses också plats för tillverkning.

¬

background image

SFS 1982:709

3. Ad Artide 10, paragraph (2), sub-para­

graph a)

Economic associations with foreign par­

ticipation can be established in the Hungarian

People's Republic also in the form of unlimit­

ed liability partnerships. Where such an asso­
ciation is established in that form, the provi­
sions of Article 10 shall be applied corre­
spondingly to the dividends paid by the asso­
ciation.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed this Pro­

tocol.

3. Till artikel 10 putikt 2 a)

Ekonomiska föreningar med utländska del­

ägare kan upprättas i Folkrepubliken Ungern
också i form av handelsbolag med obegrän­

sad ansvarighet. Om sådan förening upprät­

tas i denna form, tillämpas bestämmelserna i

artikel 10 i mo tsvarande mån beträffande ut­
delning från föreningen.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta protokoll.

Done at Stockholm, this 12th day of October,

1981, in duplicate in t he English language.

Som skedde i Stockholm den 12 oktober 1981

i två exemplar på engelska språket.

For the Government of
the Hungarian People's
Republic:

Istvån Hetény

För Folkrepubliken
Ungerns regering:

Istvån Hetény

For the Government of

the Kingdom of Sweden:

Rolf Wirtén

För Konungariket

Sveriges regering:

Rolf Wirtén

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.